Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie dr Agnieszka Konior

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IK-4.0-sem5.20/21 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie dr Agnieszka Konior
Jednostka: Instytut Kultury
Grupy: Zarządzanie kulturą i mediami, studia stacjonarne 1 stopnia, 3 rok, seminaria licencjackie
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Konior
Prowadzący grup: Agnieszka Konior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Słuchacz powinien nabyć umiejętności:

• sprecyzowania i uściślenia zainteresowań naukowych,

• zakreślenia obszaru badawczego

• opracowania koncepcji pracy: tematu, tezy, struktury,

• postawienia tez oraz ich zweryfikowanie,

• opracowania metodologii badawczej,

• przeprowadzenia kwerendy naukowej,

• doboru bibliografii oraz selekcji źródeł, jak również zredagowania i skomponowania pracy,

• przygotowania pracy dyplomowej.

oraz posiadać wiedzę z zakresu:

• teoretycznych - redakcyjnych i technicznych wymogów pracy licencjackiej,

• merytorycznych wymogów pracy licencjackiej,

• metodologii badań z zakresu zarządzania w naukach humanistycznych,

jak również:

• rozumieć i umieć oceniać krytycznie oraz interpretować wydarzenia kulturalne i przekazy medialne,

• umieć uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności,

• umieć prezentować własne poglądy, bronić ich, używając logicznych argumentów.

Wymagania wstępne:

Wiedza z przedmiotów: "Warsztat badacza" oraz "Metodologia badań w zarządzaniu"

Forma i warunki zaliczenia:

Aby przystąpić do obrony student musi uzyskać zaliczenie seminarium licencjackiego, zarówno w pierwszym, jak i w drugim semestrze studiów.


1. Warunkiem zaliczenia seminarium jest terminowe przygotowanie prac cząstkowych oraz zatwierdzenie ich przez promotora

2. Warunkiem zaliczenia pierwszego semestru jest:

a. Przygotowanie konspektu pracy do 30 listopada 2020 r. (uzyskanie akceptacji konspektu do 31 stycznia 2021r.)

Konspekt pracy powinien zawierać:

■ Proponowany tytuł;

■ Problem badawczy, cel i przedmiot badań,

■ Wskazanie, jaka organizacja (ew. organizacje) będzie badana;

■ Pytania badawcze (ew. hipotezy);

■ Planowane metody badawcze i techniki gromadzenia danych;

■ Uzasadnienie dot. dyscypliny (nauki o zarządzaniu)

■ Bibliografię (najważniejsze pozycje)

b. Opracowanie 3-4 stron tła teoretycznego wraz z uzasadnieniem wyboru tematyki pracy (jaki problem badawczy zostanie podjęty w pracy i dlaczego taki, jaki jest stan wiedzy związany z podejmowanym tematem) do końca zimowej sesji egzaminacyjnej.

c. Zreferowanie jednego tekstu (artykułu, książki, rozdziału pracy zbiorowej itp.) lub innego ustalonego z prowadzącym materiału, który ma istotne znaczenie dla problematyki poruszanej w pracy - szczegółowy harmonogram referatów ustala promotor w porozumieniu z seminarzystami.


Terminy oddawania prac cząstkowych są ostateczne.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Postęp prac będzie weryfikowany na bieżąco w trakcie seminarium

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Seminarium, e-learning, prezentacja multimedialna, dyskusja dydaktyczna, wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

• Udział w seminarium (30 godzin) – 1 ECTS.


• Lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji (30 godzin) – 1 ECTS


• Udział w konsultacjach indywidualnych (30 h) – 1 ECTS.


• Praca własna (150 godzin) – 5 ECTS.


Łącznie: 8 ECTS

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

https://sylabus.uj.edu.pl/pl/3/1/2/9/131

Skrócony opis:

Współczesne wyzwania zarządzania kulturą i zarządzania dziedzictwem kulturowym

Pełny opis:

Seminarium licencjackie będzie dotyczyło zarządzaniem dziedzictwem kulturowym, które doskonale wyraża się w dewizie „Przeszłość przyszłości”. W trakcie seminarium zastanowimy się nie tylko jakie aspekty przeszłości zarządzając nią, ocalamy dla przyszłych pokoleń, ale także jaki jest cel tego działania.

W obszarze zarządzania kulturą mierzymy się również z wieloma wyzwaniami, spowodowanymi nie tylko obecną pandemią, ale także koniecznością otwarcia instytucji kultury na różne grupy odbiorców (w tym osoby z niepełnosprawnościami, seniorów i inne grupy wykluczone), digitalizacją, ekologią. Wszystkie te aspekty wydają się niezmiernie ciekawe i warte zbadania.

Literatura:

Creswell J.W., Projektowanie badań naukowcy: metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków 2013

Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, red. M. Kostera, Warszawa 2015

Zarządzanie humanistyczne, red. B. Nierenberg, R. Batko, Ł. Sułkowski, Kraków 2015

Badania jakościowe, red. D. Jemielniak, Warszawa 2012.

Konecki, K. (2016), Studia z metodologia badań jakościowych, Warszawa.

Kostera, M., (2003), Antropologia organizacji, Warszawa: PWN.

Czarniawska, B. (2010), Trochę inna teoria organizacji: organizowanie jako konstrukcja sieci działań. Warszawa: Poltext.

Dragićević-Šešić M., Stojković B., Kultura: zarządzanie, animacja, marketing, tł. J. Ambroziak, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010

Glinka B., Kostera. M., Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania, Wydawnictwo Wolters

Kluwer, Warszawa 2016.

Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2010

Kociatkiewicz J., Kostera M., Zarządzanie humanistyczne. Zarys programu, „Problemy Zarządzania” 2013, nr 4, s. 13.

Kostera M. [red.], Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, Kraków 2015.

Koźmiński A., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa 2010.

Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2008.

Sułkowski Ł., Woźniak A., Zarządzanie humanistyczne, Łódź–Warszawa 2014.

Zarządzanie w instytucjach kultury, red. Wróblewski Ł., Warszawa 2014

Uwagi:

Szczegółowe wytyczne dotyczące pisania pracy znajdują się na stronie https://kultura.uj.edu.pl/studia/prace-dyplomowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Konior
Prowadzący grup: Agnieszka Konior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.