Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Special lecture. The Art of Living. An interdisciplinary approach.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-422/IV-V/st Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Special lecture. The Art of Living. An interdisciplinary approach.
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: IV i V rok, studia stacjonarne - wykłady monograficzne do wyboru
Kursy do wyboru programu Study Abroad API
Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Banicki
Prowadzący grup: Konrad Banicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W wyniku odbycia zajęć student powinien:

(1) znać podstawowe zagadnienia dyskutowane w kontekście rozmaicie (w tym zwłaszcza interdyscyplinarnie) rozumianej sztuki życia,

(2) posiąść umiejętność rozpoznawania i krytycznego osądu pojęciowych, meta-teoretycznych oraz normatywnych aspektów propozycji formułowanych na gruncie psychologii, psychiatrii, psychoterapii oraz filozofii,

(3) akceptować konieczność analizy oraz otwartej dyskusji, których przedmiotem byłyby filozoficzne (w tym meta-teoretyczne oraz normatywne) założenia rozmaitych propozycji sztuki życia.

Wymagania wstępne:

Ukończony III rok studiów oraz znajomość języka angielskiego pozwalająca na uczestnictwo w wykładach

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie:

(1) egzaminu pisemnego w formie testowej - egzamin obejmuje zagadnienia omawiane na wykładach, a także treść literatury obowiązkowej

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza studentów sprawdzona zostanie podczas egzaminu końcowego.

Jeżeli chodzi natomiast o oczekiwane umiejętności i postawy, to będą one sprawdzane i – gdy okaże się to potrzebne – odpowiednio korygowane dzięki zastosowaniu metod problemowych takich jak wykład konwersatoryjny i wykład problemowy. W miarę możliwości właściwych dla tej formy zostaną one także zweryfikowane w trakcie egzaminu końcowego.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Podstawowymi metodami dydaktycznymi stosowanymi podczas wykładu są metody podające (wyjaśnienie, opis, prelekcja, prezentacja multimedialna, wykład informacyjny) uzupełniane o metody problemowe (wykład konwersatoryjny, wykład problemowy) oraz eksponujące (film).

Bilans punktów ECTS:

1 punkt ECTS – udział w wykładzie (30 godzin)

2,5 punktów ECTS – zapoznanie się z literaturą (75 godzin)

2,5 punktów ECTS – przygotowanie się do egzaminu (75 godzin)

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Wykład poświęcony będzie formułowanym w obrębie rozmaitych dyscyplin - psychologii, psychoterapii, psychiatrii, filozofii i literatury - zaleceniom dotyczącym tzw. sztuki (techne) życia. Jako taki będzie on miał ściśle interdyscyplinarny charakter i odwoływał się do różnych prądów w obrębie tych dyscyplin, takich jak np.: psychologia pozytywna, nauki kognitywne (affective sciences), czy też współczesna etyka cnót.

Pełny opis:

Wykład poświęcony będzie formułowanym w obrębie rozmaitych dyscyplin - psychologii, psychoterapii, psychiatrii, filozofii i literatury - zaleceniom dotyczącym tzw. sztuki (techne) życia. Jako taki będzie on miał ściśle interdyscyplinarny charakter i odwoływał się do różnych prądów w obrębie tych dyscyplin, takich jak np.: psychologia pozytywna, nauki kognitywne (affective sciences), czy też współczesna etyka cnót.

Omawiane tematy:

1. Sokrates i idea sztuki życia

2. Arystoteles i klasyczna etyka cnót

3. Stoicy o emocjach

4. Psychologia pozytywna (1) – dwa pojęcia szczęścia

5. Psychologia pozytywna (2) – subiektywny dobrostan (SWB) i jego determinanty

6. Psychologia pozytywna (3) – cnoty i siły charakteru w klasyfikacji VIA

7. Arystoteles o jedności cnoty i mądrości praktycznej

8. Mechanizmy mądrości praktycznej. Sztuczna inteligencja i sieci neuronowe

9. Medytacja i mindfulness (MBSR i MBCT).

10. Między buddyzmem a psychoterapią (1) - Mark Epstein

11. Między buddyzmem a psychoterapią (2) - Marsha Linehan (DBT)

12. Studium przypadku (1) – Artur Schopenhauer

13. Studium przypadku (2) – Fryderyk Nietzsche

14. Iris Murdoch i Raimond Gaita

15. Ujęcie egzystencjalno-religijne – Albert Camus, Czeslaw Milosz i Thomas Merton

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

(1) Kurtz, J. L., & Lyubomirsky, S. (2008). Toward a durable happiness. In S. J. Lopez (Ed.), Praeger perspectives. Positive psychology: Exploring the best in people, Vol. 4. Pursuing human flourishing (pp. 21-36). Westport, CT, US: Praeger Publishers/Greenwood Publishing Group.

(2) Peterson, C. (2006). The Values in Action (VIA) Classification of Strengths. In M. Csikszentmihalyi, & I. Selega (Eds.). Life Worth Living: Contributions to Positive Psychology (pp. 29-48). Oxford: Oxford University Press.

(3) Schwartz, B., & Sharpe, K. E. (2006). Practical Wisdom: Aristotle Meets Positive Psychology, Journal of Happiness Studies, 7(3), 377-395.

(4) Heard, H.L., & Linehan, M.(1994). Dialectical Behavior Therapy: An Integrative Approach to the Treatment of Borderline Personality Disorder, Journal of Psychotherapy Integration, 4(1), 55-82.

(5) Murdoch, I. (1999). Existentialists and Mystics: Writings on Philosophy and Literature. Penguin Books (Literature and Philosophy: A Conversation with Bryan Magee + Existentialists and Mystics).

Literatura uzupełniająca:

(1) Annas, J. (2011). Intelligent Virtue. Oxford: Oxford University Press.

(2) Banicki, K. (2014). Philosophy as Therapy. Towards a Conceptual Model. Philosophical Papers, 43(1), 7-31.

(3) Banicki, K. (2014). Positive Psychology on Character Strengths and Virtues. A Disquieting Suggestion, New Ideas in Psychology, 33, 21-34.

(4) Evans, J. (2012). Philosophy for Life: And Other Dangerous Situations. Rider Books.

(5) Fowers, B.J. (2005). Virtue and Psychology: Pursuing Excellence in Ordinary Practices. Washington, DC: American Psychological Association.

(6) Hadot, P. (1995). Philosophy as a Way of Life: Spiritual Exercises from Socrates to Foucault. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.

(7) Kekes, J. (1995). Moral Wisdom and Good Lives. Ithaca: Cornell University Press.

(8) Kekes, J. (2005). The Art of Life. Ithaca: Cornell University Press.

(9) Kekes, J. (2008). Enjoyment. The Moral Significance of Styles of Life. Oxford: Clarendon Press.

(10) MacIntyre, A. (2007). After Virtue. A Study in Moral Theory. First published 1981. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press.

(11) Nehamas, A. (2000). The Art of Living. Socratic Reflections from Plato to Foucault. Berkeley: University of California Press.

(12) Nussbaum, M.C. (1996). The Therapy of Desire: Theory and Practice in Hellenistic Ethics. Princeton: Princeton University Press.

(13) Safranski, R. (1990). Schopenhauer and the Wild Years of Philosophy. Harvard: Harvard University Press.

(14) Safranski, R. (2003). Nietzsche: A Philosophical Biography. W. W. Norton & Company.

(15) Sellars, J. (2009). The Art of Living: The Stoics on the Nature and Function of Philosophy. London: Bristol Classical Press.

(16) Seligman, M. E. (2002). Authentic Happiness. Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfilment.

(17) Schwartz, B., & Sharpe, K.E. (2010). Practical wisdom: The right way to do the right thing. New York: Riverhead Books.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Banicki
Prowadzący grup: Konrad Banicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W wyniku odbycia zajęć student powinien:

(1) znać podstawowe zagadnienia dyskutowane w kontekście rozmaicie (w tym zwłaszcza interdyscyplinarnie) rozumianej sztuki życia,

(2) posiąść umiejętność rozpoznawania i krytycznego osądu pojęciowych, meta-teoretycznych oraz normatywnych aspektów propozycji formułowanych na gruncie psychologii, psychiatrii, psychoterapii oraz filozofii,

(3) akceptować konieczność analizy oraz otwartej dyskusji, których przedmiotem byłyby filozoficzne (w tym meta-teoretyczne oraz normatywne) założenia rozmaitych propozycji sztuki życia.

Wymagania wstępne:

Ukończony III rok studiów oraz znajomość języka angielskiego pozwalająca na uczestnictwo w wykładach

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie:

(1) egzaminu pisemnego w formie testowej - egzamin obejmuje zagadnienia omawiane na wykładach, a także treść literatury obowiązkowej

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza studentów sprawdzona zostanie podczas egzaminu końcowego.

Jeżeli chodzi natomiast o oczekiwane umiejętności i postawy, to będą one sprawdzane i – gdy okaże się to potrzebne – odpowiednio korygowane dzięki zastosowaniu metod problemowych takich jak wykład konwersatoryjny i wykład problemowy. W miarę możliwości właściwych dla tej formy zostaną one także zweryfikowane w trakcie egzaminu końcowego.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Podstawowymi metodami dydaktycznymi stosowanymi podczas wykładu są metody podające (wyjaśnienie, opis, prelekcja, prezentacja multimedialna, wykład informacyjny) uzupełniane o metody problemowe (wykład konwersatoryjny, wykład problemowy) oraz eksponujące (film).

Bilans punktów ECTS:

1 punkt ECTS – udział w wykładzie (30 godzin)

2,5 punktów ECTS – zapoznanie się z literaturą (75 godzin)

2,5 punktów ECTS – przygotowanie się do egzaminu (75 godzin)

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Wykład poświęcony będzie formułowanym w obrębie rozmaitych dyscyplin - psychologii, psychoterapii, psychiatrii, filozofii i literatury - zaleceniom dotyczącym tzw. sztuki (techne) życia. Jako taki będzie on miał ściśle interdyscyplinarny charakter i odwoływał się do różnych prądów w obrębie tych dyscyplin, takich jak np.: psychologia pozytywna, nauki kognitywne (affective sciences), czy też współczesna etyka cnót.

Pełny opis:

Wykład poświęcony będzie formułowanym w obrębie rozmaitych dyscyplin - psychologii, psychoterapii, psychiatrii, filozofii i literatury - zaleceniom dotyczącym tzw. sztuki (techne) życia. Jako taki będzie on miał ściśle interdyscyplinarny charakter i odwoływał się do różnych prądów w obrębie tych dyscyplin, takich jak np.: psychologia pozytywna, nauki kognitywne (affective sciences), czy też współczesna etyka cnót.

Omawiane tematy:

1. Sokrates i idea sztuki życia

2. Arystoteles i klasyczna etyka cnót

3. Stoicy o emocjach

4. Psychologia pozytywna (1) – dwa pojęcia szczęścia

5. Psychologia pozytywna (2) – subiektywny dobrostan (SWB) i jego determinanty

6. Psychologia pozytywna (3) – cnoty i siły charakteru w klasyfikacji VIA

7. Arystoteles o jedności cnoty i mądrości praktycznej

8. Mechanizmy mądrości praktycznej. Sztuczna inteligencja i sieci neuronowe

9. Medytacja i mindfulness (MBSR i MBCT).

10. Między buddyzmem a psychoterapią (1) - Mark Epstein

11. Między buddyzmem a psychoterapią (2) - Marsha Linehan (DBT)

12. Studium przypadku (1) – Artur Schopenhauer

13. Studium przypadku (2) – Fryderyk Nietzsche

14. Iris Murdoch i Raimond Gaita

15. Ujęcie egzystencjalno-religijne – Albert Camus, Czeslaw Milosz i Thomas Merton

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

(1) Kurtz, J. L., & Lyubomirsky, S. (2008). Toward a durable happiness. In S. J. Lopez (Ed.), Praeger perspectives. Positive psychology: Exploring the best in people, Vol. 4. Pursuing human flourishing (pp. 21-36). Westport, CT, US: Praeger Publishers/Greenwood Publishing Group.

(2) Peterson, C. (2006). The Values in Action (VIA) Classification of Strengths. In M. Csikszentmihalyi, & I. Selega (Eds.). Life Worth Living: Contributions to Positive Psychology (pp. 29-48). Oxford: Oxford University Press.

(3) Schwartz, B., & Sharpe, K. E. (2006). Practical Wisdom: Aristotle Meets Positive Psychology, Journal of Happiness Studies, 7(3), 377-395.

(4) Heard, H.L., & Linehan, M.(1994). Dialectical Behavior Therapy: An Integrative Approach to the Treatment of Borderline Personality Disorder, Journal of Psychotherapy Integration, 4(1), 55-82.

(5) Murdoch, I. (1999). Existentialists and Mystics: Writings on Philosophy and Literature. Penguin Books (Literature and Philosophy: A Conversation with Bryan Magee + Existentialists and Mystics).

Literatura uzupełniająca:

(1) Annas, J. (2011). Intelligent Virtue. Oxford: Oxford University Press.

(2) Banicki, K. (2014). Philosophy as Therapy. Towards a Conceptual Model. Philosophical Papers, 43(1), 7-31.

(3) Banicki, K. (2014). Positive Psychology on Character Strengths and Virtues. A Disquieting Suggestion, New Ideas in Psychology, 33, 21-34.

(4) Evans, J. (2012). Philosophy for Life: And Other Dangerous Situations. Rider Books.

(5) Fowers, B.J. (2005). Virtue and Psychology: Pursuing Excellence in Ordinary Practices. Washington, DC: American Psychological Association.

(6) Hadot, P. (1995). Philosophy as a Way of Life: Spiritual Exercises from Socrates to Foucault. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.

(7) Kekes, J. (1995). Moral Wisdom and Good Lives. Ithaca: Cornell University Press.

(8) Kekes, J. (2005). The Art of Life. Ithaca: Cornell University Press.

(9) Kekes, J. (2008). Enjoyment. The Moral Significance of Styles of Life. Oxford: Clarendon Press.

(10) MacIntyre, A. (2007). After Virtue. A Study in Moral Theory. First published 1981. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press.

(11) Nehamas, A. (2000). The Art of Living. Socratic Reflections from Plato to Foucault. Berkeley: University of California Press.

(12) Nussbaum, M.C. (1996). The Therapy of Desire: Theory and Practice in Hellenistic Ethics. Princeton: Princeton University Press.

(13) Safranski, R. (1990). Schopenhauer and the Wild Years of Philosophy. Harvard: Harvard University Press.

(14) Safranski, R. (2003). Nietzsche: A Philosophical Biography. W. W. Norton & Company.

(15) Sellars, J. (2009). The Art of Living: The Stoics on the Nature and Function of Philosophy. London: Bristol Classical Press.

(16) Seligman, M. E. (2002). Authentic Happiness. Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfilment.

(17) Schwartz, B., & Sharpe, K.E. (2010). Practical wisdom: The right way to do the right thing. New York: Riverhead Books.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.