Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.48IIn Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0200-2NO, zarządzanie mediami i reklamą,niestacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 8 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Tutko
Prowadzący grup: Aneta Oleksy-Gębczyk, Marta Tutko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii.

Efekty kształcenia:

Efekty w zakresie:

Wiedzy: Student zna i rozumie wybrane aspekty ekonomiczne rozwoju współczesnej cywilizacji ZMR_K2_W05

Umiejętności: Student potrafi formułować problemy badawcze, wynikające z omawianych zjawisk ekonomicznych oraz potrafi, dobierając odpowiednie narzędzia, analizować je ZMR_K2_U01

Kompetencji społecznych: Student jest gotów do myślenia w sposób przedsiębiorczy ZMR_K2_K18

Wymagania wstępne:

Matematyka

Forma i warunki zaliczenia:

wykład: egzamin pisemny ; test jednokrotnego wyboru

ćwiczenia: zaliczenie pisemne


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Metody podsumowujące:

- ocena z kolokwium zaliczeniowego

- ocena z egzaminuMetody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

konwersatorium - 8 h

ćwiczenia – 20 hPełny opis:

1.

Wprowadzenie do ekonomii. Teoria rynku. Cena minimalna i cena maksymalna.

Elastyczność popytu i podaży. Teoria konsumenta. Model konsumenta (krzywa

obojętności, linia budżetowa). Punkt równowagi konsumenta. Teoria produkcji.

Przedsiębiorstwo. Utarg. Koszt. Zysk. Teoria kosztów. Działania przedsiębiorcze.

2.

Rodzaje struktur rynkowych. Rachunek dochodu narodowego. Wzrost gospodarczy.

Państwo w gospodarce. Wpływ wydatków państwa i podatków na produkcję. Inflacja.

Bezrobocie.

Literatura:

1. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

2. D. Begg, G. Vernasca, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.