Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza audytoriów medialnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-C.8IInM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza audytoriów medialnych
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-0200-2NO, zarządzanie mediami i reklamą,niestacjonarne drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin, 31 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 8 godzin, 31 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Malwina Popiołek
Prowadzący grup: Malwina Popiołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi sposobami prowadzenia badań audytoriów medialnych, jak również z wynikami takich badań.

W ramach kursu uczestnicy zapoznawani będą z metodami i technikami badań ilościowych (badania odbiorców mediów realizowane przez podmioty działające w ramach Porozumienia Badaczy Mediów) i badań jakościowych prowadzonych w środowisku akademickim.


Efekty kształcenia:

K_W04 ma pogłębioną wiedzę z zakresu funkcjonowania

organizacji medialnych. H2A_W04 H2A_W10

K_W07zna podstawowe metody gromadzenia i analizy danych w kontekście badania organizacji mediów. H2A_W07

K_U17umie poruszać się w obszarze różnorodnych form komunikacji medialnej w wymiarze globalnym. H2A_U08

K_U16 wyjaśnia społeczną rolę mediów i potrafi podać stosowne przykłady. H1A_U07

K_K07efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania. H2A_K03

K_K13 dzięki zdobytej wiedzy rozumie i potrafi oceniać krytycznie oraz interpretować wydarzenia kulturalne oraz przekazy medialne. H2A_K06

K_K14wykazuje się zaawansowaną zdolnością organizowania zespołów zadaniowych i przewodzenia im w celu realizacji wspólnego projektu zarówno

na poziomie lokalnym i globalnym. H2A_K02


Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień z obszaru teorii mediów.

Forma i warunki zaliczenia:

Zdobyta wiedza i umiejętności sprawdzone zostaną podczas egzaminu ustnego składającego się z następujących modułów:

-ocena znajomości pojęć;

-ocena znajomości poszczególnych metod i technik badawczych w obszarze mass mediów;

-ocena umiejętności analizy i interpretacji danych.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

• egzamin ustny

składający się z następujących modułów:

-ocena znajomości pojęć;

-ocena znajomości metod i technik badawczych;

-ocena umiejętności analizy i interpretacji danych.

• warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń

• warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na co najmniej 60% zajęć, a także realizacja projektów cząstkowych podczas ćwiczeń


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:


Bilans punktów ECTS:

3

Udział w zajęciach:

wykład – 15 h

ćwiczenia - 15 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć - 15 h

• przygotowanie do egzaminu – 30 h

• lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 15 h


w sumie: 90 h = 3 pkt ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie mediami i reklamą, rok 1
zarządzanie mediami i reklamą, rok 1

Skrócony opis:

W ramach kursu uczestnicy zapoznawani będą z metodami i technikami badań ilościowych (badania odbiorców mediów realizowane przez podmioty działające w ramach Porozumienia Badaczy Mediów) i badań jakościowych prowadzonych w środowisku akademickim.

Pełny opis:

Wykład:

1. Istotność prowadzenia badań nad mediami z punktu widzenia zarządzania mediami (wykład informacyjny)

2. Czym jest audytorium medialne? (wykład informacyjny)

3. Badanie czytelnictwa prasy (wykład informacyjny)

4. Badanie słuchalności radia (wykład informacyjny)

5. Badanie oglądalności telewizji (wykład informacyjny)

6. Analiza widowni kinowej w Polsce (wykład informacyjny)

7. Pomiar widowni internetowej (wykład informacyjny)

8. Pomiar potencjału reklamy medialnej (wykład informacyjny)

Ćwiczenia:

1. Pomiar widowni, audytorium i publiczności medialnej – sposoby wyodrębniania (praca własna studentów podczas zajęć)

2. Analiza jakościowa prasy - segmentacja psychograficzna i analiza stylów życia (praca własna studentów podczas zajęć, dyskusja)

3. Analiza jakościowa prasy - analiza typografii i układu strony (praca własna studentów podczas zajęć, dyskusja)

4. Analiza audytorium radiowego (praca własna studentów podczas zajęć, dyskusja)

5. Analiza audytorium telewizyjnego (pokaz filmowy, praca własna studentów podczas zajęć)

6. Analiza widowni internetowej (dyskusja, burza mózgów, projekty własne studentów)

7. Analiza wpływu reklamy na audytorium (wycieczka, dyskusja)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Goban-Klas T., „Media i komunikowanie masowe“, Warszawa 2004, rozdział: X „Odbiorcy i publiczność“.

Maryńczak R., Telemetria : pomiar widowni telewizyjnej - podstawa wyceny czasu reklamowego, „Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie”, nr 538(2000), 125-135.

Wimmer R. D., Dominick J. R., „Mass media. Metody badań”, Kraków 2008, część IV.

Informacje pochodzące ze stron:

https://radiotrack.pl/

https://www.pbc.pl/

https://www.nielsen.com/pl/pl/solutions/measurement/television/

http://pbi.org.pl/pbi/

Literatura uzupełniająca:

Jupowicz-Ginalska A., „Marketing medialny”, Warszawa 2010.

Laberschek M., Przydatność metod badania potrzeb odbiorców internetowych serwisów informacyjnych…. „Zarządzanie w Kulturze”, t. 12, z. 14/2011, s. 27-42.

McQuail D., „Teoria komunikowania masowego“, Warszawa 2007, rozdział XV, rozdział XVI.

Mikosz J., „Sposoby promocji współczesnej polskiej prasy drukowanej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, rozdział I.

Raport: INFORMACJA O AUDYTORIUM RADIOWYM W POLSCE W 2018 ROKU dostęp: http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/kontrola/program/radio/kwartalne/rynek_radiowy2018_2.pdf

Bieżące raporty dot. oglądalności TV w Polsce dostępne tu: http://www.krrit.gov.pl

Żabiński R., „Marketing na rynku prasowym”, Warszawa 2010, rozdział IV: Badania marketingowe na rynku prasowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin, 31 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 8 godzin, 31 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Malwina Popiołek
Prowadzący grup: Malwina Popiołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi sposobami prowadzenia badań audytoriów medialnych, jak również z wynikami takich badań.

W ramach kursu uczestnicy zapoznawani będą z metodami i technikami badań ilościowych (badania odbiorców mediów realizowane przez podmioty działające w ramach Porozumienia Badaczy Mediów) i badań jakościowych prowadzonych w środowisku akademickim.


Efekty kształcenia:

K_W04 ma pogłębioną wiedzę z zakresu funkcjonowania

organizacji medialnych. H2A_W04 H2A_W10

K_W07zna podstawowe metody gromadzenia i analizy danych w kontekście badania organizacji mediów. H2A_W07

K_U17umie poruszać się w obszarze różnorodnych form komunikacji medialnej w wymiarze globalnym. H2A_U08

K_U16 wyjaśnia społeczną rolę mediów i potrafi podać stosowne przykłady. H1A_U07

K_K07efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania. H2A_K03

K_K13 dzięki zdobytej wiedzy rozumie i potrafi oceniać krytycznie oraz interpretować wydarzenia kulturalne oraz przekazy medialne. H2A_K06

K_K14wykazuje się zaawansowaną zdolnością organizowania zespołów zadaniowych i przewodzenia im w celu realizacji wspólnego projektu zarówno

na poziomie lokalnym i globalnym. H2A_K02


Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień z obszaru teorii mediów.

Forma i warunki zaliczenia:

Zdobyta wiedza i umiejętności sprawdzone zostaną podczas egzaminu ustnego składającego się z następujących modułów:

-ocena znajomości pojęć;

-ocena znajomości poszczególnych metod i technik badawczych w obszarze mass mediów;

-ocena umiejętności analizy i interpretacji danych.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

• egzamin ustny

składający się z następujących modułów:

-ocena znajomości pojęć;

-ocena znajomości metod i technik badawczych;

-ocena umiejętności analizy i interpretacji danych.

• warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń

• warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na co najmniej 60% zajęć, a także realizacja projektów cząstkowych podczas ćwiczeń


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:


Bilans punktów ECTS:

3

Udział w zajęciach:

wykład – 15 h

ćwiczenia - 15 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć - 15 h

• przygotowanie do egzaminu – 30 h

• lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 15 h


w sumie: 90 h = 3 pkt ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

zarządzanie mediami i reklamą, rok 1
zarządzanie mediami i reklamą, rok 1

Skrócony opis:

W ramach kursu uczestnicy zapoznawani będą z metodami i technikami badań ilościowych (badania odbiorców mediów realizowane przez podmioty działające w ramach Porozumienia Badaczy Mediów) i badań jakościowych prowadzonych w środowisku akademickim.

Pełny opis:

Wykład:

1. Istotność prowadzenia badań nad mediami z punktu widzenia zarządzania mediami (wykład informacyjny)

2. Czym jest audytorium medialne? (wykład informacyjny)

3. Badanie czytelnictwa prasy (wykład informacyjny)

4. Badanie słuchalności radia (wykład informacyjny)

5. Badanie oglądalności telewizji (wykład informacyjny)

6. Analiza widowni kinowej w Polsce (wykład informacyjny)

7. Pomiar widowni internetowej (wykład informacyjny)

8. Pomiar potencjału reklamy medialnej (wykład informacyjny)

Ćwiczenia:

1. Pomiar widowni, audytorium i publiczności medialnej – sposoby wyodrębniania (praca własna studentów podczas zajęć)

2. Analiza jakościowa prasy - segmentacja psychograficzna i analiza stylów życia (praca własna studentów podczas zajęć, dyskusja)

3. Analiza jakościowa prasy - analiza typografii i układu strony (praca własna studentów podczas zajęć, dyskusja)

4. Analiza audytorium radiowego (praca własna studentów podczas zajęć, dyskusja)

5. Analiza audytorium telewizyjnego (pokaz filmowy, praca własna studentów podczas zajęć)

6. Analiza widowni internetowej (dyskusja, burza mózgów, projekty własne studentów)

7. Analiza wpływu reklamy na audytorium (wycieczka, dyskusja)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Goban-Klas T., „Media i komunikowanie masowe“, Warszawa 2004, rozdział: X „Odbiorcy i publiczność“.

Maryńczak R., Telemetria : pomiar widowni telewizyjnej - podstawa wyceny czasu reklamowego, „Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie”, nr 538(2000), 125-135.

Wimmer R. D., Dominick J. R., „Mass media. Metody badań”, Kraków 2008, część IV.

Informacje pochodzące ze stron:

https://radiotrack.pl/

https://www.pbc.pl/

https://www.nielsen.com/pl/pl/solutions/measurement/television/

http://pbi.org.pl/pbi/

Literatura uzupełniająca:

Jupowicz-Ginalska A., „Marketing medialny”, Warszawa 2010.

Laberschek M., Przydatność metod badania potrzeb odbiorców internetowych serwisów informacyjnych…. „Zarządzanie w Kulturze”, t. 12, z. 14/2011, s. 27-42.

McQuail D., „Teoria komunikowania masowego“, Warszawa 2007, rozdział XV, rozdział XVI.

Mikosz J., „Sposoby promocji współczesnej polskiej prasy drukowanej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, rozdział I.

Raport: INFORMACJA O AUDYTORIUM RADIOWYM W POLSCE W 2018 ROKU dostęp: http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/kontrola/program/radio/kwartalne/rynek_radiowy2018_2.pdf

Bieżące raporty dot. oglądalności TV w Polsce dostępne tu: http://www.krrit.gov.pl

Żabiński R., „Marketing na rynku prasowym”, Warszawa 2010, rozdział IV: Badania marketingowe na rynku prasowym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.