Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.56IIn Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo pracy
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0200-2NO, zarządzanie mediami i reklamą,niestacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 8 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Barańska
Prowadzący grup: Marzena Barańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z pojęciami z zakresu prawa, przedstawienie podstawowych reguł instytucji prawnych funkcjonujących w prawie pracy. Uwrażliwienie studenta na problemy pracodawców, pracowników, innych zatrudnionych oraz podmiotów zbiorowego prawa pracy..Wskazanie sposobów nawiązywania stosunków umownych w instytucjach administracji publicznej.

Efekty kształcenia:

I Wiedza:

Po zakończeniu kursu, student: o zakończeniu wykładów, student powinien:

- zna system prawny ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr

kultury.

- umie definiować podstawowe atrybuty organizacji kultury i

mediów należących do sektora publicznego.

- znać podstawowe uregulowania prawa mediów; rozumieć i definiować pojęcia stosowane w ustawach i aktach wykonawczych

- zna system prawny w Polsce odnoszący się do ochrony prawa

autorskiego; rozumie konieczność zarządzania zasobami

własności intelektualne

- potrafi charakteryzować funkcje kierowania ludźmi

w organizacjach kultury i organizacjach medialnych.


II Umiejętności:

- znać podstawowe uregulowania prawa mediów; rozumieć i definiować pojęcia stosowane w ustawach i aktach wykonawczych,

- potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin

w zakresie nauk humanistycznych.

- poddawać krytycznej analizie prawne uwarunkowania dotyczące funkcjonowania organizacji medialnych

III Kompetencje społeczne

Po zakończeniu kursu, student:

potrafi prezentować własne poglądy, bronić ich, używając logicznych argumentów, przy zachowaniu szacunku dla poglądów i osoby interlokutora

- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności


Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu pojęć podstawowych prawa

Forma i warunki zaliczenia:

konsultacji indywidualnych oraz w trakcie zajęć.

Ostateczną formą sprawdzenie efektów kształcenia jest egzamin pisemny, obejmujący treści lektur obowiązkowych oraz treści omawiane podczas wykładu

• formę egzaminu - egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru,


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Test egzaminacyjny - pisemny, obejmujący wiedzę pozyskaną w trakcie wykładów, a także wiedzę wynikającą ze znajomości literatury przedmiotu (warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń)

Aktywne uczestnictwo na zajęciach

Testy sprawdzające, w trakcie zajęć


Terminy egzaminów i zaliczeń:

30.01.2021

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

metody podające- wykład informacyjny,

metody problemowe (wykład problemowy,),

metody aktywizujące (metoda przypadków),

metody eksponujące (film)

projektów, symulacja


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie mediami i reklamą, rok 1

Skrócony opis:

Zapoznanie z systemem rozwiązań dotyczących zawierania i rozwiązywania umów o pracę, warunków zatrudnienia.

Pełny opis:

konsultacji indywidualnych oraz w trakcie zajęć.

Ostateczną formą sprawdzenie efektów kształcenia jest egzamin pisemny, obejmujący treści lektur obowiązkowych oraz treści omawiane podczas wykładu

• formę egzaminu - egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru,

Literatura:

K. Jaśkowiak, Prawo pracy 2017, Wolters Kluwer Polska Warszawa 2016

J. Stelina (red.), Prawo pracy, C.H. Beck, Warszawa 2013

W. Sanetra, J. Iwulski, Kodeks pracy. Komentarz 2013, LexisNexis, Warszawa 2013

Babiarz, Z. Czarnik, P. Janda, P. Pełczyński, Prawo zamówień publicznych, Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2014

A. Bazan, J. E. Nowicki, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.