Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia fakultatywna. Rodzina - tu staje się człowiek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-194/II-IIIst Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Pracownia fakultatywna. Rodzina - tu staje się człowiek
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: II i III rok, studia stacjonarne - przedmioty fakultatywne do wyboru
II-III rok st. stacjonarne,kierunek: psychologia,profil praktyczny,przedmioty fakultatywne do wyboru
Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
psychologia, stacjonarne jednolite magisterskie, profil praktyczny
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ziółkowska
Prowadzący grup: Anna Ziółkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta. z teoriami psychologicznymi, dotyczącymi funkcjonowania rodziny, zaburzeń więzi i komunikacji interpersonalnej. W ramach realizowanego programu omówiony zostanie wpływ relacji rodzinnych na zachowanie się dziecka, jego pozycję i rolę w samej rodzinie a także poza nią. Tematyka zajęć obejmuje poznanie struktury komunikacji i strategii wewnątrzrodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem położenia dziecka w rodzinie dysfunkcjonalnej. Szczegółowej analizie zostanie poddana sytuacja dziecka w rodzinie alkoholowej i środowisku przemocy domowej.

Wiedza- student, który zaliczył przedmiot posiada niezbędną wiedzę dotyczącą teorii funkcjonowania rodziny oraz terapii rodzin w perspektywie historycznej.

Umiejętności- dzięki zdobytej wiedzy student potrafi znaleźć skuteczne jej zastosowanie do rozwiązywania problemów praktycznych ( np. unikanie popełniania błędów wychowawczych przez rodziców czy udrożnienie systemu komunikacyjnego w rodzinie). Potrafi samodzielnie formułować problemy i przekładać je na zadania do pracy terapeutycznej z rodziną dysfunkcjonalną. Student nabywa umiejętności radzenia sobie zarówno z typowymi zadaniami jak i nieznanymi problemami.

Kompetencje społeczne- w trakcie realizacji zajęć student kształtuje swoją świadomość moralną i społeczną jako człowiek i student. Uczy się rozwiązywania problemów związanych ze stresem czy konfliktami w obrębie grupy, nabywa umiejętności stosowania metod negocjacyjnych i pojednawczych.


Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu „Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia”

Forma i warunki zaliczenia:

aktywny udział w zajęciach i przygotowanie opracowania wybranego zagadnienia w zespole

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

analiza aktywności studenta podczas zajęć.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - inscenizacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Metody dydaktyczne:

zajęcia ćwiczeniowo-warsztatowe

Bilans punktów ECTS:

3

1.Uczestnictwo w zajęciach-20 godzin

2.Zapoznanie się z literaturą-45 godzin

3.Opracowanie wybranego zagadnienia i jego prezentacja w formie ustnej oraz złożenie pracy pisemnej-50 godzin

Łącznie:125 godzin pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta. z teoriami psychologicznymi, dotyczącymi funkcjonowania rodziny, zaburzeń więzi i komunikacji interpersonalnej. W ramach realizowanego programu omówiony zostanie wpływ relacji rodzinnych na zachowanie się dziecka, jego pozycję i rolę w samej rodzinie a także poza nią. Tematyka zajęć obejmuje poznanie struktury komunikacji i strategii wewnątrzrodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem położenia dziecka w rodzinie dysfunkcjonalnej. Szczegółowej analizie zostanie poddana sytuacja dziecka w rodzinie alkoholowej i środowisku przemocy domowej.

Pełny opis:

1.Czy człowiek potrzebuje rodziny? Teorie funkcjonowania rodziny

2.Charakterystyka zdrowej rodziny.

3.Typy rodzin i postaw rodzicielskich. Błędy wychowawcze.

4.Fazy życia rodziny.

5.Komunikacja w rodzinie.

6.Mity i przekonania dotyczące małżeństwa i rodziny.

7.Kolejność narodzin dzieci w rodzinie i jej wpływ na kształtowanie relacji z innymi ludźmi.

8.Charakterystyka życia w rodzinie alkoholowej.

9. Dziecko w rodzinie alkoholowej.

10.Przemoc fizyczna, seksualna i emocjonalna wobec dzieci .

Literatura:

Irena Namysłowska - „Terapia rodzin”, PWN, Warszawa 1997, rozdz.,1 i 2

Ryszard Praszkier „Zmieniać nie zmieniając”, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992, rozdz. 2, 3.

Karen Zimsen – „Czy tak trudno być razem”, Wydawnictwo Moderski i S-ka, Poznań 1999, rozdz.1

Virgina Satir „Rodzina tu powstaje człowiek”, GWP, Gdańsk 2000, rozdz.1

John Bradshaw – „Zrozumieć rodzinę”, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa 1994, rozdz.2

Ryszard Praszkier „Zmieniać nie zmieniając”, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992, rozdz. 4

John Bradshaw – „Zrozumieć rodzinę”, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa 1994, rozdz.3

Red. Bogdan de Barbaro - ”Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny”, Collegium Medicum UJ, Kraków 1994,rozdz.2

Red. Bogdan de Barbaro - ”Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny”, Collegium Medicum UJ, Kraków 1994,rozdz.5

Karen Zimsen – „Czy tak trudno być razem”, Wydawnictwo Moderski i S-ka, Poznań 1999, rozdz.10

Virgina Satir „Rodzina tu powstaje człowiek”, GWP, Gdańsk 2000, rozdz.5

Virgina Satir „Terapia rodziny”, GWP, Gdańsk 2000, rozdz.8 i 9

Matthew Mc Kay, Martha Davis – „Sztuka skutecznego porozumiewania się”, GWP, Gdańsk 2003, rozdz.11,16 i 17

Red. Bogdan de Barbaro - ”Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny”, Collegium Medicum UJ, Kraków 1994,rozdz.8

Arnold Lazarus – „ Mity na temat małżeństwa”, GWP, Gdańsk 2002

Ronald W. Richardson - „Najstarsze, średnie najmłodsze”, GWP, Gdańsk 1999, rozdz.1,2

James L.Greenstone „ Interwencja kryzysowa”, GWP, Gdańsk 2005, rozdz.7 i 9

Zbigniew Gaś – „Rodzina wobec uzależnienia”, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 1993, część 1 i2

Scharon Wegscheider-Cruse - „Nowa szansa. Nadzieja dla rodziny alkoholowej“, Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2000, rozdz.1,2,3,4,5.

John Bradshaw – „Zrozumieć rodzinę”, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa 1994, rozdz.5

Scharon Wegscheider-Cruse - „Nowa szansa. Nadzieja dla rodziny alkoholowej“, Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2000, rozdz.6,7,8,9,10 i 18.

John Bradshaw – „Zrozumieć rodzinę”, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa 1994, rozdz.6 i 7

rozdz.7,8,9,10,11,12

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.