Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie projektami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.36s Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektami
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0121-1SO, zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 98 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Weronika Pokojska
Prowadzący grup: Weronika Pokojska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesem zarządzania projektami: planowaniem, realizacją i ewaluacją przedsięwzięć z zakresu kultury w formie projektu oraz wykształcenie umiejętności niezbędnych do uczestnictwa w zespołach projektowych.

Efekty kształcenia:

W efekcie udziału w zajęciach student zdobędzie umiejętności pozwalające na przygotowywanie i realizację różnego rodzaju projektów, w szczególności:

• ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki kultury i mediów - K_W10 (++),

• umie posługiwać się podstawowymi aplikacjami wspomagającymi procesy zarządzania - K_U10 (+),

• wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł elektronicznych -K_U13 (+++),

• potrafi diagnozować i rozwiązywać typowe problemy związane z podstawowymi funkcjami zarządzania (planowaniem, organizowaniem, motywowaniem i kontrolą)- K_U18 (+++),

• rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie - K_K01 (++),

• rozumie zasady współpracy w grupie - K_K02 (+++)

• potrafi prawidłowo rozpoznać hierarchię celów cząstkowych służących realizacji określonego zadania - K_K03 (+++),

• potrafi prezentować własne poglądy, bronić ich, używając logicznych argumentów, przy zachowaniu szacunku dla poglądów i osoby interlokutora -K_K06 (++),

• potrafi użyć narzędzi internetowych dla współdziałania wewnątrz grupy K_K07 (+++),

• potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności K_K9 (++),

• potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy K_K10 (+++),

• jest przygotowany do uczestniczenia w projektach społecznych (kulturalnych, obywatelskich, gospodarczych), uwzględniając aspekty prawne i ekonomiczne K_K11 (+++),

• potrafi organizować zespoły zadaniowe i przewodzić im w celu realizacji wspólnego projektu K_K12 (+++),

• potrafi pełnić rolę aktywnego propagatora wiedzy i umiejętności związanych ze swoją specjalnością K_K13 (+),

• dzięki zdobytej wiedzy rozumie i potrafi oceniać krytycznie oraz interpretować wydarzenia kulturalne oraz przekazy medialne K_K14 (++).


Wymagania wstępne:

Student powinien znać podstawy zarządzania, posiadać odpowiednie kompetencje komunikacyjne i społeczne umożliwiające pracę w grupie, posiadać podstawową znajomość języka angielskiego, prezentować otwartą postawę.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia (kwalifikacji) będzie obecność na zajęciach – minimum 50% zajęć.


Możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności (lub zadania na platformie pracy zdalnej)


Zaliczenie pracy grupowej i uzyskanie pozytywnej oceny.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Praca grupowa i indywidualna, również w formie zdalnej, będzie sprawdzana na bieżąco na zajęciach w miarę postępu i zaawansowania prac nad projektem (drzewo problemu, drzewo celów, WBS, budżet, harmonogram etc.) oraz przedstawiona w całości po zakończeniu zajęć.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - opis
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - ćwiczenia produkcyjne
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia będą prowadzone z zastosowaniem następujących metod:

• metody aktywizujące:

o gry dydaktyczne (symulacyjne)

o dyskusja dydaktyczna (związana z wykładem)

o metoda przypadków

o inscenizacja i metoda sytuacyjna

o dyskusja dydaktyczna (burza mózgów, met.panelowa, etc.)

• metody praktyczne i eksponujące:

o film, pokaz,

o ćwiczenia laboratoryjne,

o metoda projektów.

Praca własna studenta obejmować będzie utrwalenie wiadomości z zajęć i przygotowanie do kolejnych w postaci lektury publikacji, przygotowania na forum wyników pracy grupowej, a także przygotowanie do kolokwium.


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 30 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć - 10 h

• przygotowanie do kolokwium – 20 h

• opracowanie projektu - pracy zaliczeniowej– 40 h


w sumie: 100 h = 3 pkt ECTS


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie kulturą i mediami, rok 1

Literatura:

Przykładowa literatura:

Ćwikła, M. (2013), W pułapce projektów http://www.dwutygodnik.com/artykul/4841-w-pulapce-projektow.html

Ćwikła, M. (2016) Projekt to jest projekt. Specyfika zarządzania projektami kulturalnymi na przykładzie tworzenia koprodukcji teatralnych

Król, M. (2017). Skuteczne zarządzanie projektami a kompetencje interpersonalne, CeDeWu.

Lewis, Podstawy zarządzania projektami. Zdobywanie kwalifikacji pozwalających wyprzedzić konkurencję, Wyd. Helion, rozdział 1: ogólnie o zarządzaniu projektami, s. 13-28.

Nadskakuła, O., Kandefer-Winter, K. (2018). Komunikacja w zarządzaniu projektami, CeDeWu.

Pawlak M. (2006), Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Trocki, M. (2017). Metodyki i standardy zarządzania projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Uwagi:

realizacja zajęć w oparciu o kompetencje zdobyte w ramach projektu „Wsparcie proinnowacyjnego rozwoju pracowników dydaktycznych Instytutów Kultury i Spraw Publicznych UJ”.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.