Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing w organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.51IIn Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing w organizacji
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0200-2NO, zarządzanie mediami i reklamą,niestacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 8 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Laberschek
Prowadzący grup: Marcin Laberschek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Podstawowym celem realizacji zajęć jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu działań marketingowych charakterystycznych dla współczesnych organizacji. Celem przedmiotu jest także wskazanie i wyjaśnienie na czym polegają mechanizmy dzisiejszych rynków konsumenckich oraz w jaki sposób identyfikować, analizować je, a także dokonywać ich segmentacji. Istotnym elementem jest także zapoznanie studentów z istotą produktu, marki i wizerunku produktu i organizacji, oraz przekazanie wiedzy na temat ich pozycjonowania.

Efekty kształcenia:

Wiedza

K_W02

zna najnowsze trendy w naukach o zarządzaniu (wykazuje zdolność krytycznego ich omawiana).

H2A_W06

Umiejętności

K_U01

potrafi poddać krytycznej analizie informacje pochodzące z różnych źródeł oraz formułować na ich podstawie samodzielne wnioski.

H2A_U01

K_U03

umie samodzielnie zdobywać wiedzę oraz rozwijać umiejętności badawcze.

H2A_U01

H2A_U02


Kompetencje społeczne

K_K07

efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania.

H2A_K03


K_K11

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. H2A_K04

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

*egzamin testowy

* egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru (min. wartość pozytywnych odpowiedzi do uzyskania oceny dostatecznej - 60%)

* warunki dopuszczenia do zaliczenia - udział w zajęciach (możliwe dwie nieobecności) oraz każdorazowe przygotowywanie się do zajęć (możliwe dwa nieprzygotowania).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Postęp pracy studentów sprawdzany jest na bieżąco podczas zajęć w ramach omawiania i analizy przypadków.

Ostateczną formą sprawdzenia efektów kształcenia jest końcowy egzamin w formie testu.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - ćwiczenia produkcyjne
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

* metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny),

* metody aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna, gry dydaktyczne, seminarium, dyskusja dydaktyczna),

* metody eksponujące (film, ekspozycja, pokaz),

* metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia laboratoryjne, rachunkowe, produkcyjne, metoda projektów, symulacja)

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład z elementami konwersatorium – 30 h


Praca własna studenta:

* przygotowanie do zajęć - 5 h

* przygotowanie do egzaminu – 30 h

* lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 25 h


w sumie: 90 h = 3 pkt ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

---

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie mediami i reklamą, rok 1
zarządzanie mediami i reklamą, rok 1

Skrócony opis:

1.Istota marketingu. Współczesny marketing

2.Otoczenie i rynki organizacji

3.Produkty i usługi. Kształtowanie oferty organizacji

4.Opakowania i wzrost ich znaczenia we współczesnym marketingu.

5.Ceny i strategie cenowe

6.Marka. Tworzenie silnych marek

7.Zarządzanie wizerunkiem organizacji

8.Pozycjonowanie w marketingu

9.Marketing relacji

10.Marketing doświadczeń

11.Komunikacja marketingowa masowa

12.Komunikacja marketingowa osobista

13.Postmarketing

Pełny opis:

1.Istota marketingu. Współczesny marketing

2.Otoczenie i rynki organizacji

3.Produkty i usługi. Kształtowanie oferty organizacji

4.Opakowania i wzrost ich znaczenia we współczesnym marketingu.

5.Ceny i strategie cenowe

6.Marka. Tworzenie silnych marek

7.Zarządzanie wizerunkiem organizacji

8.Pozycjonowanie w marketingu

9.Marketing relacji

10.Marketing doświadczeń

11.Komunikacja marketingowa masowa

12.Komunikacja marketingowa osobista

13.Postmarketing

Realizacja zajęć w oparciu o kompetencje zdobyte w ramach projektu „Wsparcie proinnowacyjnego rozwoju pracowników dydaktycznych Instytutów Kultury i Spraw Publicznych UJ”. Zajęcia będą realizowane w oparciu o (1) innowacyjne metody dydaktyczne, w tym: oparte o nauczanie problemowe (problem-based learning), design-thinking, metody tutoringu akademickiego oraz z wykorzystaniem metod wsparcia procesów kreowania i dzielenia się wiedzą; (2) w zakresie umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, w tym: analizy studium przypadku ilustrujących omawiane zagadnienia, wykorzystanie narzędzi informatycznych (w tym nauczanie na odległość, aplikacje mobilne, narzędzia do prezentacji i wizualizacji danych); (3) innowacyjne metody zarządzania informacją, w tym: profesjonalnego opracowania i zarządzania informacją, big data oraz data mining.

Literatura:

Literatura podstawowa

Kotler P., K. L. Keller., Marketing, Poznań 2018.

Lambin J. J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, Warszawa 2001.

Sutherland J., D. Canwell, Klucz do marketingu. Najważniejsze teorie, pojęcia, postaci, Warszawa 2008.

Blythe J., Komunikacja marketingowa, Warszawa 2002.

Schmitt B, A. Simonson, Estetyka w marketingu, Strategiczne zarządzanie markami, tożsamością i wizerunkiem firmy, Kraków 1997.

Kall J. i in., Zarządzanie marką, Kraków 2006.

Skowronek I., Marketing doświadczeń. Od doświadczeń klienta do wizerunku firmy, Warszawa 2012.

Stewart B., Projektowanie opakowań, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca

Barlow J., Stewart P., Markowa obsługa klientów, Warszawa 2014.

Rutkowski I. P., Strategie produktu, Warszawa 2011.

Zaltman G., L. Zaltman, Metafora w marketingu, Poznań 2010.

Lotko A. Marketing wobec ponowoczesności, Warszawa 2013.

Hulten B. i in., Marketing sensoryczny, Warszawa 2011.

Boguszewicz-Kreft M., Marketing doświadczeń, Warszawa 2013.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 8 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Laberschek
Prowadzący grup: Marcin Laberschek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Podstawowym celem realizacji zajęć jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu działań marketingowych charakterystycznych dla współczesnych organizacji. Celem przedmiotu jest także wskazanie i wyjaśnienie na czym polegają mechanizmy dzisiejszych rynków konsumenckich oraz w jaki sposób identyfikować, analizować je, a także dokonywać ich segmentacji. Istotnym elementem jest także zapoznanie studentów z istotą produktu, marki i wizerunku produktu i organizacji, oraz przekazanie wiedzy na temat ich pozycjonowania.

Efekty kształcenia:

Wiedza

K_W02

zna najnowsze trendy w naukach o zarządzaniu (wykazuje zdolność krytycznego ich omawiana).

H2A_W06

Umiejętności

K_U01

potrafi poddać krytycznej analizie informacje pochodzące z różnych źródeł oraz formułować na ich podstawie samodzielne wnioski.

H2A_U01

K_U03

umie samodzielnie zdobywać wiedzę oraz rozwijać umiejętności badawcze.

H2A_U01

H2A_U02


Kompetencje społeczne

K_K07

efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania.

H2A_K03


K_K11

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. H2A_K04

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

*egzamin testowy

* egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru (min. wartość pozytywnych odpowiedzi do uzyskania oceny dostatecznej - 60%)

* warunki dopuszczenia do zaliczenia - udział w zajęciach (możliwe dwie nieobecności) oraz każdorazowe przygotowywanie się do zajęć (możliwe dwa nieprzygotowania).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Postęp pracy studentów sprawdzany jest na bieżąco podczas zajęć w ramach omawiania i analizy przypadków.

Ostateczną formą sprawdzenia efektów kształcenia jest końcowy egzamin w formie testu.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - ćwiczenia produkcyjne
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

* metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny),

* metody aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna, gry dydaktyczne, seminarium, dyskusja dydaktyczna),

* metody eksponujące (film, ekspozycja, pokaz),

* metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia laboratoryjne, rachunkowe, produkcyjne, metoda projektów, symulacja)

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład z elementami konwersatorium – 30 h


Praca własna studenta:

* przygotowanie do zajęć - 5 h

* przygotowanie do egzaminu – 30 h

* lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 25 h


w sumie: 90 h = 3 pkt ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

---

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie mediami i reklamą, rok 1
zarządzanie mediami i reklamą, rok 1

Skrócony opis:

1.Istota marketingu. Współczesny marketing

2.Otoczenie i rynki organizacji

3.Produkty i usługi. Kształtowanie oferty organizacji

4.Opakowania i wzrost ich znaczenia we współczesnym marketingu.

5.Ceny i strategie cenowe

6.Marka. Tworzenie silnych marek

7.Zarządzanie wizerunkiem organizacji

8.Pozycjonowanie w marketingu

9.Marketing relacji

10.Marketing doświadczeń

11.Komunikacja marketingowa masowa

12.Komunikacja marketingowa osobista

13.Postmarketing

Pełny opis:

1.Istota marketingu. Współczesny marketing

2.Otoczenie i rynki organizacji

3.Produkty i usługi. Kształtowanie oferty organizacji

4.Opakowania i wzrost ich znaczenia we współczesnym marketingu.

5.Ceny i strategie cenowe

6.Marka. Tworzenie silnych marek

7.Zarządzanie wizerunkiem organizacji

8.Pozycjonowanie w marketingu

9.Marketing relacji

10.Marketing doświadczeń

11.Komunikacja marketingowa masowa

12.Komunikacja marketingowa osobista

13.Postmarketing

Realizacja zajęć w oparciu o kompetencje zdobyte w ramach projektu „Wsparcie proinnowacyjnego rozwoju pracowników dydaktycznych Instytutów Kultury i Spraw Publicznych UJ”. Zajęcia będą realizowane w oparciu o (1) innowacyjne metody dydaktyczne, w tym: oparte o nauczanie problemowe (problem-based learning), design-thinking, metody tutoringu akademickiego oraz z wykorzystaniem metod wsparcia procesów kreowania i dzielenia się wiedzą; (2) w zakresie umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, w tym: analizy studium przypadku ilustrujących omawiane zagadnienia, wykorzystanie narzędzi informatycznych (w tym nauczanie na odległość, aplikacje mobilne, narzędzia do prezentacji i wizualizacji danych); (3) innowacyjne metody zarządzania informacją, w tym: profesjonalnego opracowania i zarządzania informacją, big data oraz data mining.

Literatura:

Literatura podstawowa

Kotler P., K. L. Keller., Marketing, Poznań 2018.

Lambin J. J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, Warszawa 2001.

Sutherland J., D. Canwell, Klucz do marketingu. Najważniejsze teorie, pojęcia, postaci, Warszawa 2008.

Blythe J., Komunikacja marketingowa, Warszawa 2002.

Schmitt B, A. Simonson, Estetyka w marketingu, Strategiczne zarządzanie markami, tożsamością i wizerunkiem firmy, Kraków 1997.

Kall J. i in., Zarządzanie marką, Kraków 2006.

Skowronek I., Marketing doświadczeń. Od doświadczeń klienta do wizerunku firmy, Warszawa 2012.

Stewart B., Projektowanie opakowań, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca

Barlow J., Stewart P., Markowa obsługa klientów, Warszawa 2014.

Rutkowski I. P., Strategie produktu, Warszawa 2011.

Zaltman G., L. Zaltman, Metafora w marketingu, Poznań 2010.

Lotko A. Marketing wobec ponowoczesności, Warszawa 2013.

Hulten B. i in., Marketing sensoryczny, Warszawa 2011.

Boguszewicz-Kreft M., Marketing doświadczeń, Warszawa 2013.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.