Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie badań naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.49IIn Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie badań naukowych
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0200-2NO, zarządzanie mediami i reklamą,niestacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin, 68 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Malwina Popiołek
Prowadzący grup: Malwina Popiołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kursu jest przygotowanie studentów do prowadzania samodzielnych badań naukowych. W programie nacisk został położony na kwestie metodologiczne, co ma być pomocne w przygotowaniu poprawnych badań na potrzeby pisania pracy magisterskiej.

Efekty kształcenia:

WIEDZA

K_W01

K_W07


UMIEJĘTNOŚĆ

K_U01

K_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE


K_K07

K_K10

Wymagania wstępne:

Brak.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę. Kolokwium pisemne pod koniec semestru.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Bieżące dyskusje i kolokwium pod koniec semestru.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Metody problemowe


Metody praktyczne

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład – 15 h


Praca własna studenta:

przygotowanie do zajęć - 30 h

lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 30 h

przygotowanie do kolokwium pisemnego – 45 h


w sumie: 120 h = 4 pkt ECTS

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie mediami i reklamą, rok 1

Skrócony opis:

Przygotowanie do samodzielnej pracy badawczej na potrzeby pisania pracy magisterskiej.

Pełny opis:

1. Metodologia badawcza – wstęp.

2. Prowadzenie badań: podejście praktyczne.

3. Etnografia w zarządzaniu.

4. Autoetnografia, netnografia.

5. Studium przypadku.

6. Prowadzenie wywiadów.

7. Techniki obserwacji.

8. Opowieści i narracje.

9. Podejścia interdyscyplinarne.

10. Action research.

11. Metody ilościowe.

12. Perspektywy krytyczne.

Literatura:

Literatura podstawowa (obowiązkowa dla wszystkich studentów);

Badania jakościowe, red. D. Jemielniak, Warszawa 2012.

Czarniawska, B., (2011), Performativity in place of responsibility?, Journal of Organizational Change Management 24(6).

Konecki, K. (2016), Studia z metodologia badań jakościowych, Warszawa.

Magala, S., (2009), The Management of Meaning in Organizations, Basingstoke & New York, Palgrave Macmillan.

Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, red. M. Kostera, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca (dodatkowa dla studentów, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę w tematyce poruszanej w ramach modułu):

Sułkowski, Ł., Zawadzki, M., (2014) Krytyczny nurt zarządzania, Warszawa: Difin.

Sułkowski, Ł., (2012), Epistemologia i metodologia zarządzenia, Warszawa: PWE.

Zawadzki, M., (2014), Nurt krytyczny w zarządzaniu: kultura, edukacja, teoria, Warszawa: Sedno.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.