Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

HR w organizacjach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-B.73IIn Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: HR w organizacjach
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0200-2NO, zarządzanie mediami i reklamą,niestacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin, 92 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kuźniarska
Prowadzący grup: Aneta Kuźniarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Student potrafi rozróżniać koncepcje zarządzania pracownikami, posiada praktyczną umiejętność kształtowania zatrudnienia w organizacjach

Efekty kształcenia:

Szczegółowo opisane efekty osiągane przez moduł (przedmiot):

1. K_W13 – (3) – Zna wybrane współczesne koncepcje oraz metody pomiaru i zarządzania dokonaniami organizacji


2. K_U06 – (2) – Potrafi dokonać doboru odpowiednich metod i narzędzi do opisu oraz analizy problemów i obszarów działalności organizacji i jej otoczenia oraz oceny przydatności i skuteczności


3. K_U12 – (3) – Posiada umiejętności związane z metodyką przeprowadzania audytu wybranych obszarów przedsiębiorstwa (ZZL)


4. K_U18 – (3) – Posiada umiejętność doboru i zarządzania zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu skutecznego i efektywnego wykonania zadań menedżerskich


5. K_K01 – (2) – Jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i poza nim oraz rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, społecznych, politycznych, środowiskowych i zarządczych podejmowanych działań


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

aktywność na zajęciach

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie pisemne

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna, wykład informacyjny

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe, metoda projektów

Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne)


Bilans punktów ECTS:

Wykazujemy godziny kontaktowe i niekontaktowe.

4 ECTS t.j (4 x 25 godz. = 100 godz.), w tym:


stacjonarne: 50 godzin kontaktowych i 50 godzin niekontaktowych (praca własna studenta)


niestacjonarne: 25(30) godzin kontaktowych i 75 (70) godzin niekontaktowych (praca własna studenta)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedstawienie praktycznych umiejętności dotyczący obszaru HR w organizacjach

Pełny opis:

1. Informacje ogólne o przedmiocie.

2. Istota i ewolucja zarządzania kadrami

3. Podmioty ZZL i podział ról między nimi

4. Organizacja pionu HR

5. Kompetencje - istota, umiejętność określania kompetencji, ocena kompetencji

6. Planowanie zatrudnienia

7. Rekrutacja i dobór

8. Rozwój zawodowy

9. Racjonalizacja i restrukturyzacja zatrudnienia

10. Motywowanie i wynagradzanie pracowników

11. Wymiarowanie pracy

12. Wyzwania i strategie ZZL: Wyzwania związane z globalizacją i integracją europejską. Strategiczne ZZL.

13. Omówienie kierunków badań z zakresu ZZL

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Oleksyn T. (2017), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Wolters Kluwer Business, Kraków

2. Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi PWE, Warszawa

3. Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim (2006) (red.) H. Króla i A. Ludwiczyńskiego, PWN, Warszawa

4. Sutherlad J., Canwell D. (2007), Klucz do zarządzania zasobami ludzkimi. Najważniejsze teorie, pojęcia, postaci, PWN, Warszawa

5. Urlich D., Allen J., Brockbank W., Younger J., Nyman M., (2010), Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa

6. Martyniak Z. (1998) Metodologia wartościowania pracy. Antykwa, Kraków

7. Kreft Z. Zasadzka J. (2000) Projektowanie opisów pracy. Oddk, Gdańsk

8. Woodruffe Ch. (2003), Ośrodki Oceny i rozwoju. Oficyna Ekonomiczna, Kraków

9. Wąsowska-Bąk, Górecka D., Mazur M. (2012), Assessment/Development Center, Helion, Gliwice

10. Wieczorek J. (2010), Zatrudnianie i rozwój pracowników z zastosowaniem metody Assessment Center, Development Center, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk

Uwagi:

Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.