Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.56IIs Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo pracy
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0200-2SO, zarządzanie mediami i reklamą, stacjonarne drugiego stopnia
Przedmioty dla programu WZKS-0201-2SO, zarządzanie kulturą współczesną, stacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 105 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Barańska
Prowadzący grup: Marzena Barańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z pojęciami z zakresu prawa, przedstawienie podstawowych reguł instytucji prawnych funkcjonujących w prawie pracy. Uwrażliwienie studenta na problemy pracodawców, pracowników, innych zatrudnionych oraz podmiotów zbiorowego prawa pracy..Wskazanie sposobów nawiązywania stosunków umownych w instytucjach administracji publicznej. .

Efekty kształcenia:

I Wiedza:

Po zakończeniu kursu, student: o zakończeniu wykładów, student powinien:

- zna system prawny ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr

kultury.

- umie definiować podstawowe atrybuty organizacji kultury i

mediów należących do sektora publicznego.

- znać podstawowe uregulowania prawa mediów; rozumieć i definiować pojęcia stosowane w ustawach i aktach wykonawczych

- zna system prawny w Polsce odnoszący się do ochrony prawa

autorskiego; rozumie konieczność zarządzania zasobami

własności intelektualne

- potrafi charakteryzować funkcje kierowania ludźmi

w organizacjach kultury i organizacjach medialnych.


II Umiejętności:

- znać podstawowe uregulowania prawa mediów; rozumieć i definiować pojęcia stosowane w ustawach i aktach wykonawczych,

- potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin

w zakresie nauk humanistycznych.

- poddawać krytycznej analizie prawne uwarunkowania dotyczące funkcjonowania organizacji medialnych

III Kompetencje społeczne

Po zakończeniu kursu, student:

potrafi prezentować własne poglądy, bronić ich, używając logicznych argumentów, przy zachowaniu szacunku dla poglądów i osoby interlokutora

- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności


Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza o prawie

Forma i warunki zaliczenia:

Postęp pracy studentów sprawdzany jest podczas konsultacji indywidualnych oraz w trakcie zajęć.

Ostateczną formą sprawdzenie efektów kształcenia jest egzamin pisemny, obejmujący treści lektur obowiązkowych oraz treści omawiane podczas wykładu

• formę egzaminu - egzamin w formie testu wielokrotnego wyboru,


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Test egzaminacyjny - pisemny, obejmujący wiedzę pozyskaną w trakcie wykładów, a także wiedzę wynikającą ze znajomości literatury przedmiotu (warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń)

Aktywne uczestnictwo na zajęciach

Testy sprawdzające, w trakcie zajęć


Terminy egzaminów i zaliczeń:

29.01.2021

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

metody podające- wykład informacyjny,

metody problemowe (wykład problemowy,),

metody aktywizujące (metoda przypadków),

metody eksponujące (film)

projektów, symulacja


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie kulturą współczesną, rok 1
zarządzanie mediami i reklamą, rok 1
zarządzanie kulturą współczesną, rok 1
zarządzanie mediami i reklamą, rok 1

Skrócony opis:

Zapoznanie z rozwiązaniami dotyczącymi warunków płacy i pracy.

Pełny opis:

1. Pojęcie i struktura systemu prawnego.

2. Prawo pracy jako dziedzina prawa.

3. Zasady prawa pracy w rozumieniu art. 300 k.p. i podstawowe zasady prawa pracy (art. 10-183 k.p.)

4. układy zbiorowe pracy, porozumienia zbiorowe, regulaminy pracy i wynagrodzenia

5. Charakterystyka stosunku pracy, strony stosunku pracy - zdolność pracownicza

6. Rodzaje umów o pracę.

7. Rozwiązanie umowy o pracę

8. Prawa i obowiązki stron

9. Odpowiedzialność pracownika i pracodawcy.

10. Geneza zamówień publicznych

11. Standardy określone wprawie europejskim Dyrektywa 2004/18/UE. I inne akty prawne

12. Polskie rozwiązania normatywne – przedmiot reglamentacji

13. Procedura postępowania

14. Opis specyfikacji

15. Kryteria wyboru ofert

Literatura:

. Jaśkowiak, Prawo pracy 2017, Wolters Kluwer Polska Warszawa 2016

J. Stelina (red.), Prawo pracy, C.H. Beck, Warszawa 2013

W. Sanetra, J. Iwulski, Kodeks pracy. Komentarz 2013, LexisNexis, Warszawa 2013

Babiarz, Z. Czarnik, P. Janda, P. Pełczyński, Prawo zamówień publicznych, Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2014

A. Bazan, J. E. Nowicki, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.