Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kreowanie marki w mediach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.48s Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kreowanie marki w mediach
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0121-1SO, zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Pałasz
Prowadzący grup: Michał Pałasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Kreowanie marki w mediach stanowi zagadnienie, którym żywo zainteresowany jest zarówno świat praktyki, jak i akademii. Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w specyfikę kreowania marki w mediach, poprzez prezentację, omówienie i ilustrację przykładami i studiami przypadków, pojęć wyszczególnionych w zakresie poruszanych tematów.

Efekty kształcenia:

Wiedza. Po zakończeniu kursu student:

* ma podstawową wiedzę z zakresu kreowania marki w mediach, w tym również w powiązaniu z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych,

* zna i rozumie zasady kreowania marki w mediach,

* zna możliwości związane z wykorzystaniem nowych mediów w kreowaniu marki.

---

Umiejętności. Po zakończeniu kursu student:

* umie prowadzić kwerendę naukową; potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje pochodzące z różnych źródeł, a związane z kreowaniem marki w mediach,

* posiada umiejętność krytycznej refleksji nad tekstami na temat kreowania marki w mediach,

* potrafi rozpoznać i poddać analizie krytycznej różne techniki kreowania marki w mediach,

* dzięki uzyskanej wiedzy humanistycznej potrafi opisywać działania związane z kreowaniem marki w mediach,

* wyjaśnia społeczną rolę kreowania marki w mediach i potrafi podać stosowne przykłady,

* potrafi diagnozować i rozwiązywać typowe problemy związane z kreowaniem marki w mediach.

---

Kompetencje społeczne. Po zakończeniu kursu student:

* rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,

* potrafi prezentować własne poglądy, bronić ich, używając logicznych argumentów, przy zachowaniu szacunku dla poglądów i osoby interlokutora,

* potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności,

* potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy,

* jest przygotowany do uczestniczenia w projektach z zakresu kreowania marki w mediach,

* potrafi pełnić rolę aktywnego propagatora wiedzy i umiejętności związanych ze swoją specjalnością,

* dzięki zdobytej wiedzy rozumie i potrafi oceniać krytycznie oraz interpretować działania związane z kreowaniem marki w mediach.


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Do zaliczenia wymagane jest spełnienie kryterium obecności. Dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione.


* artykuł o kreowaniu marki w mediach na gruncie zarządzania mediami opublikowany samodzielnie na blogu kulturoteka.tumblr.com - 15% oceny

* referat/prezentacja - 35% oceny

* przygotowanie, zaangażowanie, aktywność na zajęciach - 50% oceny


Punktacja:

3 = 56-64%

3,5 = 65-73%

4 = 74-82%

4,5 = 83-91%

5 = 92-100%

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocenianie stałe w trakcie ćwiczeń na zajęciach, kryterium aktywności, zaangażowania i przygotowania do zajęć (lektura tekstów), przygotowanie i przedstawienie prezentacji (na temat jednej z lektur), opublikowanie artykułu na multiblogu studentów zarządzania kulturą i mediami kulturoteka.tumblr.com.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - odczyt
Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - ćwiczenia produkcyjne
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - seminarium
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

E-learning

---

Metody eksponujące - ekspozycja, film, pokaz połączony z przeżyciem

---

Metody podające - anegdota, objaśnienie lub wyjaśnienie, odczyt, opis, opowiadanie, pogadanka, prelekcja, prezentacja multimedialna, wykład informacyjny

---

Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne, produkcyjne, przedmiotowe, metoda projektów, metoda przewodniego tekstu, pokaz, seminarium, symulacja

---

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy

---

Metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna, gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne), metoda przypadków, metoda sytuacyjna, seminarium

Bilans punktów ECTS:

4 punkty ECTS


Godziny kontaktowe:

* udział w ćwiczeniach – 30 godz.


Godziny niekontaktowe:

* czytanie literatury oraz przyswajanie nowej wiedzy - 60 godz.

* przygotowanie artykułu - 10 godz.

* przygotowanie prezentacji - 20 godz.


Łączny nakład pracy studenta wynosi 120 godzin, co odpowiada 4 punktom ECTS.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Skrócony opis:

Kreowanie marki w mediach stanowi zagadnienie, którym żywo zainteresowany jest zarówno świat praktyki, jak i akademii. Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w specyfikę kreowania marki w mediach, poprzez prezentację, omówienie i ilustrację przykładami i studiami przypadków, pojęć wyszczególnionych w zakresie poruszanych tematów.

Pełny opis:

Kreowanie marki w mediach stanowi zagadnienie, którym żywo zainteresowany jest zarówno świat praktyki, jak i akademii. Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w specyfikę kreowania marki w mediach, poprzez prezentację, omówienie i ilustrację przykładami i studiami przypadków, pojęć wyszczególnionych w zakresie poruszanych tematów.

W szczególności tematyka zajęć dotyczy poniższych zagadnień.

1. Wprowadzenie, zajęcia organizacyjne.

2. Zarządzanie marką

3. Mierzenie mocy marki

4. Komunikacja marki - 1 (strategia, osobowość marki)

5. Komunikacja marki - 2 (storytelling, brand hero)

6. Identyfikacja wizualna

7. Demokratyzacja dostępu do narzędzi kreowania marki (nowe media)

8. Marka osobista - personal brand

9. Marka polityczna

10. Marka pracodawcy - employer branding

11. Marka miasta, marka kraju 1

12. Marka miasta, marka kraju 2

13. Co-branding

14. Kryzys marki

15. Podsumowanie, zaliczenie.

Realizacja zajęć w oparciu o kompetencje zdobyte w ramach projektu „Wsparcie proinnowacyjnego rozwoju pracowników dydaktycznych Instytutów Kultury i Spraw Publicznych UJ”. Zajęcia będą realizowane w oparciu o (1) innowacyjne metody dydaktyczne, w tym: oparte o nauczanie problemowe (problem-based learning), design-thinking, metody tutoringu akademickiego oraz z wykorzystaniem metod wsparcia procesów kreowania i dzielenia się wiedzą; (2) w zakresie umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, w tym: analizy studium przypadku ilustrujących omawiane zagadnienia, wykorzystanie narzędzi informatycznych (w tym nauczanie na odległość, aplikacje mobilne, narzędzia do prezentacji i wizualizacji danych); (3) innowacyjne metody zarządzania informacją, w tym: profesjonalnego opracowania i zarządzania informacją, big data oraz data mining.

Literatura:

Grębosz, M., 2014. Metody zarządzania marką. W J. Otto & Ł. Sułkowski, red. Metody zarządzania marketingowego. Warszawa: Difin, ss. 13–30.

Giszterowicz, A., 2016. Marka i jej twórcy–ujęcie globalne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 10(946), ss.141–156.

Kucharska, W., 2016. Wartość marki jako wskaźnik. Metody pomiaru. Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, 460, ss.90–100.

BrandFinance, 2018. Global 500 2018 - The annual report on the world’s most valuable brands. brandfinance.com. Available at: http://brandfinance.com/images/upload/brand_finance_global_500_report_2018_locked.pdf [Udostępniono październik 2, 2018].

Sidoruk, M., 2010. Osobowość marki w preferencjach konsumenckich. Psychologiczne badania nad wyborem marek piwa. Zeszyty Naukowe WSEI seria: EKONOMIA, 2(1), ss.67–81.

Hajdas, M., 2011. Storytelling-nowa koncepcja budowania wizerunku marki w epoce kreatywnej. Współczesne Zarządzanie, (1), ss.116–123.

Augustynowicz, C., 2016. Uwagi o storytellingu jako strategicznej koncepcji brandingu i operacyjnego narzędzia komunikacji. Zbliżenia Cywilizacyjne, 1(1), ss.162–176.

Dołhasz, M., 2013. Nowe sposoby oddziaływania na nabywców w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw–Brand Hero. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 32, ss.311–324.

Wrona, K., 2012. Identyfikacja wizualna-jej rola w kształtowaniu świadomości marki oraz komunikacji marketingowej. Prace Instytutu Lotnictwa, 1(222), ss.233–249.

Signs.com, 2017. Branded in memory. Signs.com. Available at: https://www.signs.com/branded-in-memory/ [Udostępniono październik 2, 2018].

Siuda, D. & Grębosz, M., 2017. Kreowanie wizerunku marki w mediach społecznościowych. Studia i Prace WNEiZ US, 2(48), ss.307–315.

Wojtaszczyk, K. & Maszewski, F., 2014. Różnorodność metod zarządzania marką osobistą. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 349, ss.454–462.

Niedźwiedziński, M., Klepacz, H. & Szymańska, K., 2016. Budowanie marki osobistej w mediach społecznościowych. Marketing i Zarządzanie, 4(45), ss.339–349.

Pacuła, J., 2011. Językowe i pozajęzykowe komponenty marki politycznej. Media i Społeczeństwo: medioznawstwo, komunikologia, semiologia, socjologia mediów, 1, ss.133–150.

Daniel, K., 2016. Wykorzystywanie skandalu do tworzenia wizerunku przez polityków. Athenaeum. Polskie studia politologiczne, 49, ss.97–109.

Kantowicz-Gdańska, M., 2009. Employer branding–kwestie definicji i modelu. Zarządzanie zasobami ludzkimi, 6, ss.55–65.

Budzanowska-Drzewiecka, M., Lipińska, A. & Stańczyk, I., 2013. Ocena działań podejmowanych przez pracodawców w zakresie zewnętrznego Employer Branding w Internecie z perspektywy osób poszukujących pracy. Zarządzanie i Finanse, 11(1), ss.91–105.

Korzyńska, K., 2013. Zarządzanie marką miasta, siła marki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2(64), ss.101–112.

Quirin, A., 2016. Branding narodowy - co to jest? Uwagi do toczącej się dyskusji. Athenaeum. Polskie studia politologiczne, 49, ss.78–96.

Resonance, 2017. World’s Best City Brands - A Global Ranking of Place Equity

Raftowicz-Filipkiewicz, M., 2008. Branding narodowy w Unii Europejskiej. Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 5, ss.55–63.

Tomczak, A., 2016. Branding narodowy Polski na tle wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Journal of Modern Science, 2(29), ss.153–174.

FutureBrand, 2015. Country Brand Index 2014-15

Grębosz, M., 2014. Wizerunek marki w strategii co-brandingu. Marketing i Rynek, 8, ss.430–436.

Kawalec, H., 2013. Co-branding marki produktu i marki miejsca. W K. Mailcki, red. Marka i promocja jednostek terytorialnych. Dylematy i wyzwania współczesności. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss. 467–482.

Tworzydło, D., 2017. Procedura zarządzania w kryzysie wizerunkowym w mediach–przeciwdziałanie, reagowanie oraz odzyskiwanie utraconych korzyści. Studia Medioznawcze, 3(70), ss.77–88.

Hajduk, G., 2017. Specyfika kryzysów wizerunkowych w mediach społecznościowych. Studia Medioznawcze, 3(70), ss.101–113.

Tkaczyk, P., 2011. Zakamarki marki, Gliwice: Helion.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.