Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane problemy psychologii stosowanej II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-184/IIIps Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Wybrane problemy psychologii stosowanej II
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: III rok studia stacjonarne - PLAN STUDIÓW
III rok, semestr letni, studia stacjonarne - przedmioty obowiązkowe
Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin, 164 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Tucholska
Prowadzący grup: Stefan Florek, Szczepan Grzybowski, Przemysław Piotrowski, Mateusz Polak, Wojciech Solecki, Katarzyna Stasiuk, Kinga Tucholska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Psychologia stosowana jest pomostem między teorią a praktyką psychologiczną. Wiedza z tego zakresu gwarantem profesjonalizmu usług psychologicznych. Celem tej dyscypliny nauki jest konceptualizowanie pracy praktyków psychologów. Przedmiotem zainteresowania psychologii stosowanej jest człowiek zdrowy, twórczy, poszukujący nowych rozwiązań i człowiek zmagający się z trudami codzienności, kryzysem, chory psychicznie i somatycznie, człowiek będący w sytuacji granicznej, pozostający na obrzeżach społeczeństwa.

Wykłady mają na celu przedstawienie podstawowych dziedzin współczesnej psychologii stosowanej. Obejmują różnorodne zagadnienia psychologii - klinicznej dzieci oraz dorosłych, psychologii wychowawczej i edukacyjnej, psychologii rodziny, psychoterapii, psychologii zdrowia i rehabilitacji, psychologii sądowej i penitencjarnej, psychologii społecznej i środowiskowej, interwencyjnej oraz psychologii zarządzania i ergonomii.


Efekty kształcenia:

Zamierzone efekty kształcenia

-Wiedza: student po ukończeniu przedmiotu zna podstawowe dziedziny psychologii stosowanej, zasadnicze zagadnienia psychologii klinicznej dzieci oraz dorosłych, psychologii wychowawczej i edukacyjnej, psychologii rodziny, psychologii zdrowia, psychologii sądowej i penitencjarnej oraz psychologii społecznej i komunikacji oraz psychologii zarządzania a także zagadnienia z obszaru interwencji w środowisku. Zna teorie, użyteczne w konceptualizacji pracy psychologów praktyków w powyższych dziedzinach. Ponadto powinien rozpoznawać i definiować podstawowe pojęcia z zakresu przedstawianych dziedzin


-Umiejętności: student, który zaliczył przedmiot umie opisać i zanalizować zadania psychologa praktyka, specjalizującego się w różnych dziedzinach psychologii stosowanej, skutecznie stosuje nabytą wiedzę do rozwiązywania problemów praktycznych, formułuje problemy i przekłada je na zadania realizowane w pracy zawodowej


-Kompetencje: student po zdaniu egzaminu potrafi wyjaśnić zachowania i funkcjonowanie jednostki, rodzin i grup społecznych poprzez teorie naukowe, przyjmuje odpowiedzialność za społeczne skutki wykonywania swojego zawodu, uznaje konieczność doskonalenia własnej postawy moralnej i nieustannego doskonalenia zawodowego


K_W06 Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin i specjalizacji psychologii, obejmującą terminologię, teorię i metodologię – zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności psychologicznej

K_W11 Ma bogatą wiedzę o funkcjonowaniu wybranych instytucji życia społecznego i regułach ich funkcjonowania (służba zdrowia, wymiar sprawiedliwości, system edukacyjny i inne)

K_W35 Ma wiedzę w zakresie działań interwencyjnych wobec jednostek oraz grup społecznych; zna zasady korygowania zaburzeń funkcjonowania jednostek, zaburzeń relacji społecznych oraz w związkach partnerskich, rodzinie i społeczeństwie

K_W37 Ma pogłębioną wiedzę o zastosowaniu psychologii w problemach szkolno-wychowawczych, funkcjonowaniu instytucji szkolnych i wychowawczych; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii wychowawczej i psychologii edukacyjnej

K_W44 Rozumie zasadę stałego kształcenia i rozwijania wiedzy profesjonalnej

K_W49 Nabywa wiedzę z zakresu studiowanej specjalności

K_W14 Ma szczegółową i pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu rodziny

K_W15 Posiada wiedzę na temat wychowania w rodzinie i wybranych środowiskach wychowawczych na poziomie rozszerzonym

K_W16 Posiada uporządkowaną wiedzę o funkcjonowaniu człowieka w środowisku pracy, zna zasady zarządzania zasobami ludzkimi

K_W39 Ma pogłębioną wiedzę o zachowaniach ekonomicznych ludzi, o zastosowaniach psychologii w sporcie, w polityce, reklamie i marketingu i innych dziedzinach

K_W46 Zna dokładnie zasady etyczne obowiązujące w zawodzie psychologa

K_W48 Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o uczestnikach działalności psychoedukacyjnej, psychoprofilaktycznej, pomocowej i terapeutycznej, pogłębioną w wybranych zakresach

K_U12 Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych

K_U29 Nabywa umiejętności z zakresu studiowanej specjalności

K_K20 Rozwija kompetencje niezbędne dla studiowanej specjalności

K_K06 Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy i własny rozwój zawodowy, za podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki; czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, stale doskonali własny warsztat pracy profesjonalnej

K_K04 Jest przekonany o konieczności i wadze przestrzegania zasad etyki zawodowej; podejmuje refleksję na tematy związane z etyką działania, prawidłowo identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; właściwie rozstrzyga dylematy związane z praktyką zawodową i działalnością naukowo-badawczą


Wymagania wstępne:

Uzyskanie zaliczenia przedmiotu WPPS I

Forma i warunki zaliczenia:

Formy oceny pracy studenta: egzamin pisemny w formie testu przeprowadzonego online na platformie MS TEAMS

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Formy oceny pracy studenta: egzamin pisemny w formie testu przeprowadzonego online na platformie MS TEAMS

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Metody podające - wykład informacyjny, dyskusja dydaktyczna, prezentacja multimedialna


Bilans punktów ECTS:

4

100 godzin pracy studenta: wykłady - 20 godzin, zapoznanie się z literaturą - 50 godzin, przygotowanie do egzaminu - 30 godzin

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Treści wykładów są wprowadzeniem do głównych profili tematycznych w ramach, których prowadzone są fakultety, wykłady monograficzne i moduły specjalistyczne.

Wykłady mają na celu przedstawienie podstawowych dziedzin współczesnej psychologii stosowanej.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Dr K. Tucholska (2 godziny)

Psycholog w obliczu kryzysu klimatycznego

2. Dr S. Florek (3 godziny)

Estetyka i warunki osadzenia w zakładzie karnym w kontekście resocjalizacji i zdrowia psychicznego więźniów.

3. Dr hab. P. Piotrowski, prof. UJ (3 godziny)

Współczesne problemy psychologii przestępczości.

4. Dr M. Polak (3 godziny)

Dlaczego nauki społeczne powinny współpracować ku zrozumieniu ekonomii (i dlaczego słabo im to idzie)?

5. Dr K. Stasiuk (3 godziny)

Antyszczepionkowcy i kreacjoniści. Kryzys zaufania do nauki i ekspertów - jego przyczyny i konsekwencje.

6. Dr Sz. Grzybowski (3 godziny)

Mózgowe korelaty przetwarzania słów

7. Dr W. Solecki (3 godziny)

Neurobiologia głodu substancji uzależniającej

Literatura:

1. Gulla, B., Tucholska, K., Ziernicka-Wojtaszek, A. (2020). Psychologia kryzysu klimatycznego. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska.

2. Poklek, R. (2018). Zarys psychologii penitencjarnej. Pomiędzy teorią i praktyką. Warszawa: Difin (podrozdziały: Humanitaryzm współczesnego systemu penitencjarnego, Dolegliwości izolacji więziennej, s. 88-95).

i ewentualnie:

Piotrowski, P., Florek S. (2015). Science of art in prison. W: T. Ostrowski, I. Sikorska, K. Gerc (red.), Resilience and health in a fast-changing world (s. 93-106). Kraków: Jagiellonian University Press.

3. M. Grzyb (2018). Kryminologia narracyjna. W: E. Drzazga i M. Grzyb (red.), Nowe kierunki w kryminologii (s. 135-146). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

4. MacFayden, A.J. (2016). Beliefs in Behavioral and Neoclassical Economics. W: M. Altman, Handbook of Contemporary Behavioral Economics (s. 183-202). NY: Routledge.

Sontheimer, K. (2016). Behavioral Versus Neoclassical Economics: Paradigm Shift or Generalization? W: M. Altman, Handbook of Contemporary Behavioral Economics (s.237-257). NY: Routledge.

http://www.gbv.de/dms/mpib-toc/495018104.pdf

5. Katarzyna Stasiuk (2020, w druku) Eksperci w oczach innych. Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów w dobie powszechnego dostępu do informacji. Warszawa: PWN, Rozdział 3. Kryzys zaufania do ekspertów - jego przyczyny i konsekwencje

6. Pulvermüller, F. (2007). Word processing in the brain as revealed by neurophysiological imaging. W: M.G. Gaskell (red.). The Oxford Handbook of Psycholinguistics (s. 119- 139). Oxford: Oxford University Press.

7. Addy, N. A., Solecki, W. (2016). Clinical syndromes of substance use disorder. W: T. Lehner, B. L. Miller, M. W. State (red.), Genomics, circuits, and pathways in clinical neuropsychiatry (s. 619–634). London: Academic Press. doi:10.1016/B978-0-12-800105-9.00038-X​

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.