Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie różnorodnością w organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.42IIn Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie różnorodnością w organizacji
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0200-2NO, zarządzanie mediami i reklamą,niestacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Konior
Prowadzący grup: Agnieszka Konior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami i praktycznymi aspektami dotyczącymi zarządzania różnorodnością i zarządzania w różnorodności - zarówno w kontekście zarządzania różnorodnymi zespołami (w tym kreowania inkluzywnego, otwartego na innowacje i wrażliwego na potrzeby różnorodnych grup społecznych, środowiska pracy), jak i funkcjonowania w szerokim kontekście społecznym (w tym odpowiadania na różnorodne potrzeby poszczególnych grup interesariuszy). Szczególna uwaga zostanie zwrócona na organizacje związane z reklamą i mediami.

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu kursu, student:

• zna najnowsze trendy w naukach o zarządzaniu (wykazuje zdolność krytycznego ich omawiana).

• ma pogłębioną wiedzę z zakresu funkcjonowania organizacji kultury i organizacji medialnych.

• potrafi poddać krytycznej analizie informacje pochodzące z różnych źródeł oraz formułować na ich podstawie samodzielne wnioski.

• potrafi poddać krytycznej obserwacji organizacje kultury i organizacje medialne oraz wyciągać z niej wnioski.

• umie samodzielnie zdobywać wiedzę oraz rozwijać umiejętności badawcze.

• potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych.

• potrafi identyfikować problemy występujące w organizacjach kulturalnych i medialnych oraz szukać ich rozwiązania.

• posiada wrażliwość etyczną i potrafi diagnozować przy pomocy kategorii etycznych rozwiązania stosowane w praktyce życia organizacyjnego.

• potrafi samodzielnie przygotować wystąpienie ustne i pisemne poświęcone zagadnieniom związanym z problematyką zarządzania, w tym potrafi podczas wystąpienia dokonać oryginalnej, krytycznej analizy różnych koncepcji i wypracować własne stanowisko normatywne.

• rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować oraz organizować proces uczenia się innych osób.

• efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania

• potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny.


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Postęp pracy studentów sprawdzany jest podczas zajęć w trakcie wykonywania indywidualnych i grupowych zadań na platformie Pegaz. Ostateczną formą sprawdzenia efektów kształcenia jest kolokwium zaliczeniowe, do którego można przystąpić po zaliczeniu wszystkich zadań.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Postęp pracy studentów sprawdzany jest podczas zajęć w trakcie wykonywania indywidualnych i grupowych zadań na platformie Pegaz. Ostateczną formą sprawdzenia efektów kształcenia jest kolokwium zaliczeniowe, do którego można przystąpić po zaliczeniu wszystkich zadań.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

• Metody problemowe (syntetyczny wykład konwersatoryjny, oparty o analizę przypadków).

• Metody aktywizujące (dyskusje grupowe, prezentacja samodzielnie przygotowanych projektów oraz dyskusje panelowe na temat zagadnień związanych z tematem zajęć).

• Metody praktyczne (realizacja projektów grupowych opartych o zagadnienia omawiane w czasie ćwiczeń).

Bilans punktów ECTS:

• Ćwiczenia (20 godzin) – 1 ECTS.

• Lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji (20 godzin) – 1 ECTS

• Przygotowanie do zajęć (20 h) – 1 ECTS.

• Przygotowanie do kolokwium (20 godzin) – 1 ECTS.


Łącznie: 4 ECTS

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie mediami i reklamą, rok 1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami i praktycznymi aspektami dotyczącymi zarządzania różnorodnością i zarządzania w różnorodności - zarówno w kontekście zarządzania różnorodnymi zespołami, jak i funkcjonowania organizacji w różnorodnym kontekście społecznym.

Pełny opis:

W trakcie zajęć omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem różnorodnością (związaną np. z płcią, wiekiem, pochodzeniem, orientacją seksualną, (nie)pełnosprawnością). Omówiona zostanie również ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Szczególna uwaga w trakcie zajęć zostanie zwrócona na organizacje reklamy i mediów.

1. Zarządzanie różnorodnością – wprowadzenie

2. Niepełnosprawność wzroku

3. Niepełnosprawność słuchu

4. Niepełnosprawność ruchowa

5. Różnorodność w filmie

6. Płeć

7. Orientacja seksualna

8. Wielokulturowość

9. Ustawa o dostępności

10. Powtórzenie

Literatura:

•Cieślikowska D., Sarata N., Dyskryminacja wielokrotna – historia, teorie, przegląd badań, Warszawa 2012

•Dąbrowski T., Zaroda-Dąbrowska A., Zanim zaczniemy działać…; Personel Plus, lipiec 2017

•Deloitte, The 2017 Deloitte Millennial Survey Apprehensive millennials: seeking stability and opportunities in an uncertain world, 2017

•European Commission, Diversity within small and medium-sized enterprises - best practices and approaches for moving ahead, Luxembourg 2015

•Forbes Insights, Global Diversity and Inclusion, Fostering Innovation Through a Diverse Workforce, 2011

•Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Łączy nas różnorodność! Przewodnik po Karcie Różnorodności, Warszawa 2014

•Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Zarządzanie różnorodnością – prawo i praktyka, Analiza tematyczna nr 1/2014

•Gorajewska D., Fakty i mity o osobach z niepełnosprawnościami, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2006

•Jacek Liwiński J., Sztanderska U., Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, PARP, Warszawa

•Konstańczak S., Równość jako kategoria filozoficzna, Słupskie Studia Filozoficzne nr 3/2001 , s. 71-93

•Morawska-Wilkowska A., Krajnik A., Roch Remisko B., Wolsa B, Kaczmarek P., Firma= różnorodność, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa

•Moss G., Sims C., DoddsI., David A. ,Inclusive Leadership... driving performance through diversity!, Employers Network for Equality & Inclusion, 2016

•Olszówka A., Brzezińska-Hubert M., Edukacja międzykulturowa, Fundacja Rozwoju Systemu Edukaci, Warszawa

•Özbilgin M., Tatli A, Ipek G., Sameer M., The business case for diversity management, The Association of Chartered Certified Accountants, 2014

•Sznajder A., Przewodnik po zarzadzaniu różnorodnością, Wyd. Lewiatan, Warszawa 2013

•Walczak W., Zarządzanie różnorodnością jako podstawa budowania potencjału kapitału ludzkiego organizacji, E-mentor nr 3 (40) / 2011

•Wolińska A., Percepcja społeczna, stereotyp niepełnosprawności – perspektywa aktora i obserwatora, Annales Univesitatis Maria Curie-Skłodowska, VOL. XXVIII, 1, 2015, s.45-65

•Materiały warsztatowe – opracowane przez prowadzącego i przekazywane słuchaczom w wersji on-line przed zajęciami (opracowanie merytoryczne poszczególnych tematów).

Uwagi:

Realizacja zajęć w oparciu o kompetencje zdobyte w ramach projektu „Wsparcie proinnowacyjnego rozwoju pracowników dydaktycznych Instytutów Kultury i Spraw Publicznych UJ”. Zajęcia będą realizowane w oparciu o (1) innowacyjne metody dydaktyczne, w tym: oparte o nauczanie problemowe (problem-based learning), design-thinking, metody tutoringu akademickiego oraz z wykorzystaniem metod wsparcia procesów kreowania i dzielenia się wiedzą; (2) w zakresie umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, w tym: analizy studium przypadku ilustrujących omawiane zagadnienia, wykorzystanie narzędzi informatycznych (w tym nauczanie na odległość, aplikacje mobilne, narzędzia do prezentacji i wizualizacji danych); (3) innowacyjne metody zarządzania informacją, w tym: profesjonalnego opracowania i zarządzania informacją, big data oraz data mining.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Wakat
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami i praktycznymi aspektami dotyczącymi zarządzania różnorodnością i zarządzania w różnorodności - zarówno w kontekście zarządzania różnorodnymi zespołami (w tym kreowania inkluzywnego, otwartego na innowacje i wrażliwego na potrzeby różnorodnych grup społecznych, środowiska pracy), jak i funkcjonowania w szerokim kontekście społecznym (w tym odpowiadania na różnorodne potrzeby poszczególnych grup interesariuszy). Szczególna uwaga zostanie zwrócona na organizacje związane z reklamą i mediami.

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu kursu, student:

• zna najnowsze trendy w naukach o zarządzaniu (wykazuje zdolność krytycznego ich omawiana).

• ma pogłębioną wiedzę z zakresu funkcjonowania organizacji kultury i organizacji medialnych.

• potrafi poddać krytycznej analizie informacje pochodzące z różnych źródeł oraz formułować na ich podstawie samodzielne wnioski.

• potrafi poddać krytycznej obserwacji organizacje kultury i organizacje medialne oraz wyciągać z niej wnioski.

• umie samodzielnie zdobywać wiedzę oraz rozwijać umiejętności badawcze.

• potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych.

• potrafi identyfikować problemy występujące w organizacjach kulturalnych i medialnych oraz szukać ich rozwiązania.

• posiada wrażliwość etyczną i potrafi diagnozować przy pomocy kategorii etycznych rozwiązania stosowane w praktyce życia organizacyjnego.

• potrafi samodzielnie przygotować wystąpienie ustne i pisemne poświęcone zagadnieniom związanym z problematyką zarządzania, w tym potrafi podczas wystąpienia dokonać oryginalnej, krytycznej analizy różnych koncepcji i wypracować własne stanowisko normatywne.

• rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować oraz organizować proces uczenia się innych osób.

• efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania

• potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny.


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Postęp pracy studentów sprawdzany jest podczas zajęć w trakcie wykonywania indywidualnych i grupowych zadań na platformie Pegaz. Ostateczną formą sprawdzenia efektów kształcenia jest kolokwium zaliczeniowe, do którego można przystąpić po zaliczeniu wszystkich zadań.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Postęp pracy studentów sprawdzany jest podczas zajęć w trakcie wykonywania indywidualnych i grupowych zadań na platformie Pegaz. Ostateczną formą sprawdzenia efektów kształcenia jest kolokwium zaliczeniowe, do którego można przystąpić po zaliczeniu wszystkich zadań.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

• Metody problemowe (syntetyczny wykład konwersatoryjny, oparty o analizę przypadków).

• Metody aktywizujące (dyskusje grupowe, prezentacja samodzielnie przygotowanych projektów oraz dyskusje panelowe na temat zagadnień związanych z tematem zajęć).

• Metody praktyczne (realizacja projektów grupowych opartych o zagadnienia omawiane w czasie ćwiczeń).

Bilans punktów ECTS:

• Ćwiczenia (20 godzin) – 1 ECTS.

• Lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji (20 godzin) – 1 ECTS

• Przygotowanie do zajęć (20 h) – 1 ECTS.

• Przygotowanie do kolokwium (20 godzin) – 1 ECTS.


Łącznie: 4 ECTS

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie mediami i reklamą, rok 1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami i praktycznymi aspektami dotyczącymi zarządzania różnorodnością i zarządzania w różnorodności - zarówno w kontekście zarządzania różnorodnymi zespołami, jak i funkcjonowania organizacji w różnorodnym kontekście społecznym.

Pełny opis:

W trakcie zajęć omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem różnorodnością (związaną np. z płcią, wiekiem, pochodzeniem, orientacją seksualną, (nie)pełnosprawnością). Omówiona zostanie również ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Szczególna uwaga w trakcie zajęć zostanie zwrócona na organizacje reklamy i mediów.

1. Zarządzanie różnorodnością – wprowadzenie

2. Niepełnosprawność wzroku

3. Niepełnosprawność słuchu

4. Niepełnosprawność ruchowa

5. Różnorodność w filmie

6. Płeć

7. Orientacja seksualna

8. Wielokulturowość

9. Ustawa o dostępności

10. Powtórzenie

Literatura:

•Cieślikowska D., Sarata N., Dyskryminacja wielokrotna – historia, teorie, przegląd badań, Warszawa 2012

•Dąbrowski T., Zaroda-Dąbrowska A., Zanim zaczniemy działać…; Personel Plus, lipiec 2017

•Deloitte, The 2017 Deloitte Millennial Survey Apprehensive millennials: seeking stability and opportunities in an uncertain world, 2017

•European Commission, Diversity within small and medium-sized enterprises - best practices and approaches for moving ahead, Luxembourg 2015

•Forbes Insights, Global Diversity and Inclusion, Fostering Innovation Through a Diverse Workforce, 2011

•Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Łączy nas różnorodność! Przewodnik po Karcie Różnorodności, Warszawa 2014

•Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Zarządzanie różnorodnością – prawo i praktyka, Analiza tematyczna nr 1/2014

•Gorajewska D., Fakty i mity o osobach z niepełnosprawnościami, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2006

•Jacek Liwiński J., Sztanderska U., Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, PARP, Warszawa

•Konstańczak S., Równość jako kategoria filozoficzna, Słupskie Studia Filozoficzne nr 3/2001 , s. 71-93

•Morawska-Wilkowska A., Krajnik A., Roch Remisko B., Wolsa B, Kaczmarek P., Firma= różnorodność, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa

•Moss G., Sims C., DoddsI., David A. ,Inclusive Leadership... driving performance through diversity!, Employers Network for Equality & Inclusion, 2016

•Olszówka A., Brzezińska-Hubert M., Edukacja międzykulturowa, Fundacja Rozwoju Systemu Edukaci, Warszawa

•Özbilgin M., Tatli A, Ipek G., Sameer M., The business case for diversity management, The Association of Chartered Certified Accountants, 2014

•Sznajder A., Przewodnik po zarzadzaniu różnorodnością, Wyd. Lewiatan, Warszawa 2013

•Walczak W., Zarządzanie różnorodnością jako podstawa budowania potencjału kapitału ludzkiego organizacji, E-mentor nr 3 (40) / 2011

•Wolińska A., Percepcja społeczna, stereotyp niepełnosprawności – perspektywa aktora i obserwatora, Annales Univesitatis Maria Curie-Skłodowska, VOL. XXVIII, 1, 2015, s.45-65

•Materiały warsztatowe – opracowane przez prowadzącego i przekazywane słuchaczom w wersji on-line przed zajęciami (opracowanie merytoryczne poszczególnych tematów).

Uwagi:

Realizacja zajęć w oparciu o kompetencje zdobyte w ramach projektu „Wsparcie proinnowacyjnego rozwoju pracowników dydaktycznych Instytutów Kultury i Spraw Publicznych UJ”. Zajęcia będą realizowane w oparciu o (1) innowacyjne metody dydaktyczne, w tym: oparte o nauczanie problemowe (problem-based learning), design-thinking, metody tutoringu akademickiego oraz z wykorzystaniem metod wsparcia procesów kreowania i dzielenia się wiedzą; (2) w zakresie umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, w tym: analizy studium przypadku ilustrujących omawiane zagadnienia, wykorzystanie narzędzi informatycznych (w tym nauczanie na odległość, aplikacje mobilne, narzędzia do prezentacji i wizualizacji danych); (3) innowacyjne metody zarządzania informacją, w tym: profesjonalnego opracowania i zarządzania informacją, big data oraz data mining.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.