Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.44 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 71 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 71 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Tutko
Prowadzący grup: Marta Tutko, Tomasz Zacłona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii.

Efekty kształcenia:

Efekty w zakresie:

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 wybrane aspekty ekonomiczne rozwoju współczesnej cywilizacji ZKM_K1_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1 formułować problemy badawcze, wynikające z omawianych zjawisk ekonomicznych oraz potrafi, dobierając odpowiednie narzędzia, analizować je ZKM_K1_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pełnienia ról zawodowych, wymagających podstawowej wiedzy ekonomicznej ZKM_K1_K04

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin pisemny: Test jednokrotnego wyboru

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin pisemny: Test jednokrotnego wyboru

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Bilans punktów ECTS:

konwersatorium 15

przygotowanie do egzaminu 50

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego zajęcia 15

konsultacje 10


Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin 90 ECTS 3.0

Liczba godzin kontaktowych 15

Pełny opis:

1. Przedmiot ekonomii. Gospodarowanie jako proces dokonywania wyboru. Koszt alternatywny. Krzywa możliwości produkcyjnych.

2. Narzędzia analizy ekonomicznej. Rodzaje systemów gospodarczych.

3. Teoria rynku. Popyt, podaż i cena. Równowaga rynkowa. Determinanty zmian popytu i podaży.

4. Funkcje gospodarstwa domowego.

5. Teoria produkcji. Przedsiębiorstwo (cel, funkcje, rodzaje, składniki). Przedsiębiorczość. Utarg. Koszt. Zysk.

6. Metody pomiaru PKB. Wzrost gospodarczy.

7. Państwo w gospodarce. Ruch okrężny. Budżet państwa.

8. Inflacja. Bezrobocie.

Literatura:

Obowiązkowa

D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

D. Begg, G. Vernasca, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 71 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 71 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Tutko
Prowadzący grup: Marta Tutko, Tomasz Zacłona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii.

Efekty kształcenia:

Efekty w zakresie:

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 wybrane aspekty ekonomiczne rozwoju współczesnej cywilizacji ZKM_K1_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1 formułować problemy badawcze, wynikające z omawianych zjawisk ekonomicznych oraz potrafi, dobierając odpowiednie narzędzia, analizować je ZKM_K1_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pełnienia ról zawodowych, wymagających podstawowej wiedzy ekonomicznej ZKM_K1_K04

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin pisemny: Test jednokrotnego wyboru

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin pisemny: Test jednokrotnego wyboru

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Bilans punktów ECTS:

konwersatorium 15

przygotowanie do egzaminu 50

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego zajęcia 15

konsultacje 10


Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin 90 ECTS 3.0

Liczba godzin kontaktowych 15

Pełny opis:

1. Przedmiot ekonomii. Gospodarowanie jako proces dokonywania wyboru. Koszt alternatywny. Krzywa możliwości produkcyjnych.

2. Narzędzia analizy ekonomicznej. Rodzaje systemów gospodarczych.

3. Teoria rynku. Popyt, podaż i cena. Równowaga rynkowa. Determinanty zmian popytu i podaży.

4. Funkcje gospodarstwa domowego.

5. Teoria produkcji. Przedsiębiorstwo (cel, funkcje, rodzaje, składniki). Przedsiębiorczość. Utarg. Koszt. Zysk.

6. Metody pomiaru PKB. Wzrost gospodarczy.

7. Państwo w gospodarce. Ruch okrężny. Budżet państwa.

8. Inflacja. Bezrobocie.

Literatura:

Obowiązkowa

D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

D. Begg, G. Vernasca, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.