Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań w zarządzaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.42s Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań w zarządzaniu
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0121-1SO, zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Wykład z elementami konwersatorium, 30 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Konior
Prowadzący grup: Małgorzata Ćwikła, Agnieszka Konior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest przygotowanie studentów do prowadzania samodzielnych badań naukowych. Zajęcia mają umożliwić zrozumienie podstaw metodologicznych nauk o zarządzaniu i nabycie praktycznych umiejętności poprawnego projektowania badań naukowych.

Efekty kształcenia:

WIEDZA

K_W01

K_W14

UMIEJĘTNOŚĆ

K_U01

K_U02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE


K_K01

K_K9


Wymagania wstępne:

zaliczony wykład z podstaw zarządzania

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność, aktywność, przygotowanie omówienia wskazanego zagadnienia metodologicznego, kolokwium (ćwiczenia).

Egzamin pisemny (wykład).


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty kształcenia sprawdzane będą na bieżąco na zajęciach, podczas których studenci będą pracowali nad tekstami obowiązkowymi. Ostateczną formą sprawdzenia efektów kształcenia będzie przygotowanie projektu badań naukowych oraz egzamin pisemny.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

• metody podające (wykład informacyjny, prelekcja, odczyt),

• metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny),

• metody aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna, gry dydaktyczne, seminarium, dyskusja dydaktyczna).

Całość zajęć realizowana w trybie kształcenia zdalnego.


Bilans punktów ECTS:

udział w zajęciach - 1 ECTS

przygotowanie do egzaminu - 1 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem kształcenia jest przygotowanie studentów do prowadzania samodzielnych badań naukowych. Zajęcia mają umożliwić zrozumienie podstaw metodologicznych nauk o zarządzaniu i nabycie praktycznych umiejętności poprawnego projektowania badań naukowych.

Pełny opis:

Celem kształcenia jest przygotowanie studentów do prowadzania samodzielnych badań naukowych. Zajęcia mają umożliwić zrozumienie podstaw metodologicznych nauk o zarządzaniu i nabycie praktycznych umiejętności poprawnego projektowania badań naukowych.

W ramach wykładu poruszone zostaną następujące tematy:

1. Wprowadzenie - istota badań naukowych.

2. Projektowanie badania jakościowego; etyka w badaniach jakościowych.

3. Metody ilościowe, ankiety.

4. Obserwacja.

5. Wywiad.

6. Zogniskowany wywiad grupowy.

7. Desk research.

8. Analiza materiałów wizualnych.

9. Etnografia organizacji.

10. Netnografia.

11. Autoetnografia.

12. Studium przypadku.

13. Teoria ugruntowana.

14. Nowatorskie podejścia, metodologia postjakościowa, metody oparte na praktyce (action research).

15. Podsumowanie.

Literatura:

Literatura podstawowa (obowiązkowa dla wszystkich studentów);

Badania jakościowe, red. D. Jemielniak, Warszawa 2012.

Badania wizualne w działaniu. Antologia tekstów, red. M. Frąckowiak, K. Olechnicki, M. Krajewski, Warszawa 2011.

Czarniawska, B., (2011), Performativity in place of responsibility?, Journal of Organizational Change Management 24(6).

Konecki, K. (2016), Studia z metodologia badań jakościowych, Warszawa.

Magala, S., (2009), The Management of Meaning in Organizations, Basingstoke & New York, Palgrave Macmillan.

Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, red. M. Kostera, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca (dodatkowa dla studentów, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę w tematyce poruszanej w ramach modułu):

Sułkowski, Ł., Zawadzki, M., (2014) Krytyczny nurt zarządzania, Warszawa: Difin.

Sułkowski, Ł., (2012), Epistemologia i metodologia zarządzenia, Warszawa: PWE.

Zawadzki, M., (2014), Nurt krytyczny w zarządzaniu: kultura, edukacja, teoria, Warszawa: Sedno.

Uwagi:

realizacja zajęć w oparciu o kompetencje zdobyte w ramach projektu „Wsparcie proinnowacyjnego rozwoju pracowników dydaktycznych Instytutów Kultury i Spraw Publicznych UJ”. Zajęcia będą realizowane w oparciu o (1) innowacyjne metody dydaktyczne, w tym: oparte o nauczanie problemowe (problem-based learning), design-thinking, metody tutoringu akademickiego oraz z wykorzystaniem metod wsparcia procesów kreowania i dzielenia się wiedzą; (2) w zakresie umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, w tym: analizy studium przypadku ilustrujących omawiane zagadnienia, wykorzystanie narzędzi informatycznych (w tym nauczanie na odległość, aplikacje mobilne, narzędzia do prezentacji i wizualizacji danych); (3) innowacyjne metody zarządzania informacją, w tym: profesjonalnego opracowania i zarządzania informacją, big data oraz data mining.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.