Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo zamówień publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.57IIn Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo zamówień publicznych
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0200-2NO, zarządzanie mediami i reklamą,niestacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 8 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Barańska
Prowadzący grup: Marzena Barańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z pojęciami z zakresu prawa, przedstawienie podstawowych reguł instytucji prawnych funkcjonujących w prawie pracy. Zapoznanie studentów z istotą aktualnego modelu (konstrukcji) zamówień publicznych w prawie polskim. Przedstawienie uregulowań w kontekście polskich europejskich rozwiązań normatywnych, poglądów doktryny – kompleksowej regulacji pozwalającej studentowi aplikacyjne korzystanie z umiejętności i wiedzy recepcji prawa dla organizacji stosunków umownych.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student - posiadając wiedzę na temat podstawowych kategorii pojęciowych prawa zamówień publicznych - posługuje się uporządkowanym aparatem pojęciowym

Student posiada wiedzę na temat struktury organizacyjnej systemu zamówień publicznych i instytucjach prawa zamówień publicznych

Umiejętności

• Student potrafi sformułować wypowiedzi w języku prawnym i prawniczym na temat stosunku pracy. Student potrafi dokona charakterystyki prawa pracy z wykorzystaniem terminologii łacińskiej.

• Student sprawnie i kompetentnie omawia problemy związane prawem pracy, charakteryzuje ich treść i istotę. Student ocenia prawidłowość czynności z zakresu prawa pracy i podejmowanych przez strony.

• Student posiada umiejętność prawidłowej interpretacji zjawisk i procesów (prawnych, ekonomicznych) oddziałujących (w sposób bezpośredni lub pośredni) na system zamówień publicznych

• Student posiadł umiejętność dokonywania wykładni przepisów tworzących organizacyjnoprawne ramy funkcjonowania systemu zamówień publicznych i potrafi w szczególności ocenić wpływ zmian regulacji prawnych na funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Kompetencje społeczne

• Student jest świadomy potrzeby uczenia się przez całe życie, zwłaszcza w zakresie zmian wprowadzanych w działalności organizacji publicznych . Student rozumie sens i kierunki dokonywanych zamian przepisów oraz potrafi ocenić ich znaczenie.

• Student przyjmuje postawę otwartą, przedsiębiorczą i kreatywną, co umożliwia mu myślenie i działanie w sposób nieschematyczny i inicjatywny.


Wymagania wstępne:

Wiedza dotycząca pojęć podstawowych z dziedziny prawa, wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu struktur aparatu administracji publicznej, w szczególności, przydatna jest znajomość prawa administracyjnego i prawa gospodarczego publicznego

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu

aktywne uczestnictwo w zajęciach, realizacji zadań. Egzamin ma formę pisemną – test.


Obowiązuje następująca skala ocen (1-100 pkt.):

• 0-50 pkt. – ocena ndst

• 51-60 pkt. – ocena dst

• 61-70 pkt. – ocena + dst

• 71-80 pkt. – ocena db

• 81-90 pkt. – ocena + db

• 91-100 pkt. – ocena bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach. Student w trakcie zajęć, korzystając z aktów prawnych uczestniczy w egzegezie testów poprzez analizę stanów wywołujących skutki prawne. Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych w trakcie laboratoriów (analiza systemów informacyjnych)

- dyskusja oceniająca po wykonaniu wszystkich zadań przez studentów

- przygotowane przez studentów opracowania na wybrany temat.

Metody podsumowujące:

- ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań oraz opracowania, w tym zgodności z zaleceniami oraz wynik z testu


Terminy egzaminów i zaliczeń:

30.01.2021

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

• metody podające:

o objaśnienie lub wyjaśnienie

• metody problemowe:

o wykład konwersatoryjny

o metody aktywizujące:

 metoda przypadków,

 dyskusja dydaktyczna (związana z wykładem – egzegeza tekstów wprawnych)

• metody praktyczne:

o pokaz,

o ćwiczenia przedmiotowe


Bilans punktów ECTS:

3

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie mediami i reklamą, rok 1

Skrócony opis:

Omówienie materialnej i proceduralnych zasad w zakresie postępowania z zamówień publicznych

Pełny opis:

1. Podstawy prawne systemu zamówień publicznych.

2. Struktura organizacyjna systemu zamówień publicznych.

3. Przedmiot i podmiot postępowań z zakresu zamówień publicznych

4. Zasady udzielania zamówień publicznych

5. Specyfikacja i przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Tryby postępowań

7. Kontrola inadzór

Literatura:

Garbarczuk E., Stompel M. (2017): Zamówienia publiczne - nowe zasady, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa Pieróg J. (2017): Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa

Skubiszak-Kalinowska I., Wiktorowska E. (2017): Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa

Literatura dodatkowa-

Analiza orzecznictwa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 8 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Barańska
Prowadzący grup: Marzena Barańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z pojęciami z zakresu prawa, przedstawienie podstawowych reguł instytucji prawnych funkcjonujących w prawie pracy. Zapoznanie studentów z istotą aktualnego modelu (konstrukcji) zamówień publicznych w prawie polskim. Przedstawienie uregulowań w kontekście polskich europejskich rozwiązań normatywnych, poglądów doktryny – kompleksowej regulacji pozwalającej studentowi aplikacyjne korzystanie z umiejętności i wiedzy recepcji prawa dla organizacji stosunków umownych.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student - posiadając wiedzę na temat podstawowych kategorii pojęciowych prawa zamówień publicznych - posługuje się uporządkowanym aparatem pojęciowym

Student posiada wiedzę na temat struktury organizacyjnej systemu zamówień publicznych i instytucjach prawa zamówień publicznych

Umiejętności

• Student potrafi sformułować wypowiedzi w języku prawnym i prawniczym na temat stosunku pracy. Student potrafi dokona charakterystyki prawa pracy z wykorzystaniem terminologii łacińskiej.

• Student sprawnie i kompetentnie omawia problemy związane prawem pracy, charakteryzuje ich treść i istotę. Student ocenia prawidłowość czynności z zakresu prawa pracy i podejmowanych przez strony.

• Student posiada umiejętność prawidłowej interpretacji zjawisk i procesów (prawnych, ekonomicznych) oddziałujących (w sposób bezpośredni lub pośredni) na system zamówień publicznych

• Student posiadł umiejętność dokonywania wykładni przepisów tworzących organizacyjnoprawne ramy funkcjonowania systemu zamówień publicznych i potrafi w szczególności ocenić wpływ zmian regulacji prawnych na funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Kompetencje społeczne

• Student jest świadomy potrzeby uczenia się przez całe życie, zwłaszcza w zakresie zmian wprowadzanych w działalności organizacji publicznych . Student rozumie sens i kierunki dokonywanych zamian przepisów oraz potrafi ocenić ich znaczenie.

• Student przyjmuje postawę otwartą, przedsiębiorczą i kreatywną, co umożliwia mu myślenie i działanie w sposób nieschematyczny i inicjatywny.


Wymagania wstępne:

Wiedza dotycząca pojęć podstawowych z dziedziny prawa, wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu struktur aparatu administracji publicznej, w szczególności, przydatna jest znajomość prawa administracyjnego i prawa gospodarczego publicznego

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu

aktywne uczestnictwo w zajęciach, realizacji zadań. Egzamin ma formę pisemną – test.


Obowiązuje następująca skala ocen (1-100 pkt.):

• 0-50 pkt. – ocena ndst

• 51-60 pkt. – ocena dst

• 61-70 pkt. – ocena + dst

• 71-80 pkt. – ocena db

• 81-90 pkt. – ocena + db

• 91-100 pkt. – ocena bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach. Student w trakcie zajęć, korzystając z aktów prawnych uczestniczy w egzegezie testów poprzez analizę stanów wywołujących skutki prawne. Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych w trakcie laboratoriów (analiza systemów informacyjnych)

- dyskusja oceniająca po wykonaniu wszystkich zadań przez studentów

- przygotowane przez studentów opracowania na wybrany temat.

Metody podsumowujące:

- ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań oraz opracowania, w tym zgodności z zaleceniami oraz wynik z testu


Terminy egzaminów i zaliczeń:

30.01.2021

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

• metody podające:

o objaśnienie lub wyjaśnienie

• metody problemowe:

o wykład konwersatoryjny

o metody aktywizujące:

 metoda przypadków,

 dyskusja dydaktyczna (związana z wykładem – egzegeza tekstów wprawnych)

• metody praktyczne:

o pokaz,

o ćwiczenia przedmiotowe


Bilans punktów ECTS:

3

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie mediami i reklamą, rok 1

Skrócony opis:

Omówienie materialnej i proceduralnych zasad w zakresie postępowania z zamówień publicznych

Pełny opis:

1. Podstawy prawne systemu zamówień publicznych.

2. Struktura organizacyjna systemu zamówień publicznych.

3. Przedmiot i podmiot postępowań z zakresu zamówień publicznych

4. Zasady udzielania zamówień publicznych

5. Specyfikacja i przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Tryby postępowań

7. Kontrola inadzór

Literatura:

Garbarczuk E., Stompel M. (2017): Zamówienia publiczne - nowe zasady, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa Pieróg J. (2017): Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa

Skubiszak-Kalinowska I., Wiktorowska E. (2017): Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa

Literatura dodatkowa-

Analiza orzecznictwa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.