Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie organizacjami mediów: studia przypadków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.49s Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie organizacjami mediów: studia przypadków
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0121-1SO, zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Materska-Samek
Prowadzący grup: Marta Materska-Samek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z funkcjonowaniem organizacji medialnych w Polsce i na świecie. Podczas zajęć omawiane będę kolejno studia przypadków różnych organizacji medialnych.

Efekty kształcenia:

K_W10 ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki kultury i mediów. H1A_W04

K_W11 zna i rozumie zasady marketingu kultury i mediów. H1A_W04

K_W16 ma podstawową wiedzę z zakresu rynku mediów w Polsce. H1A_W04


K_U04

potrafi samodzielnie przygotować wystąpienie ustne poświęcone zagadnieniom związanym z problematyką zarządzania mediami. H1A_U06

K_U18

potrafi diagnozować i rozwiązywać typowe problemy związane z podstawowymi funkcjami zarządzania (planowaniem, organizowaniem, motywowaniem i kontrolą). H1A_U02


K_K05 czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i form. H2A_K0


Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Forma i warunki zaliczenia:

• kolokwium zaliczeniowe

• aktywnośc na zajęciach

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci będą oceniani na bieżąco podczas zadań realizowanych na zajęciach

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - inscenizacja
Metody problemowe - wykład problemowy
Metody programowane - z użyciem podręcznika programowanego

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prelekcja

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody praktyczne - metoda projektów

Metody programowane - z użyciem komputera

Metody programowane - z użyciem podręcznika programowanego


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: 30

Praca własna studenta: 60

Lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 30 h


w sumie: 120 h = 4 pkt ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z funkcjonowaniem organizacji medialnych w Polsce i na świecie.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z funkcjonowaniem organizacji medialnych w Polsce i na świecie. Podczas zajęć omawiane będę kolejno studia przypadków różnych organizacji medialnych.

Literatura:

Literatura podstawowa (obowiązkowa dla wszystkich studentów):

B. Nierenberg, Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe, Kraków 2011

T. Kowalski, Zarządzanie w mediach, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca (dodatkowa dla studentów, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę w tematyce poruszanej w ramach modułu)

B. Nierenberg, Publiczne przedsiębiorstwo medialne. Determinanty, systemy, modele, Kraków 2007

T. Kowalski, Między twórczością a biznesem. Wprowadzanie do zarządzania w mediach i rozrywce, Wyd. Akademickie i Profesjonalne 2008.

L. Kung, Strategie zarządzania na rynku mediów. Wolters Kluwer Polska 2010.

T. Kowalski, B. Jung, Media w rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów, Warszawa 2006

M. Mrozowski, Media masowe, władza rozrywka i biznes, Warszawa 2001

Uwagi:

przedmiot jest realizowany z wykorzystaniem kompetencji nabytych w projekcie „Wsparcie proinnowacyjnego rozwoju pracowników dydaktycznych Instytutów Kultury i Spraw Publicznych”.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.