Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia organizacji I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.61IIs Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia organizacji I
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0201-2SO, zarządzanie kulturą współczesną, stacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 30 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Barańska
Prowadzący grup: Katarzyna Barańska, Grzegorz Kubiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z podstawami antropologii organizacji, możliwościami badania organizacji jako kultury i dyskusja możliwości kształtowania kultury organizacyjnej.

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu student powinien znać podstawy antropologii, rozumie specyfikę badań terenowych organizacji, potrafi poprawnie zinterpretować pozyskane dane. W trakcie kursu omówione zostaną sposoby budowy kwestionariusza do badań, student powinien poprawnie zbudować kwestionariusz, przeprowadzić badania, zrelacjonować je i wyciągnąć wnioski.

Wymagania wstępne:

znajomość rudymentarnych pojęć z zakresu zarządzania

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie ćwiczeń: obecność obowiązkowa na zajęciach. Przygotowanie kwestionariusza do badań, przedstawienie kwestionariusza , praca pisemna podsumowująca. Praca pisemna do 8 stron.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin ustny.

Metody dydaktyczne:

wykład, konwersatorium, dyskusja, praca w grupach, badania terenowe.

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład – 30 h + ćwiczenia 30 h

przygotowanie do zajęć - 45 h (lektura wskazanej literatury, przygotowanie prac pisemnych lub prezentacji, przeprowadzenie badań)

Przygotowanie do egzaminu – 45 h


w sumie: 150 h = 6 pkt ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie kulturą współczesną, rok 1
zarządzanie kulturą współczesną, rok 1

Skrócony opis:

W pierwszej części semestru omówione i przedyskutowane zostaną podstawy teoretyczne antropologii organizacji, w drugiej części, w czasie ćwiczeń zostanie przygotowany wspólnie kwestionariusz do badań, przeprowadzone badania organizacji oraz przedstawiony zostanie efekt tej pracy.

Pełny opis:

Tematy pierwszej części ćwiczenia pokrywają się z tematami wykładu:

1. Podstawy wiedzy antropologicznej, historia, podstawowe pojęcia i założenia

2. Kultura i organizacja - definicje, pojęcia , powiązania

3. Kultura organizacji, historia badania, model Edgara Scheina

4. Podstawowe kategorie – czas zarządzania, przestrzeń w zarzadzaniu

5. Podstawowe kategorie – artefakty językowe i behawioralne, rytuały

6. Artefakty materialne - stosunki władzy, znaczenie wizerunku

7. Nowoplemienność korporacyjna

8. Metodologia badania organizacji

W drugiej części semestu pracować będziemy nad kwestionariuszmi do badań, dyskutowane będą sposoby przeprowadzenia wywiadu i zapisu antropologicznego. W końcowej części - przeprowadzone prace zostaną zaprezentowane i przedstawione na zajęciach, a następnie przedyskutowane.

Literatura:

Monika Kostera, Antropologia organizacji, Wyd.nauk.PWN, Warszawa 2003

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.