Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.52s Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka zarządzania
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0121-1SO, zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 69 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wioleta Karna
Prowadzący grup: Wioleta Karna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kursu jest rozwój umiejętności analitycznych niezbędnych do zrozumienia i moralnej oceny procesów zarządzania.

Efekty kształcenia:

I Wiedza

Student:

Zna najnowsze trendy w naukach o zarządzaniu (wykazuje zdolność krytycznego ich omawiana). (K_W02)


II Umiejętności

Student:

Potrafi poddać krytycznej analizie informacje pochodzące z różnych źródeł oraz formułować na ich podstawie samodzielne wnioski. (K_U01)

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę oraz rozwijać umiejętności badawcze. (K_U03)

Potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin

w zakresie nauk o zarządzaniu (K_U05)

Potrafi samodzielnie przygotować wystąpienie ustne i pisemne poświęcone zagadnieniom związanym z problematyką zarządzania, w tym potrafi podczas wystąpienia dokonać oryginalnej, krytycznej analizy różnych koncepcji i wypracować własne stanowisko normatywne (K_U12)


III Kompetencje społeczne

Student:

Potrafi współdziałać w grupie i twórczo animować zespół. (K_K02)

Efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania (K_K07)

Forma i warunki zaliczenia:

Warunki zaliczenia różnią się w zależności od specjalizacji i szczegółowo przedstawione zostaną na zajęciach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Postęp pracy studentów sprawdzany jest w trakcie zajęć, podczas których studenci prowadzą dyskusję na temat tekstów obowiązkowych i pracują w grupach. Ostateczną formą sprawdzenia efektów kształcenia jest praca zaliczeniowa.

Metody dydaktyczne:

metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny),

metody aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna, gry dydaktyczne, seminarium, dyskusja dydaktyczna),

metody eksponujące (film, ekspozycja, pokaz),

metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia laboratoryjne, rachunkowe, produkcyjne, metoda projektów, symulacja).

Bilans punktów ECTS:

Konwersatorium (30) – 1 ECTS

Lektura obowiązkowych tekstów wraz z konsultacjami (30 godz.) – 1 ECTS

Egzamin pisemny wraz z konsultacjami (30 godzin) - 1 ECTS

Pełny opis:

Na zajęciach rozważać będziemy problemy dotyczące zarządzania organizacjami i rozpatrywać je w perspektywie krytycznej. Oznacza to, że zamiast poszukiwać „najlepszych praktyk” zarządzania, będziemy koncentrować się na analizie zarządzania jako zasobu wiedzy i praktyki obecnej we współczesnym społeczeństwie. Celem kursu jest rozwój umiejętności analitycznych niezbędnych do zrozumienia i moralnej oceny procesów zarządzania. Będziemy eksplorować takie tematy jak moralne znaczenie paradygmatów zarządzania, fałszywy humanizm w organizacjach, posłuszeństwo w strukturach biurokracji, etyczne aspekty zarządzania edukacją. Po ukończeniu kursu powinniśmy potrafić myśleć krytycznie o roli zarządzania w dzisiejszym świecie i umieć wykorzystać omówione idee do analizy zorganizowanych działań.

Literatura:

• Kostera, M. (1996), Postmodernizm w zarządzaniu, Warszawa: PWE

• Zawadzki, M. (2013), „Denaturalizacja paradygmatu funkcjonalizmu w epistemologii nauk o zarządzaniu”, Organizacja i Kierowanie, 2/155: 11-28

• Kurnal, J. Twórcy naukowych podstaw organizacji: wybór pism

• Bauman, Z. 2012. Nowoczesność i Zagłada. Wyd. Literackie

• Jemielniak, D. 2010. W obronie biurokracji, „Master of Business Administration”, 2/103: 72-79.

• Witkowski, L, Koniec kultury uczenia się?

• Zawadzki, M., Kilka uwag na temat skutków neoliberalizmu w szkolnictwie wyższym

Uwagi:

Specjalizacja kultura i media spotykają się w innych terminach

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.