Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka reklamy i problemy konsumpcji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.47IIn Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka reklamy i problemy konsumpcji
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0200-2NO, zarządzanie mediami i reklamą,niestacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Pałasz
Prowadzący grup: Michał Pałasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Ćwiczenia z przedmiotu "Etyka reklamy i problemy konsumpcji" wprowadzają w wymiarze praktycznym w świat refleksji etycznej nad komunikacją reklamową oraz w uniwersum problemów konsumpcji, w zakresie synchronicznym i diachronicznym, celem uwrażliwienia studentów na omawiane zagadnienia oraz przygotowania do konfrontacji z nimi na gruncie zawodowym w ramach zarządzania reklamą.


Efekty kształcenia:

Po zakończeniu kursu student powinien:


* rozumieć istotę praktycznego wymiaru zjawisk z zakresu etyki reklamy i problemów konsumpcji w rzeczywistości organizacyjnej na gruncie zarządzania reklamą,


* znać i rozumieć podstawowe metody i techniki stosowane w reklamie w ich ujęciu etycznym i związanym z problemami konsumpcji w obszarze zarządzania reklamą,


* znać historię rozwoju myśli etycznej dotyczącej zarządzania i organizowania, w szczególności zaś reklamy i konsumpcji w odniesieniu do zarządzania reklamą,


* posiadać wrażliwość etyczną i potrafić diagnozować przy pomocy kategorii etycznych rozwiązania stosowane w praktyce życia organizacyjnego, w szczególności w zakresie zarządzania reklamą,


* dostrzegać, definiować i poddawać krytycznej analizie formę, treść, kontekst i znaczenie komunikacji reklamowej i zjawisk z zakresu konsumpcji dóbr i usług na gruncie zarządzania reklamą,


* potrafić samodzielnie i krytycznie uzupełniać i zdobywać wiedzę i umiejętności w zakresie etyki reklamy i problemów konsumpcji na gruncie zarządzania reklamą oraz w wymiarze interdyscyplinarnym,


* być zdolnym do samodzielnego wykorzystania narzędzi refleksji z zakresu etyki reklamy i problemów konsumpcji przy realizacji projektów lub brania udziału w pracach zespołów związanych z zarządzaniem reklamą.

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Do zaliczenia wymagane jest spełnienie kryterium obecności. Dopuszczalna jest 1 nieobecność nieusprawiedliwiona.


* artykuł o etyce reklamy i problemach konsumpcji na gruncie zarządzania reklamą opublikowany samodzielnie na blogu kulturoteka.tumblr.com - 15% oceny

* referat/prezentacja - 35% oceny

* przygotowanie, zaangażowanie, aktywność na zajęciach - 50% oceny


Punktacja:

3 = 56-64%

3,5 = 65-73%

4 = 74-82%

4,5 = 83-91%

5 = 92-100%


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocenianie stałe w trakcie ćwiczeń na zajęciach, kryterium aktywności, zaangażowania i przygotowania do zajęć (lektura tekstów), przygotowanie i przedstawienie prezentacji (na temat jednej z lektur), opublikowanie artykułu na multiblogu studentów zarządzania kulturą i mediami kulturoteka.tumblr.com.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - ćwiczenia produkcyjne
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - seminarium
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

E-learning

---

Metody eksponujące - film, ekspozycja, pokaz

---

Metody podające - anegdota, objaśnienie lub wyjaśnienie, opis, opowiadanie, pogadanka, prelekcja, prezentacja multimedialna, wykład informacyjny

---

Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne, przedmiotowe, produkcyjne, metoda projektów, metoda przewodniego tekstu, pokaz, seminarium, symulacja

---

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy

---

Metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna, gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne), metoda przypadków, metoda sytuacyjna, seminarium

Bilans punktów ECTS:

4 punkty ECTS


Godziny kontaktowe:

* udział w ćwiczeniach – 20 godz.


Godziny niekontaktowe:

* czytanie literatury oraz przyswajanie nowej wiedzy - 65 godz.

* przygotowanie artykułu - 15 godz.

* przygotowanie prezentacji - 20 godz.


Łączny nakład pracy studenta wynosi 120 godzin, co odpowiada 4 punktom ECTS.


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie mediami i reklamą, rok 1

Skrócony opis:

Ćwiczenia z przedmiotu “Etyka reklamy i problemy konsumpcji” wprowadzają w wymiarze praktycznym w świat refleksji etycznej nad komunikacją reklamową oraz w uniwersum problemów konsumpcji, w zakresie synchronicznym i diachronicznym, celem uwrażliwienia studentów na omawiane zagadnienia oraz przygotowania do konfrontacji z nimi na gruncie zawodowym w ramach zarządzania reklamą.

Pełny opis:

Ćwiczenia z przedmiotu "Etyka reklamy i problemy konsumpcji" wprowadzają w wymiarze praktycznym w świat refleksji etycznej nad komunikacją reklamową oraz w uniwersum problemów konsumpcji, w zakresie synchronicznym i diachronicznym, celem uwrażliwienia studentów na omawiane zagadnienia oraz przygotowania do konfrontacji z nimi na gruncie zawodowym w ramach zarządzania reklamą.

W szczególności tematyka zajęć dotyczy poniższych zagadnień.

1. Wprowadzenie, zajęcia organizacyjne

2. Etyka reklamy i problemy konsumpcji a kultura popularna

3. Marketing krytyczny

4. Konsumpcja, konsumpcjonizm, etyczna konsumpcja

5. Historyczny rozwój refleksji z zakresu etyki reklamy i problemów konsumpcji - cz. 1

6. Historyczny rozwój refleksji z zakresu etyki reklamy i problemów konsumpcji - cz. 2

7. Nierówności społeczne, dochodowe, majątkowe

8. Zarządzanie humanistyczne, współczesne wrażliwe etycznie ruchy społeczne (Occupy Wall Street, Oburzeni)

9. Kodeks etyki reklamy, dobre praktyki z zakresu marketingu szeptanego, standardy briefów kampanii marketingowych i strategii komunikacyjnych

10. Podsumowanie, zaliczenie.

Realizacja zajęć w oparciu o kompetencje zdobyte w ramach projektu „Wsparcie proinnowacyjnego rozwoju pracowników dydaktycznych Instytutów Kultury i Spraw Publicznych UJ”. Zajęcia będą realizowane w oparciu o (1) innowacyjne metody dydaktyczne, w tym: oparte o nauczanie problemowe (problem-based learning), design-thinking, metody tutoringu akademickiego oraz z wykorzystaniem metod wsparcia procesów kreowania i dzielenia się wiedzą; (2) w zakresie umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, w tym: analizy studium przypadku ilustrujących omawiane zagadnienia, wykorzystanie narzędzi informatycznych (w tym nauczanie na odległość, aplikacje mobilne, narzędzia do prezentacji i wizualizacji danych); (3) innowacyjne metody zarządzania informacją, w tym: profesjonalnego opracowania i zarządzania informacją, big data oraz data mining.

Literatura:

Zawadzki, M., 2015. Krytyczny nurt marketingu. W B. Nierenberg, red. Zarządzanie reklamą. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 103–114.

Kociatkiewicz, J., 2012. Marketing krytyczny. W B. Glinka & M. Kostera, red. Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer, ss. 443–454.

Iwasiński, Ł., 2016. Konsumpcja w ujęciu studiów kulturowych. Kultura i Edukacja, (1), ss.34–52.

Wróbel, M., 2011. Konsumpcjonizm a etyczna konsumpcja jako alternatywne formy kształtowania społeczeństw. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 51, ss.103–116.

Engels, F. & Marks, K., 2007. Manifest Partii Komunistycznej. filozofia.uw.edu.pl. Available at: http://www.filozofia.uw.edu.pl/skfm/publikacje/marks-engels01.pdf [Udostępniono listopad 27, 2017].

Baudrillard, J., 2006. Zarys teorii konsumpcji. W Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, ss. 75–102.

Fromm, E., 2009. Wprowadzenie: Wielka obietnica, jej niespełnienie i nowe możliwości. W Mieć czy być. Poznań: Rebis, ss. 35–50.

Fromm, E., 2009. Część pierwsza. Różnica między posiadaniem a byciem. W Mieć czy być. Poznań: Rebis, ss. 27–73.

Piketty, T., 2015. Wprowadzenie. W Kapitał w XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, ss. 8–33.

Kostera, M., 2012. Manifest humanistyczny o zrównoważone zarządzanie. W Ł. Gaweł & E. Orzechowski, red. Zarządzanie: kultura, media, dziedzictwo. Kraków: Attyka, ss. 9–14.

Rada Reklamy, 2017. Kodeks etyki reklamy. radareklamy.pl. Available at: https://www.radareklamy.pl/kodeks-etyki-reklamy [Udostępniono listopad 27, 2017].

IAB Polska, 2011. Dobre praktyki WOMM. iab.org.pl. Available at: https://www.iab.org.pl/wp-content/uploads/2014/01/dobre_praktyki_womm.pdf [Udostępniono listopad 27, 2017].

IAB Polska, 2011. Brief standardowy klient – agencja. Internetowa kampania marketingowa. iab.org.pl. Available at: https://www.iab.org.pl/wp-content/uploads/2014/01/brief_IKM.pdf [Udostępniono listopad 27, 2017].

IAB Polska, 2012. Brief do przygotowania strategii komunikacyjnej: Social Media. iab.org.pl. Available at: https://iab.org.pl/standardy-i-dobre-praktyki/standardy-briefowania-agencji/ [Udostępniono listopad 27, 2017].

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.