Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie mediami społecznościowymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.49 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie mediami społecznościowymi
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Malwina Popiołek
Prowadzący grup: Malwina Popiołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi dot. mediów społecznościowych pozwalającymi na świadome i bezpieczne korzystanie z oferowanych przez nie narzędzi, przy jednoczesnym uwrażliwieniu studentów na kwestie związane z zarządzaniem w obrębie środowiska mediów społecznościowych z perspektywy użytkownika, organizacji rozmaitych filarów i korporacji nowomedialnych.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• Uczestnik wie co to jest, czym się charakteryzuje oraz potrafi wskazać różnice pomiędzy Web 1.0, 2.0, 3.0 i 4.0;

• Uczestnik zna przyczyny i konsekwencje, szanse i zagrożenia wynikające z obecności w mediach społecznościowych;

• Uczestnik zna podstawowe mechanizmy funkcjonowania mediów społecznościowych i oferowane przez nie narzędzia;

• Uczestnik wie, jaka jest rola i znaczenie mediów społecznościowych w społeczeństwie informacyjnym.


Umiejętności:

• Uczestnik potrafi świadomie i bezpiecznie korzystać z narzędzi dedykowanych mediom społecznościowym;

• Uczestnik potrafi chronić swoją prywatność podczas użytkowania mediów społecznościowych;

• Uczestnik potrafi właściwie reagować na zagrożenia i negatywne zjawiska w mediach społecznościowych.


Kompetencje:

• Uczestnik ma świadomość, jak ważne jest stałe doskonalenie swoich e-umiejętności i e-kompetencji;

• Uczestnik wie, jakie są pozytywne, a jakie negatywne konsekwencje korzystania z mediów społecznościowych;

• Uczestnik zna źródła, z których może czerpać wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z mediów społecznościowych.Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność obowiązkowa (dozwolone 2 nieobecności). Każda kolejna nieobecność (maksymalnie 2) musi zostać odrobiona (forma ustalona z prowadzącym) do 2 tygodni po jej zaistnieniu.


W ramach zajęć uczestnicy zobowiązani są: zaliczyć 4 testy (quizy sprawdzające wiedzę z bloków tematycznych II-V), aktywnie uczestniczyć w zajęciach oraz wykonać projekt w grupach kilkuosobowych dot. określonego zjawiska w obrębie mediów społecznościowych.


Za każdą z części zaliczenia kursu przysługuje określona liczba punktów:


Aktywność - max. 10 pkt.


Kolokwium - Każde max. po 10 pkt = 40 pkt (W przypadku uzasadnionych problemów technicznych istnieje możliwość zaliczenia kolokwium w innym terminie zgodnie z ustaleniami indywidualnymi z prowadzącym).


Projekt końcowy - Max. 50 pkt. (20 pkt za samo złożenie autorskiego projektu wraz z konspektem zgodnych z ustalonymi na zajęciach organizacyjnych wymaganiami i skonsultowanych z prowadzącym).


Punkty ujemne:

Za każdą nieobecność powyżej 2 dozwolonych = -5pkt;

Za każde spóźnienie = -1 pkt.


Istnieje możliwość zdobycia dodatkowych punktów w razie chęci podwyższenia oceny:

Zadanie odrabiające stracone punkty/ udział w konferencji naukowej/ publikacja naukowa/ inna działalność związana z przedmiotem = +5pkt. za jedną z wybranych opcji.


Ocena wg kryteriów punktowych:


3 = 58-62 punkty


3,5 = 63-72 punkty


4 = 73-84 punkty


4,5 = 85-91 punktów


5 = 92-100 punktów

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład problemowy
Metody programowane - z użyciem komputera

Pełny opis:

I Blok - aspekty wprowadzające do zarządzania mediami społecznościowymi:

• Czym są media społecznościowe, dlaczego z nich korzystamy?

• Regulaminy i polityka prywatności – warte czy niewarte uwagi?

• Koncepcje związane z zarządzaniem zasobami w środowisku mediów społecznościowych;

• Teoria aktora sieci i jej imaginacje;

• Mit darmowych obiadów w mediach społecznościowych;

• Algorytmy i ich mechanizmy działania;

• Ontoelektronika - media przyszłości – człowiek i „INNI”;

• Slang środowiska cyfrowego (słownik nowomedialny);

• „Pamięć” sieci –aspekt usuwania treści niezgodnych ze standardami społeczności.

II Blok tematyczny - Media społecznościowe - szanse i zagrożenia. Analiza krytyczna w ujęciu lokalnym i ponadnarodowym:

• Social media jako publiczna przestrzeń wymiany informacji w komunikacji masowej;

• Media społecznościowe jako źródło informacji: prawda vs. postprawda, fake a deepfake oraz propaganda i dezinformacja;

• Aspekty prawne mediów społecznościowych;

• Monetyzacja w mediach społecznościowych: danetyzacja, clickbait, donacje, utowarowienie prywatności;

• Etyka w pracy social media managera;

• CSR a influencer marketing;

• Clickbait;

• Dezinformacja w mediach społecznościowych;

• Prawo własności intelektualnej a social media;

• Pojęcie autorytetu w stosunku do mediów społecznościowych;

• Storytelling w kampaniach reklamowych. Przykłady efektywnych kampanii;

• Cenzura kontra media społecznościowe (ujęcie lokalne i ponadnarodowe);

• Stare media w nowej szacie, czyli prasa, radio i TV w mediach społecznościowych.

• Media społecznościowe – dynamika zmian w perspektywie koronawirusa.

III Blok Tematyczny - Narzędzia i funkcje wybranych platform społecznościowych:

• Użyteczność serwisów społecznościowych w życiu codziennym: marketing, polityka, kultura i handel;

• Cyfrowe życie i cyfrowa śmierć;

• Funkcja rozrywkowa – Facebook watch, gify i memy;

• Multifunkcyjność platform: Facebookowe randki i marketplace;

• Podstawy analityki internetowej w prowadzeniu kampanii e-commerce;

• Menadżer reklam – skuteczna reklama na Facebooku i Instagramie;

• Jak zarabiać na mediach społecznościowych? Przypadek Instagrama i Youtube;

• Serwisy społecznościowe kierujące karierą – Linkedln oraz wybrane platformy młodego naukowca;

• Tiktok – fenomen czy plaga? Potencjał reklamowy platformy;

• Ideomorfy w komunikacji z klientem: chatboty i inne;

• Kryzysy w SM – przyczyny, sposoby zapobiegania oraz reakcji;

• Monitoring Internetu - narzędzia, zasady, real-time marketing.

IV Blok tematyczny - (Nie)bezpieczeństwo w sieci

• Prywatność i bezpieczeństwo w sieci;

• Odpowiedzialne zarządzanie informacją prywatną w mediach społecznościowych;

• Higiena cyfrowa podczas zdalnego nauczania;

• Cyfrowe ślady a wiktymologia;

• Media społecznościowe jako narzędzie wspierające wykrywanie i identyfikację wykroczeń, przestępstw, prowadzenie śledztw;

• Social media a perspektywa pokoleniowa: kompetencje medialne, cyfrowe, informacyjne

i wynikająca z nich uważność w sieci;

• Formy cyberprzemocy i cyberwyłudzeń: hejt, stalking, phishing, pharming, patostreaming, sexting i inne zagrożenia społeczno-wychowawcze w social mediach. Krytyczna analiza Facebooka jako ogólnodostępnej bazy danych;

• Mikrotargetowanie psychograficzne i jego kontaminacje;

• Profilowanie użytkownika w sieci (zabawki Wielkiego Brata);

V Blok Tematyczny - Zjawiska psychospołeczne w przestrzeni mediów społecznościowych:

• Social media jako wyznacznik statusu społecznego: moda, trendy wynikające

z uwarunkowań kulturowych;

• Immersja w optyce SM: binge watching i skrinoza;

• Media społecznościowe – rys psychologiczny: uzależnienia behawioralne, zaburzenia osobowości, FOMO, dysmorfia snapchatowa i inne;

• Media społecznościowe a eskalacja lęków i zaburzeń;

• Samotność, związki i emocje w sieci;

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Borcuch, U. Świerczyńska-Kaczor, serwisy społecznościowe – jednostka i społeczeństwo na pograniczu świata rzeczywistego i wirtualnego, „Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej” 2013, Seria: ”Organizacja i Zarządzanie” z. 65.

D. Boyd, N.B. Ellison, Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, “Journal of Computer-Mediated Communication” 13 (1)/ 2008, s. 210-230.

M. Filiciak, G. Ptaszek, Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych, Warszawa 2009.

J. Isaak, Mina J. Hanna, User Data Privacy: Facebook, Cambridge Analytica, and Privacy Protection, “The Policy Corner” 2018.

A. M. Kaplan, M. Haenlein, Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media, “Business Horizons” 2010, nr 53, s. 59 – 68.

J. H. Kietzman K. Hermkens, I.P. McCarthy, Social media? Get Seriuos! Understanding the functional building blocks of social media, “Business Horizons” 2011, nr 54, s. 241 – 251.

J. Kreft, Za fasadą społeczności, Wyd. UJ, Kraków 2015.

M. Popiołek, Czy można żyć bez Facebooka? Rola serwisów społecznościowych w sieciowym społeczeństwie informacyjnym, Kraków 2018.

Literatura uzupełniająca:

A. Bard, J. Söderqvist, Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie., Warszawa 2006.

Z. Bauman, D. Lyon, Płynna inwigilacja – rozmowy, Kraków 2013.

P. Bielawski, Public relations, zarządzanie informacjami, Poznań-Opole 2011.

K. Fazzini, Królestwo kłamstw. Podróż w świat cyberprzestępców, Wyd. Literackie 2020.

Ł. Flak, R. Flak, J. Kropisz, Marketing w dobie ery cyfrowej: Profilowanie konsumenta w sieci, [w:] A. Krzysztofek, A. Borcuch (red.) Nowe konteksty w nauce XXI wieku, Kielce 2019.

Ł. Flak, Rzeczywistość cyfrowego panoptykonu: społeczeństwo cichego przyzwolenia, [w:] M. Pobrzeżyński, A. Borcuch (red.) bezpieczeństwo w erze społeczeństwa informacyjnego: wyzwania w sferach kultury, marketingu i gospodarki, Kielce 2019.

Fundacja Nowoczesna Polska, Cybernauci – diagnoza wiedzy, umiejętności i kompetencji dzieci i młodzieży, rodziców i opiekunów oraz nauczycieli w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu, Warszawa 2016.

Fundacja Nowoczesna Polska, Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych, Warszawa 2014.

V. Gueorguieva, Voters, MySpace, and YouTube: The Impact of Alternative Communication Channels on the 2006 Election Cycle and Beyond, „Social Science Computer Review”, Vol. 26(3).

J. Hofmokl, Internet jako nowe dobro wspólne, Warszawa 2009.

A. Keen, Kult amatora, Warszawa 2007.

A. Keen, The Internet Is Not The Answer, New York 2015.

D. Kirkpatric, Efekt Facebooka. Warszawa, 2011.

J. Kreft, Władza algorytmów, Kraków 2020.

O. Kosińska, Algorytm nigdy nie mruga. Wpływ algorytmu zarządzającego portalem YouTube na rzeczywistość społeczną, „Kultura Współczesna” 1(104)/2019.

C. Kurz, F. Rieger, Pożeracze danych. O zawłaszczaniu naszych danych i o tym jak odzyskać nad nimi kontrolę, Warszawa 2013.

M. P. Lynch, The Internet of Us. Knowing More and Understanding Less in the Age of Big Data, New York – London 2016.

T. Łanowy, O. Kwasiński, Analiza regulaminów i polityki prywatności mediów społecznościowych na przykładzie Instagrama, z uwzględnieniem zmian wprowadzanych przez RODO, „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”, Nr 2(28)/2018, s. 44-50.

M. Majorek, Kod YouTube – od kultury partycypacji, do kultury kreatywności, Kraków 2015.

W. Opioła, M. Popiołek (red.), Media społecznościowe – nowe formy ekspresji politycznej,

Toruń 2014.

W. Orliński, Internet – czas się bać, Warszawa 2013.

M. Popiołek (red.), Media społecznościowe. Nowe formy ekspresji politycznej, Toruń 2014.

M. Popiołek, The role of Facebook in the process of acquiring information. Own research study, “Journal of Education, Culture and society”, 1(2015), s.75-85.

M., Popiołek, Serwisy społecznościowe w przestrzeni internetowej – (social)mediatyzacja życia codziennego, „Zeszyty prasoznawcze” 2015, nr 1 (221), s. 60-71.

J. Rauhofer, Privacy is dead, get over it! Information privacy and the dream of a risk-free society, ”Information & Communications Technology Law” 2008.

S. Rębisz, I. Sikora, K. Smoleń-Rębisz, Poczucie samotności a poziom uzależnienia od internetu wśród adolescentów, „Edukacja – Technika – Informatyka”, Rzeszów 2015 nr. 1, s. 90-99.

J. Rifkin, Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych, Warszawa 2016.

Ł. Sarowski, Od Internetu Web 1.0 do Internetu Web 4.0 – Ewolucja form przestrzeni komunikacyjnych w globalnej sieci, Rozprawy Społeczne 2017, Tom 11, Nr 1.

P. Sienkiewicz, Paradygmat rozwoju społeczeństwa informacyjnego, „Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług” 2013, nr 105, t. II, s. 766.

K. Stachura, nowe media i technologie tożsamości. lifestreaming jako praktyka społeczno-kulturowa, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2014, nr 1 (12).

T. Stantage, Writing on the wall. Social media – The First 2,000 Years, Londyn 2013.

D. Tappscott, A. Williams, Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Warszawa 2008.

S. Turkle, Samotni razem, Kraków 2013.

A. Taylor, The People’s Platform. Taking Back Power and Culture in the Digital Age, London 2014.

J. Turner, R. Shah, Jak zarabiać w mediach społecznościowych? : rozwijaj firmę dzięki nowoczesnym narzędziom marketingowym. Gliwice, 2015.

A. Ziółkowska, Biały wywiad jako narzędzie uzupełniające czynności z zakresu techniki kryminalistycznej, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica 82, 2018.

Inne: Aktualizowane na bieżąco pozycje naukowe oraz wybrane raporty branżowe i materiały audiowizualne (fragmenty filmów, kampanii i seriali)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.