Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowe technologie w praktyce zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.40s Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowe technologie w praktyce zarządzania
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0121-1SO, zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne pierwszego stopnia
Przedmioty dla programu WZKS-121-1-ZD-6
Przedmioty dla programu WZKS-121-2-ZD-6
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 94 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jowita Tenderowicz, Karolina Wiecheć
Prowadzący grup: Jowita Tenderowicz, Karolina Wiecheć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Ćwiczenia wprowadzają w wymiarze praktycznym w świat dostępnych narzędzi z domeny nowych technologii, nie wymagających umiejętności kodowania, celem usprawnienia procesów zarządzania kulturą i mediami.

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu kursu student powinien:


* rozumieć istotę praktycznego wykorzystania narzędzi należących do domeny nowych technologii w zarządzaniu kulturą i mediami,


* znać i rozumieć podstawowe metody i techniki wykorzystania nowych technologii w zarządzaniu kulturą i mediami,


* dostrzegać, definiować i poddawać krytycznej analizie formę, treść, kontekst i znaczenie wykorzystywanych narzędzi z domeny nowych technologii w zarządzaniu kulturą i mediami,


* efektywnie organizować własną pracę z wykorzystaniem dostępnych narzędzi z domeny nowych technologii,


* potrafić samodzielnie wychodzić z inicjatywą wykorzystania narzędzi z domeny nowych technologii dla potrzeb zarządzania kulturą i mediami oraz zdobywać wiedzę na ten temat,


* być zdolny do samodzielnego wykorzystania narzędzi z domeny nowych technologii przy realizacji projektów kulturalnych i medialnych lub brania udziału w pracach zespołów tym się zajmujących.

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Do przystąpienia do zaliczenia ustnego wymagane jest spełnienie kryterium obecności. Dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione.


artykuł o technologiach w kulturze / w mediach opublikowany samodzielnie na blogu kulturoteka.tumblr.com - 15% oceny


aktywność na zajęciach - 35% oceny


zaliczenie ustne - 50% oceny


Punktacja:

3 = 56-64%

3,5 = 65-73%

4 = 74-82%

4,5 = 83-91%

5 = 92-100%

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocenianie stałe w trakcie ćwiczeń na zajęciach, kryterium aktywności i zaangażowania w pracę na zajęciach, ocena w trakcie zaliczenia ustnego na ostatnich zajęciach.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące - film

---

Metody podające - anegdota

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - opis

Metody podające - opowiadanie

Metody podające - pogadanka

Metody podające - prelekcja

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

---

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody praktyczne - pokaz

Metody praktyczne - symulacja

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody problemowe - wykład problemowy

---

Metody programowane - z użyciem komputera

Bilans punktów ECTS:

2 punkty ECTS


Godziny kontaktowe:

* udział w ćwiczeniach – 30 godz.


Godziny niekontaktowe:

* czytanie literatury oraz przyswajanie nowej wiedzy - 15 godz.

* przygotowanie artykułu - 5 godz.

* przygotowanie do zaliczenia - 10 godz.


Łączny nakład pracy studenta wynosi 50-60 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie kulturą i mediami, rok 1

Skrócony opis:

Ćwiczenia wprowadzają w wymiarze praktycznym w świat dostępnych narzędzi z domeny nowych technologii, nie wymagających umiejętności kodowania, usprawniających praktykę zarządzania kulturą i mediami.

Pełny opis:

Ćwiczenia wprowadzają w wymiarze praktycznym w świat dostępnych narzędzi z domeny nowych technologii, nie wymagających umiejętności kodowania, celem usprawnienia procesów zarządzania kulturą i mediami. W szczególności tematyka zajęć dotyczy następujących zagadnień:

* wykorzystanie narzędzi dostępnych w popularnych chmurach obliczeniowych do współpracy zdalnej w czasie rzeczywistym oraz transferów i archiwizacji plików,

* media społecznościowe jako środowisko współpracy, komunikacji i upowszechniania treści,

* darmowe narzędzia analizy ilościowej i monitoringu w internecie

* dostępne narzędzia projektowania graficznego i edycji wideo

* nowe trendy w informatyce, technologiach zarządzaniu

* reklama w internecie

* blogi, vlogi i strony www.

Literatura:

1. Natalia Hatalska, Trendbook 2011

2. Natalia Hatalska, Trendbook 2012

3. Natalia Hatalska, Trendbook 2013

4. Natalia Hatalska, Trendbook 2014

5. Natalia Hatalska, Trendbook 2016

6. Natalia Hatalska, Trendbook 2017

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.