Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy przedsiębiorczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.41s Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy przedsiębiorczości
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0121-1SO, zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Wykład z elementami konwersatorium, 15 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Materska-Samek
Prowadzący grup: Marta Materska-Samek, Anna Szopa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Cel zajęć wykładowych: poznanie uwarunkowań przedsiębiorczości i sposobów wspomagania jej.

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład: Egzamin pisemny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wykład:

Studenci oceniani będą na podstawie wyników egzaminu pisemnego.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny),

metody aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna, gry dydaktyczne, seminarium, dyskusja dydaktyczna),

metody eksponujące (film, ekspozycja, pokaz),

metody praktyczne (pokaz, metoda projektów, symulacja).

Bilans punktów ECTS:

Wykład:

Wykład z elementami konwersatorium (30) – 1 ECTS

Egzamin pisemny wraz z konsultacjami (30 godzin) - 1 ECTSWymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Pełny opis:

Wykład

W ramach realizowanego wykładu zostaną przedstawione uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej, w tym formy prawno-organizacyjnych przedsiębiorstw, źródła finansowania podejmowanej działalności gospodarczej.

Nakreślony zostanie ponadto szerszy kontekst ewolucji przedsiębiorczości w różnych teoriach ekonomicznych, obszary przedsiębiorczości oraz polityka państwa wobec przedsiębiorczości.

Ważnym elementem zajęć będzie zwrócenie uwagi na kulturowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości.

Zagadnienia:

Przedsiębiorczość w teoriach ekonomicznych

Polityka państwa wobec przedsiębiorczości

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw

Źródła finansowania przedsiębiorczości – tradycyjne i niekonwencjonalne

Obszary przedsiębiorczości – przedsiębiorczość rodzinna, przedsiębiorczość kobiet, przedsiębiorczość akademicka, przedsiębiorczość społeczna, przedsiębiorczość intelektualna

Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości: prawne, polityczne, ekonomiczne, kulturowe, społeczne

Literatura:

Literatura do wykładu:

Piecuch T., (2013), Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, C. H. Beck, Warszawa

Glinka B., Gudkova S., (2011), Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer, Warszawa

Cieślik J., (2010), Przedsiębiorczość dla ambitnych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa

Horosz P., (red.), Antoniuk J., (2009), Prawne podstawy przedsiębiorczości, Wolters Kluwer, Warszawa

5. Raporty www.parp.gov.pl, www.marr.pl

Uwagi:

Realizacja zajęć w oparciu o kompetencje zdobyte w ramach projektu „Wsparcie proinnowacyjnego rozwoju pracowników dydaktycznych Instytutów Kultury i Spraw Publicznych UJ”. Zajęcia będą realizowane w oparciu o (1) innowacyjne metody dydaktyczne, w tym: oparte o nauczanie problemowe (problem-based learning), design-thinking, metody tutoringu akademickiego oraz z wykorzystaniem metod wsparcia procesów kreowania i dzielenia się wiedzą; (2) w zakresie umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, w tym: analizy studium przypadku ilustrujących omawiane zagadnienia, wykorzystanie narzędzi informatycznych (w tym nauczanie na odległość, aplikacje mobilne, narzędzia do prezentacji i wizualizacji danych); (3) innowacyjne metody zarządzania informacją, w tym: profesjonalnego opracowania i zarządzania informacją, big data oraz data mining.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Materska-Samek
Prowadzący grup: Anna Szopa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.