Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia organizacji II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.61aIIs Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia organizacji II
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-121-1-UD-4
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład z elementami konwersatorium, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Barańska
Prowadzący grup: Katarzyna Barańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z możliwością analizy organizacji z użyciem metodologii właściwej dla antropologii kulturowej.

Po ukończeniu kursu student powinien znać podstawy antropologii, rozumie specyfikę badań terenowych organizacji, potrafi poprawnie zinterpretować pozyskane dane.

Efekty kształcenia:

Studenci będą znali podstawy antropologii kultury i możliwości implementacji założeń teoretycznych dyscypliny do badania organizacji i praktyk organizacyjnych.

Wymagania wstępne:

Znajomość rudymentarnych pojęć z zakresu zarządzania.

Forma i warunki zaliczenia:

Praca końcowa na podstawie przeprowadzonych badań.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Obecność na zajęciach obowiązkowa. Bieżące sprawdzanie postępów przez prowadzącego.

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami konwersatorium. Brak prezentacji w Power - Point -(ma to na celu aktywizację studentów i pobudzenie do myślenia.

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład – 30 h

przygotowanie do zajęć - 30 h (lektura wskazanej literatury, przygotowanie prac pisemnych lub prezentacji)

Przygotowanie do egzaminu – 30 h


w sumie: 90 h = 3 pkt ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Zarządzanie kulturą, stacjonarne drugiego stopnia
Zarządzanie kulturą, stacjonarne drugiego stopnia

Skrócony opis:

Zarządzanie organizacją powinno przede wszystkim bazować na rozumieniu organizacji i jej otoczenia. Budowanie strategii, planów, misji etc. opiera się na dostosowywaniu się do realiów świata, w którym istnieje organizacja (ergo: kultury). Rozpoznanie tego możliwe jest m.in. dzięki znajomości rudymentów antropologii.

Pełny opis:

Zarządzanie organizacją powinno przede wszystkim bazować na rozumieniu organizacji i jej otoczenia. Budowanie strategii, planów, misji etc. opiera się na dostosowywaniu się do realiów świata, w którym istnieje organizacja (ergo: kultury). Rozpoznanie tego możliwe jest m.in. dzięki znajomości rudymentów antropologii.

Literatura:

Monika Kostera, Antropologia organizacji, Wyd.nauk.PWN, Warszawa 2003

John. W. Creswell, Projektowanie badań naukowych, Wydawnictwo UJ, , Kraków 2013

Antoni Kroh, Na Podhalu, Konteksty 1995, z. 1, s. 66 - 75

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.