Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy teorii i historii literatury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.4s Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy teorii i historii literatury
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0121-1SO, zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład z elementami konwersatorium, 30 godzin, 98 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Marecki
Prowadzący grup: Piotr Marecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Studenci i studentki zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami poetyki i wiedzy o literaturze oraz z głównymi szkołami teoretycznoliterackimi, a także zdobywają wiedzę na temat kluczowych nurtów i zjawisk w literaturze polskiej XX i XXI wieku.

Efekty kształcenia:

wiedza:


Student zna podstawową literaturę przedmiotu dotyczącą teorii literatury w XX i XXI wieku. H2A_W01

Student rozumie podstawowe kierunki teoretyczne i literackie w XX i XXI wieku. H2A_W01

Student ma uporządkowaną wiedzę na temat najważniejszych zjawisk literackich XX i XXI wieku. H2A_W07

Student ma pogłębioną wiedzę na temat innowacyjności w literaturze XX i XXI wieku. H2A_W07


Umiejętności:


Student umie przygotować analizę wybranego utworu literackiego. H2A_U02

Student sprawnie posługuje się najnowszymi teoriami literaturoznawczymi do analizy utworów literackich H2A_U01

Student potrafi interpretować i oceniać współczesne utwory literackie. H2A_U05

Student potrafi przygotowywać wystąpienia ustne dotychące najwżniejszych zjawisk literackich XX i XXI wieku H2A_U10

Student potrafi napisać esej dotyczący zjawisk w najnowszej literaturze H2A_U10Kompetencje społeczne:


Student rozumie konieczność nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji intelektualnych. H2A_K01

Student potrafi rozpoznać innowacyjność dzieła literackiego. H2A_K02

Student potrafi rozpatrywać dzieło literackie w kontekście najnowszych słowników teoretycznych. H2A_K02

Student potrafi organizować proces uczenia się i wymiany wiedzy. H2A_K01

Student interesuje się nowymi zjawiskami w zakresie literatury. H2A_K06


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Rozmowa

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Rozmowa na tematy poruszane podczas wykładu oraz lektur.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - odczyt
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące – ekspozycja, film


Metody podające – prezentacja multimedialna


Metody problemowe – dyskusja dydaktyczna, wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

1 punkty ETCS - 60 godzin kontaktowych

1 punkty ETCS – 30 godzin lektury i przygotowania do zaliczenia przedmiotu

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

-

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie kulturą i mediami, rok 1

Skrócony opis:

Studenci i studentki zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami poetyki i wiedzy o literaturze oraz z głównymi szkołami teoretycznoliterackimi, a także zdobywają wiedzę na temat najważnijszych nurtów, zjawisk, autorów i dzieł

literatury polskiej XX i XXI wieku.

Pełny opis:

Semestr zimowy

1. Wprowadzenie do kursu. Objaśnienie warunków zaliczenia. Omówienie lektur obowiązkowych, uzupełniających oraz podręczników.

2. Lata 70 XX wieku. Literatura drugiego obiegu. Terminy, daty, liczby, autorzy i autorki, czasopisma i polemiki. Tadeusz Konwicki jako autor

obiegu niezależnego. Najważniejsze utwory wydane w podziemiu w Polsce.

3. "Świat nie przedstawiony" jako manifest. Etyczność literatury. Literatura jako model kultury. „To, co jest”. Generacje polskiej literatury.

4. Stan wojenny w literaturze polskiej. Literatura jako świadectwo.

5. Lata 80. Kultura trzeciego obiegu. Generacja Jarocina. Alternatywa. Punk. Art ziny. Ksero.

6. Rola czasopisma Brulion. Poetyka skandalu. Autorzy i autorki pisma. „Brulion” a transformacja.

7. Literatura emigracyjna po II wojnie światowej. Rola paryskiej „Kultury”. Sylwetka Jerzego Giedroycia. Kanon literatury emigracyjnej. Inne

ośrodki kulturotwórcze poza krajem w okresie PRL.

8. Transformacja 1989 roku. Przemiany w organizacji życia literackiego oraz w estetyce. Analiza utworu „Dla Jana Polkowskiego” Marcina

Świetlickiego.

9. Psychoanaliza, fenomenologia, formalizm rosyjski, New Criticism

10. Strukturalizm i poststrukturalizm, Bachtin

11. Omówienie najważniejszych reguł rządzących polem literackim w Polsce po 1989 roku.

12. Socjologia literatury Pierre'a Bourdieu.

13. Literatura lat 90. Najważniejsze trendy, zjawiska, nazwiska. Omówienie wybranych utworów Olgi Tokarczuk, Andrzeja Stasiuka, Jerzego

Pilcha.

14. Postmodernizm. Postmodernizm w filozofii i w literaturze. Przykłady postmodernizmu literackiego na świecie oraz w Polsce.

Semestr letni

1. Literatura zaangażowana (D. Odija, D. Masłowska, M. Sieniewicz)

2. Literatura non-fiction (M. Szczygieł, Polska Szkoła Reportażu)

3. Kryminał, literatura gatunkowa (Z. Miłoszewski)

4. Gender, Queer (M.Witkowski, M. Pankowski)

5. Badania kulturowe, postkolonializm, geopoetyka

6. Literatura ludowa (R. Rak)

7. Dzieci III RP (D. Dymińska, D. Ożarowska, N. Suszczyńska, D. Kotas)

8. Literatura eksperymentalna, elektroniczna, komiks

9. Literatura wobec wyzwań współczesności (klimat, sztuczna inteligencja)

Literatura:

Podręczniki:

M.P. Markowski, A. Burzyńska, Teorie literatury XX wieku. Kraków 2006.

Lektury:

Olga Tokarczuk, Prawiek i inne czasy (różne wydania). (Z)

Andrzej Stasiuk, Dukla, (różne wydania). (Z)

Dorota Masłowska, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, (różne wydania). (L)

Michał Witkowski, Lubiewo, (różne wydania). (L)

Zygmunt Miłoszewski, Gniew, Warszawa 2014. (L)

Dominika Dymińska, Danke, Warszawa 2016. (L)

R. Rak, Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli, Warszawa 2019.

Filmy fabularne (adaptacje polskiej literatury po 1989 roku)

Panna Nikt (1996), reż. Andrzej Wajda. (Z)

Weiser (2000), reż. Wojciech Marczewski. (Z)

Pręgi (2004), reż. Magdalena Piekorz. (L)

Wino truskawkowe (2008), reż. Dariusz Jabłoński, (Z)

Wojna polsko-ruska (2009), reż. Xawery Żuławski. (L)

Rewers (2009), reż. Borys Lankosz. (Z)

Księstwo (2011), reż. Andrzej Barański. (L)

Pod Mocnym Aniołem (2014), reż. Wojciech Smarzowski. (Z)

Sąsiady (2015), reż. Grzegorz Królikiewicz. (L)

Pokot (2017), reż. Agnieszka Holland, Kasia Adamik (Z)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład z elementami konwersatorium, 30 godzin, 94 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Marecki
Prowadzący grup: Piotr Marecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wymagania wstępne:

niezależność

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - odczyt
Metody podające - opis
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

-

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie kulturą i mediami, rok 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.