Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo reklamy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.58IIn Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo reklamy
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0200-2NO, zarządzanie mediami i reklamą,niestacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 8 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Barańska
Prowadzący grup: Marzena Barańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Pogłębienie przez studenta wiedzy z zakresu nauk o mediach, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania organizacji

medialnych

Wypracowanie kompetencji społecznych, w szczególności potrzeby nieustannego doskonalenia wiedzy i umiejętności

Nabycie kompetencji niezbędnych do inicjowania, planowania, realizacji i ewaluacji przedsięwzięć medialnych i reklamowych

Nabycie kompetencji niezbędnych do krytycznej analizy przekazów medialnych i reklamowych


Efekty kształcenia:

ZMR_K2_W01

Absolwent zna i rozumie posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą miejsca i znaczenia

zarządzania organizacjami mediów na gruncie nauk społecznych, aktualnego stanu i

kierunków rozwoju (wykazuje zdolność krytycznego ich omawiania)

ZMR_K2_W03 Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu znaczenie zasad, reguł, misji i celów

organizacji medialnych zarówno publicznych, jak i prywatnych

ZMR_K2_W11

Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób miejsce i znaczenie zarządzania

organizacjami mediów na gruncie nauk społecznych, aktualnego stanu i kierunków

rozwoju (wykazuje zdolność krytycznego ich omawiania).

ZMR_K2_U01

Absolwent potrafi formułować i analizować problemy badawcze wynikające z

omawianych zjawisk ekonomicznych, społecznych, środowiskowych, kulturalnych i

organizacyjnych, przed którymi stają organizacje oraz dobierać odpowiednie metody i

narzędzia ich rozwiązywania, wykorzystując dobór odpowiednich informacji

ZMR_K2_U02 Absolwent potrafi poddać krytycznej obserwacji organizacje medialne oraz wyciągać

z niej wnioski

ZMR_K2_K05 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny i interpretacji wydarzeń kulturalnych

ZMR_K2_K11 Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

Wymagania wstępne:

Podstawy wiedzy o prawie

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z pisemnej formy zaliczenia. Studenci przygotowują prace końcową obejmującą zagadnienia teoretyczne i praktyczne

Dodatkowo uwzględniany będzie poziom zaangażowania studenta na zajęciach

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Praca studentów jest oceniana na bieżąco oraz w trakcie konsultacji, na podstawie postępów w wykonywaniu zadań, przygotowania do zajęć i realizacji zadań domowych. Na ocenę ostateczną składa się wynikowa z poszczególnych części modułu. Analiza przygotowanej pracy końcowej.

Terminy egzaminów i zaliczeń:

25 czerwca g. 19.30

Termin II 3 września 2021 g. 19.30


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metoda podawcza, problemowe, wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, dyskusje, konsultacje, wymiana doświadczeń,

Bilans punktów ECTS:

Wykład


Lektura tekstów obowiązkowych wraz z konsultacjami oraz przygotowanie prezentacji

Praca nad projektem ćwiczeniowym

Przygotowanie się do pisemnego zaliczenia końcowego


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie mediami i reklamą, rok 1

Skrócony opis:

W trakcie zajęć omówione zostaną kwestie:

- reklamy w ujęciu normatywnym

- reklamy jako czynu nieuczciwej konkurencji

- ochrony prawnej filmu reklamowego

- analizy pojęć sponsoring - mecenat

- zasad lokowaniu produktu

- umów kształtujących stosunki pomiędzy podmiotami i ponoszonej odpowiedzialności

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć jest reklama postrzegana przez pryzmat normatywnych rozwiązań. Postrzegana przez pryzmat nieuczciwości praktyk konkurencyjnych, poddana zostanie analizie m.in. z punktu widzenia pojęcia czynu nieuczciwej konkurencji, praw autorskich, prawa medialnego, ustawodawstwa krajobrazowego., prawa budowlanego. W trakcie zajęć poddane zostaną analizie kwestie dotyczące ochrony wizerunku, sponsoringu, lokowania produktu telesprzedaży, Z uwagi na indyferentność obowiązujących rozwiązań w zakresie funkcjonowania rynku medialnego także podejmowane będą kwestie stosownych praktyk marketingowych w internecie. Za podstawowe uznano egzegezę tekstów prawnych, a także orzecznictwa co pozwala na weryfikacje stosowanych rozwiązań prawnych w praktyce.

Literatura:

Wybrane przykłady

dyrektywa 2006/114/we Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (wersja ujednolicona)

- ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tj. z dnia 30 października 2017 r.)

- ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (tj. z dnia 14 września 2018 r.)

Uwagi:

student powinien posiadać wiedzę podstawowa w zakresie pojęć prawnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.