Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie: Człowiek w relacjach społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-402/IV1920ps Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie: Człowiek w relacjach społecznych
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
V rok, studia stacjonarne - seminaria magisterskie kontynuacja z IV roku
Punkty ECTS i inne: 14.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Antoni Wontorczyk
Prowadzący grup: Antoni Wontorczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do pierwszego etapu opracowania projektu badawczego, a więc: sformułowania tematu badawczego, zrealizowania kwerendy bibliograficznej uwieńczonej napisaniem części teoretycznej i sformułowaniem problemu badawczego.

Efekty kształcenia:

K_W30

Posiada rozszerzoną wiedzę o projektowaniu badań diagnostycznych, hipotezowaniu, weryfikowaniu hipotez i wnioskowaniu diagnostycznym; zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pomiaru oraz opisu odpowiednie dla psychologii klinicznej dzieci i dorosłych oraz neuropsychologii

K_W31

Ma wiedzę dotyczącą badań psychologicznych – etapów postępowania badawczego, czynników wpływających na trafność i rzetelność badań naukowych oraz relacji badacz-osoba badana

K_W40

Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą różnych działów psychologii, opcjonalnie rozszerza wiedzę szczegółową w wybranym zakresie obejmującą zaawansowane teorie, metodologię, procedury postępowania

K_W42

Posiada bogatą wiedzę o projektowaniu badań naukowych w psychologii

K_W47

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

K_W50

Posiada wiedzę o zasadach ochrony własności intelektualnej

K_W44

Rozumie zasadę stałego kształcenia i rozwijania wiedzy profesjonalnej

K_W46

Zna dokładnie zasady etyczne obowiązujące w zawodzie psychologa

K_U12

Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych

K_U30

Posiada umiejętność stosowania zasad ochrony własności intelektualnej

K_U01

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, selekcjonowania, przetwarzania oraz integracji informacji na temat zjawisk psychologicznych i społecznych, przy użyciu różnych źródeł oraz ich interpretowania; potrafi formułować na ich podstawie krytyczne sądy

K_U06

Posiada pogłębione umiejętności przedstawiania własnych opinii, wątpliwości i sugestii, merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, rozwiązywania problemów teoretycznych, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań

K_K11

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; umie rozplanować pracę indywidualną i w grupie

K_K17

Kształtuje postawę ciekawości poznawczej oraz dążenia do prawdy w podejmowanych działaniach empirycznych

K_K21

Szanuje cudzą własność intelektualną i przestrzega reguł ochrony własności intelektualnej

K_K02

Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie psychologii; angażuje się we współpracę i okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywaniem zawodu

K_K03

Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce psychologicznej; ma rozwiniętą wrażliwość badawczą, odznacza się rzetelnością, rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań psychologicznych

K_K01

Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego; rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

K_K04

Jest przekonany o konieczności i wadze przestrzegania zasad etyki zawodowej; podejmuje refleksję na tematy związane z etyką działania, prawidłowo identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; właściwie rozstrzyga dylematy związane z praktyką zawodową i działalnością naukowo-badawczą


Wymagania wstępne:

Zaliczony III rok studiów na kierunku Psychologia

Forma i warunki zaliczenia:

Z uwagi na fakt, że przedmiot realizowany jest przez trzy semestry student, aby mógł przejść do realizacji kolejnego etapu pracy musi uzyskać zaliczenie po każdym semestrze. Aby przejść do etapu drugiego student musi sformułować temat badań oraz zgromadzić literaturę niezbędną do napisania części teoretycznej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sformułowany temat badawczy oraz wykonana kwerenda bibliograficzna potrzebna do napisania części teoretycznej i przygotowania badań empirycznych, zrealizowane badania empiryczne.

Metody dydaktyczne:

• metody podające (wykład informacyjny, prelekcja, odczyt),

• metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny),

• metody aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna, gry dydaktyczne, seminarium, dyskusja dydaktyczna),

• metody programowane (z wykorzystaniem komputera),


Bilans punktów ECTS:

Udział w seminarium oraz konsultacje z prowadzącym zajęcia – 50 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć - 50 h

• lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 40 h


Pełny opis:

I. Psychologia pracy ze szczególnym uwzględnieniem problematyki motywacji i satysfakcji zawodowej, job insecurity, problemów akulturacyjnych, bezrobocia itp.

II. Psychologia zarządzania, organizacji pracy oraz patologii pracy i organizacji.

III. Poradnictwo zawodowe w szczególności szeroko rozumiana kwestia tranzycji młodzieży na rynek pracy, rozwoju karier zawodowych,

IV. Psychologia transportu w szczególności zachowania się kierowców i pieszych, podejmowania ryzyka, zachowań agresywnych, kultury jazdy.

V. Psychologia różnic indywidualnych głównie w odniesieniu do temperamentu.

VI. Psychologii polityki.

VII. Psychologia ekologiczna w szczególności zagadnienia oporów społecznych wobec zmian środowiskowych, konflikty przestrzenne, lokalizacyjne.

Literatura:

Literatura podstawowa (obowiązkowa dla wszystkich studentów):

Brzeziński, J. Metodologia badań psychologicznych, PWN. 2006.

Literatura uzupełniająca:

Zawadzki, B. Kwestionariusze osobowości. Strategie i procedura konstruowania. Wyd. Scholar. 2006

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.