Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo reklamy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.58IIs Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo reklamy
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0200-2SO, zarządzanie mediami i reklamą, stacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 29 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Barańska
Prowadzący grup: Marzena Barańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Poziom wiedzy, zrozumienie materiału i umiejętność samodzielnego wnioskowania,

Efekty kształcenia:

EK1Posiada wiedzę o normach prawnych dotyczących reklamy zarówno odnoszących się do regulacji krajowych, jak i międzynarodowych[K_W08+++, K_ U01+++]


EK2 Potrafi prawidłowo interpretować treść formę reklamy z punktu widzenia jej zgodności z prawem [K_ U01+++],


EK3 Potrafi posługiwać się systemami normatywnymi oraz interpretować podstawowe reguły i normy prawne odnoszące się do reklamy[K_ U07+++

Wymagania wstępne:

wiedza podstawowa z zakresu prawa

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z pisemnej formy zaliczenia.,

Dodatkowo uwzględniany będzie poziom zaangażowania studenta na zajęciach

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Metoda podawcza, problemowe

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie mediami i reklamą, rok 1

Skrócony opis:

W trakcie zajęć omówione zostaną kwestie:

- reklamy w ujęciu normatywnym

- reklamy jako czynu nieuczciwej konkurencji

- ochrony prawnej filmu reklamowego

- analizy pojęć sponsoring - mecenat

- zasad lokowaniu produktu

- umów kształtujących stosunki pomiędzy podmiotami i ponoszonej odpowiedzialności

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć jest reklama postrzegana przez pryzmat normatywnych rozwiązań. Postrzegana przez pryzmat nieuczciwości praktyk konkurencyjnych, poddana zostanie analizie m.in. z punktu widzenia pojęcia czynu nieuczciwej konkurencji, praw autorskich, prawa medialnego, ustawodawstwa krajobrazowego., prawa budowlanego. W trakcie zajęć poddane zostaną analizie kwestie dotyczące ochrony wizerunku, sponsoringu, lokowania produktu telesprzedaży, Z uwagi na indyferentność obowiązujących rozwiązań w zakresie funkcjonowania rynku medialnego także podejmowane będą kwestie stosownych praktyk marketingowych w internecie.Za podstawowe uznano egzegezę tekstów prawnych, a także orzecznictwa co pozwala na weryfikacje stosowanych rozwiązań prawnych w praktyce.

Literatura:

Wybrane przykłady

dyrektywa 2006/114/we Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (wersja ujednolicona)

- ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tj. z dnia 30 października 2017 r.)

- ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (tj. z dnia 14 września 2018 r.)

- ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tj. z dnia 7 lipca 2017 r.)

- ustawa o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (tj. z dnia 8 grudnia 2017 r.)

- rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie reklamy produktów leczniczych z dnia 21 listopada 2008 r.

- ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (tj. z dnia 25 października 2018 r.)

- rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie treści, wielkości, wzoru i sposobu umieszczania na reklamach piwa napisów informujących o szkodliwości spożywania alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim z dnia 6 listopada 2003 r.

M. Sieradzka, Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz, Warszawa 2008;

E. Traple, Prawo promocji i reklamy, Warszawa 2007;

K. Grzybczyk, Prawo reklamy, Warszawa 2012;

M. Namysłowska, Reklama. Aspekty prawne, Warszawa 2012.

Orzecznictwo

Uwagi:

student powinien posiadać wiedzę podstawowa w zakresie pojęć prawnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.