Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.48IIn Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0200-2NO, zarządzanie mediami i reklamą,niestacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 8 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Tutko
Prowadzący grup: Aneta Oleksy-Gębczyk, Marta Tutko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest prezentacja zagadnień oraz modeli współczesnej ekonomii. Analizie zostaną poddane zachowania indywidualnych konsumentów i przedsiębiorców oraz interakcje między nimi. Przedstawione zostaną gospodarcze aspekty działalności ludzkiej. Scharakteryzowane i wyjaśnione zostaną przyczyny i przebieg zjawisk, które zachodzą podczas procesów gospodarowania.

Efekty kształcenia:

Wiedza

• Student ma wiedzę z zakresu ekonomicznych aspektów funkcjonowania organizacji K_W04

• Student zna zasady i koncepcje teorii ekonomii w odniesieniu do funkcjonowania rynków oraz gospodarowania w warunkach ograniczonych zasobów K_W04

Umiejętności

• Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy K_K11

• Student potrafi poddać krytycznej analizie informacje ekonomiczne pochodzące z różnych źródeł oraz formułować na ich podstawie samodzielne wnioski K_U01

Kompetencje społeczne

• Jest przygotowany do komunikowania się z ludźmi w miejscu pracy i poza nim stosując pojęcia ekonomiczne w sposób jednoznaczny K_U23


Wymagania wstępne:

Matematyka

Forma i warunki zaliczenia:

Studenci będą zdawać egzamin w formie pisemnej (egzamin składa się z trzech części: 1. Test; 2. Część opisowa; 3. Część w której należy przedstawiać oraz interpretować zagadnienia ekonomiczne za pomocą wykresów). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń (obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa). Czas trwania egzaminu: ok. 1 godz.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie aktywności na ćwiczeniach oraz realizacji zadań.

Metody dla oceny ciągłej to:

- bieżąca ocena realizacji zadań wykonywanych w trakcie zajęć

Metody podsumowujące:

- ocena z kolokwium zaliczeniowego

- ocena z egzaminu

Ocenie podlega:

- znajomość problematyki wykładu oraz ćwiczeń


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład – 20 h

ćwiczenia – 20 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć - 10 h

• przygotowanie do egzaminu – 30 h

• lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 20 h


w sumie: 100 h = 4 pkt ECTS


Pełny opis:

1. Wprowadzenie do ekonomii. Narzędzia analizy ekonomicznej. Gospodarowanie jako proces dokonywania wyboru

2. Rola rynku (prezentacje gospodarek: gospodarka nakazowa, rynkowa, mieszana)

3. Analiza rynku (popyt i podaż i ich determinanty, krzywe popytu i podaży, mechanizm dostosowawczy - równowaga rynkowa, cena równowagi a cena minimalna i maksymalna)

4. Elastyczność popytu (cenowa, dochodowa, mieszana) i podaży i ich praktyczne wykorzystanie.

5. Teoria wyboru konsumenta (użyteczność całkowita, użyteczność krańcowa, krzywa obojętności, krańcowa stopa substytucji, linia budżetu, równowaga konsumenta)

6. Teoria produkcji. Proces produkcji. Produkt całkowity, przeciętny i krańcowy. Decyzje producenta w krótkim i długim okresie czasu. Przychód całkowity, przeciętny i krańcowy. Zysk ekonomiczny, zysk normalny

7. Teoria kosztów. Pojęcie i klasyfikacja kosztów

8. Struktury rynku (konkurencja doskonała, monopol, oligopol, konkurencja monopolistyczna)

9. Rola państwa w gospodarce (dobra publiczne, podatki)

10. Rynek pracy (funkcjonowaniem rynku pracy w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej)

11. Główne kategorie i pojęcia makroekonomii (produkt i dochód narodowy)

12. Budżet państwa. Polityka fiskalna (pojęcie i funkcje budżetu państwa, dochody i wydatki budżetowe, deficyt budżetowy i dług publiczny). Polityka monetarna

Literatura:

1. D. Begg, S.Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, wyd. IV zmienione, PWE, Warszawa 2014

2. P.Smith, D.Begg, „Ekonomia”, PWE, Warszawa 2001

3. P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, „Ekonomia”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.