Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjotechnika reklamy I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-C.29IInR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjotechnika reklamy I
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0200-2NO, zarządzanie mediami i reklamą,niestacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Laberschek
Prowadzący grup: Marcin Laberschek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Podstawowym celem realizacji zajęć jest przekazanie studentom wiedzy oraz praktycznej umiejętności identyfikacji oraz analizy zastosowanych w reklamie technik i narzędzi, które manipulując uwagą odbiorców reklam, wpływają na ich osobiste i społeczne decyzje.

Efekty kształcenia:

Wiedza

K_W29

zna i rozumie czynniki oraz kontekst kształtujące historyczne i współczesne przekazy reklamowe (H2A_W04; H2A_W06; H2A_W10)

K_W32

ma pogłębioną wiedzę na temat języka reklamy i jego specyfiki

(H2A_W09)


Umiejętności

K_U19

potrafi poddać krytycznej analizie różnego rodzaju przekazy reklamowe, analizując je pod różnym kątem (język, kontekst kulturowy, treści merytoryczne, wymiar estetyczny, kontekst prawny)

(H2A_U02)

K_U20

zna i potrafi posługiwać się nowoczesnymi narzędziami

wykorzystywanymi do tworzenia współczesnych reklam

(H2A_U08)

K_U21

umie poruszać się w obszarze różnorodnych form komunikacji w kontekście funkcjonowania przestrzeni reklamy

(H2A_U08)


Kompetencje społeczne

K_K10

potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę

i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny.

(H2A_K01)

K_K13

dzięki zdobytej wiedzy rozumie i potrafi oceniać krytycznie oraz interpretować wydarzenia kulturalne oraz przekazy medialne.

(H2A_K06)

K_K16

systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesując się nowymi zjawiskami w obszarze reklamy, odnosząc je do wymiaru kreowania kultury popularnej

(H2A_K06)

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

* zaliczenie w formie indywidualnej pracy - analiza przypadku;

* warunki zaliczenia - należy wykazać się konkretnymi umiejętnościami z zakresu stosowania opracowanych metod oraz podejściem analitycznym;

* warunki dopuszczenia do zaliczenia - udział w zajęciach (możliwe dwie nieobecności) oraz każdorazowe przygotowywanie się do zajęć (możliwe dwa nieprzygotowania).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Postęp pracy studentów sprawdzany jest na bieżąco podczas konsultacji i analizy przypadków na każdych ćwiczeniach. Studenci muszą wykazać się wiedzą i umiejętnościami z poprzednich zajęć.

Ostateczną formą sprawdzenia efektów kształcenia jest końcowe zaliczenie pisemne, obejmujące treści lektur obowiązkowych, praktyczną umiejętność stosowania metod omówionych i opracowanych na zajęciach oraz przeprowadzenia analizy przypadków.

Końcowa ocena zależy od stopnia posiadania wiedzy oraz umiejętności jej stosowania, jak też kompetencji analitycznych.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - ćwiczenia produkcyjne
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

*metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny),

* metody aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna, gry dydaktyczne, seminarium, dyskusja dydaktyczna),

* metody eksponujące (film, ekspozycja, pokaz),

* metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia laboratoryjne, rachunkowe, produkcyjne, metoda projektów, symulacja)

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

ćwiczenia – 20 h


Praca własna studenta:

* przygotowanie do zajęć - 10 h

* przygotowanie do zaliczenia – 20 h

* lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 10 h


w sumie: 60 h = 2 pkt ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

---

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie mediami i reklamą, rok 1

Skrócony opis:

1. Wstęp do socjotechniki reklamy (metody aktywizujące)

Językowo-wizualne atrybuty skutecznego komunikatu reklamowego (metody praktyczne i aktywizujące)

2.Figury retoryczne werbalne i wizualne, slogany

3.Komunikaty symboliczne

4.Zniekształcenie, przesada

5.Reklama jako opowieść

Motywy w reklamie (metody praktyczne i aktywizujące)

6.Człowiek i bohaterowie reklamy

7.Styl życia, role i wzorce społeczne

8.Dom, natura, laboratorium, inny świat

9.Intertekstualizm kulturowy

10.Przekraczanie tabu

Nastrój reklamy (metody praktyczne i aktywizujące)

11.Szczęście, optymizm

12.Gry uczuć

13.Czynniki afektywne a emocje odbiorcy

Pełny opis:

1. Wstęp do socjotechniki reklamy (metody aktywizujące)

Językowo-wizualne atrybuty skutecznego komunikatu reklamowego (metody praktyczne i aktywizujące)

2.Figury retoryczne werbalne i wizualne, slogany

3.Komunikaty symboliczne

4.Zniekształcenie, przesada

5.Reklama jako opowieść

Motywy w reklamie (metody praktyczne i aktywizujące)

6.Człowiek i bohaterowie reklamy

7.Styl życia, role i wzorce społeczne

8.Dom, natura, laboratorium, inny świat

9.Intertekstualizm kulturowy

10.Przekraczanie tabu

Nastrój reklamy (metody praktyczne i aktywizujące)

11.Szczęście, optymizm

12.Gry uczuć

13.Czynniki afektywne a emocje odbiorcy

Realizacja zajęć w oparciu o kompetencje zdobyte w ramach projektu „Wsparcie proinnowacyjnego rozwoju pracowników dydaktycznych Instytutów Kultury i Spraw Publicznych UJ”. Zajęcia będą realizowane w oparciu o (1) innowacyjne metody dydaktyczne, w tym: oparte o nauczanie problemowe (problem-based learning), design-thinking, metody tutoringu akademickiego oraz z wykorzystaniem metod wsparcia procesów kreowania i dzielenia się wiedzą; (2) w zakresie umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, w tym: analizy studium przypadku ilustrujących omawiane zagadnienia, wykorzystanie narzędzi informatycznych (w tym nauczanie na odległość, aplikacje mobilne, narzędzia do prezentacji i wizualizacji danych); (3) innowacyjne metody zarządzania informacją, w tym: profesjonalnego opracowania i zarządzania informacją, big data oraz data mining.

Literatura:

Literatura podstawowa

Lewiński P. H., Retoryka reklamy, Wrocław 2008.

Bralczyk J., Język na sprzedaż, Gdańsk 2004.

Kozłowska A., Reklama. Socjotechnika oddziaływania, Warszawa 2008.

Benedikt A., Reklama jako proces komunikacji, Wrocław 2005.

Grzegorczyk A., Mapy percepcji reklamy, Warszawa 2013.

Doliński D. Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańsk 2003.

Heath R., Uwieść podświadomość. Psychologia reklamy, Gdańsk 2013.

Zaltman G., L. Zaltman, Metafora w marketingu, Poznań 2010.

Literatura uzupełniająca

Fiske J., Zrozumieć kulturę popularną, Kraków 2010.

Czeremski M., Strategia mitu w marketingu, Kraków 2016.

Kennedy J. M., Metaphor in pictures, “Perception”, 1982, s. 589-605.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Laberschek
Prowadzący grup: Marcin Laberschek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Podstawowym celem realizacji zajęć jest przekazanie studentom wiedzy oraz praktycznej umiejętności identyfikacji oraz analizy zastosowanych w reklamie technik i narzędzi, które manipulując uwagą odbiorców reklam, wpływają na ich osobiste i społeczne decyzje.

Efekty kształcenia:

Wiedza

K_W29

zna i rozumie czynniki oraz kontekst kształtujące historyczne i współczesne przekazy reklamowe (H2A_W04; H2A_W06; H2A_W10)

K_W32

ma pogłębioną wiedzę na temat języka reklamy i jego specyfiki

(H2A_W09)


Umiejętności

K_U19

potrafi poddać krytycznej analizie różnego rodzaju przekazy reklamowe, analizując je pod różnym kątem (język, kontekst kulturowy, treści merytoryczne, wymiar estetyczny, kontekst prawny)

(H2A_U02)

K_U20

zna i potrafi posługiwać się nowoczesnymi narzędziami

wykorzystywanymi do tworzenia współczesnych reklam

(H2A_U08)

K_U21

umie poruszać się w obszarze różnorodnych form komunikacji w kontekście funkcjonowania przestrzeni reklamy

(H2A_U08)


Kompetencje społeczne

K_K10

potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę

i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny.

(H2A_K01)

K_K13

dzięki zdobytej wiedzy rozumie i potrafi oceniać krytycznie oraz interpretować wydarzenia kulturalne oraz przekazy medialne.

(H2A_K06)

K_K16

systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesując się nowymi zjawiskami w obszarze reklamy, odnosząc je do wymiaru kreowania kultury popularnej

(H2A_K06)

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

* zaliczenie w formie indywidualnej pracy - analiza przypadku;

* warunki zaliczenia - należy wykazać się konkretnymi umiejętnościami z zakresu stosowania opracowanych metod oraz podejściem analitycznym;

* warunki dopuszczenia do zaliczenia - udział w zajęciach (możliwe dwie nieobecności) oraz każdorazowe przygotowywanie się do zajęć (możliwe dwa nieprzygotowania).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Postęp pracy studentów sprawdzany jest na bieżąco podczas konsultacji i analizy przypadków na każdych ćwiczeniach. Studenci muszą wykazać się wiedzą i umiejętnościami z poprzednich zajęć.

Ostateczną formą sprawdzenia efektów kształcenia jest końcowe zaliczenie pisemne, obejmujące treści lektur obowiązkowych, praktyczną umiejętność stosowania metod omówionych i opracowanych na zajęciach oraz przeprowadzenia analizy przypadków.

Końcowa ocena zależy od stopnia posiadania wiedzy oraz umiejętności jej stosowania, jak też kompetencji analitycznych.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - ćwiczenia produkcyjne
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

*metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny),

* metody aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna, gry dydaktyczne, seminarium, dyskusja dydaktyczna),

* metody eksponujące (film, ekspozycja, pokaz),

* metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia laboratoryjne, rachunkowe, produkcyjne, metoda projektów, symulacja)

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

ćwiczenia – 20 h


Praca własna studenta:

* przygotowanie do zajęć - 10 h

* przygotowanie do zaliczenia – 20 h

* lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 10 h


w sumie: 60 h = 2 pkt ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

---

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie mediami i reklamą, rok 1

Skrócony opis:

1. Wstęp do socjotechniki reklamy (metody aktywizujące)

Językowo-wizualne atrybuty skutecznego komunikatu reklamowego (metody praktyczne i aktywizujące)

2.Figury retoryczne werbalne i wizualne, slogany

3.Komunikaty symboliczne

4.Zniekształcenie, przesada

5.Reklama jako opowieść

Motywy w reklamie (metody praktyczne i aktywizujące)

6.Człowiek i bohaterowie reklamy

7.Styl życia, role i wzorce społeczne

8.Dom, natura, laboratorium, inny świat

9.Intertekstualizm kulturowy

10.Przekraczanie tabu

Nastrój reklamy (metody praktyczne i aktywizujące)

11.Szczęście, optymizm

12.Gry uczuć

13.Czynniki afektywne a emocje odbiorcy

Pełny opis:

1. Wstęp do socjotechniki reklamy (metody aktywizujące)

Językowo-wizualne atrybuty skutecznego komunikatu reklamowego (metody praktyczne i aktywizujące)

2.Figury retoryczne werbalne i wizualne, slogany

3.Komunikaty symboliczne

4.Zniekształcenie, przesada

5.Reklama jako opowieść

Motywy w reklamie (metody praktyczne i aktywizujące)

6.Człowiek i bohaterowie reklamy

7.Styl życia, role i wzorce społeczne

8.Dom, natura, laboratorium, inny świat

9.Intertekstualizm kulturowy

10.Przekraczanie tabu

Nastrój reklamy (metody praktyczne i aktywizujące)

11.Szczęście, optymizm

12.Gry uczuć

13.Czynniki afektywne a emocje odbiorcy

Realizacja zajęć w oparciu o kompetencje zdobyte w ramach projektu „Wsparcie proinnowacyjnego rozwoju pracowników dydaktycznych Instytutów Kultury i Spraw Publicznych UJ”. Zajęcia będą realizowane w oparciu o (1) innowacyjne metody dydaktyczne, w tym: oparte o nauczanie problemowe (problem-based learning), design-thinking, metody tutoringu akademickiego oraz z wykorzystaniem metod wsparcia procesów kreowania i dzielenia się wiedzą; (2) w zakresie umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, w tym: analizy studium przypadku ilustrujących omawiane zagadnienia, wykorzystanie narzędzi informatycznych (w tym nauczanie na odległość, aplikacje mobilne, narzędzia do prezentacji i wizualizacji danych); (3) innowacyjne metody zarządzania informacją, w tym: profesjonalnego opracowania i zarządzania informacją, big data oraz data mining.

Literatura:

Literatura podstawowa

Lewiński P. H., Retoryka reklamy, Wrocław 2008.

Bralczyk J., Język na sprzedaż, Gdańsk 2004.

Kozłowska A., Reklama. Socjotechnika oddziaływania, Warszawa 2008.

Benedikt A., Reklama jako proces komunikacji, Wrocław 2005.

Grzegorczyk A., Mapy percepcji reklamy, Warszawa 2013.

Doliński D. Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańsk 2003.

Heath R., Uwieść podświadomość. Psychologia reklamy, Gdańsk 2013.

Zaltman G., L. Zaltman, Metafora w marketingu, Poznań 2010.

Literatura uzupełniająca

Fiske J., Zrozumieć kulturę popularną, Kraków 2010.

Czeremski M., Strategia mitu w marketingu, Kraków 2016.

Kennedy J. M., Metaphor in pictures, “Perception”, 1982, s. 589-605.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.