Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Special lecture. Introduction to the philosophy of medicine and psychiatry

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-423/IV-V/st Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Special lecture. Introduction to the philosophy of medicine and psychiatry
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: IV i V rok, studia stacjonarne - wykłady monograficzne do wyboru
Kursy do wyboru programu Study Abroad API
Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Banicki
Prowadzący grup: Konrad Banicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

K_W01

Zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w psychologii i dyscyplinach pokrewnych oraz związaną z praktyką pracy psychologa w różnych sferach działań

K_W06

Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin i specjalizacji psychologii, obejmującą terminologię, teorię i metodologię – zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności psychologicznej

K_W40

Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą różnych działów psychologii, opcjonalnie rozszerza wiedzę szczegółową w wybranym zakresie obejmującą zaawansowane teorie, metodologię, procedury postępowania

K_W49

Nabywa wiedzę z zakresu studiowanej specjalności

K_U02

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy przyczyn i przebiegu procesów psychicznych, zachowania jednostek oraz zjawisk społecznych

K_U29

Nabywa umiejętności z zakresu studiowanej specjalności

K_K10

Realizuje zadania zawodowe w sposób rozważny i ostrożny, zapewniając bezpieczeństwo sobie, klientom i współpracownikom

K_K11

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; umie rozplanować pracę indywidualną i w grupie

K_K12

Dba o wszechstronny rozwój osobisty, stale doskonali własny warsztat pracy profesjonalnej

K_K20

Rozwija kompetencje niezbędne dla studiowanej specjalności

K_K16

Kształtuje postawę akceptacji i przestrzegania praw człowieka oraz wrażliwości na problemy i zjawiska społeczne; rozwija możliwości wpływu społecznego z poszanowaniem integralności i autonomii jednostek

K_K19

Rozumie znaczenie refleksji psychologicznej dla praktyki życia społecznego; ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego i historycznego dla psychologicznego rozumienia jednostki i społeczności

K_K04

Jest przekonany o konieczności i wadze przestrzegania zasad etyki zawodowej; podejmuje refleksję na tematy związane z etyką działania, prawidłowo identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; właściwie rozstrzyga dylematy związane z praktyką zawodową i działalnością naukowo-badawczą


W wyniku odbycia zajęć student powinien:

(1) znać podstawowe zagadnienia dyskutowane w obrębie filozofii medycyny, a także rozumieć, jak w/w zagadnienia przekładają się na praktykę medyczną,

(2) posiąść umiejętność rozpoznawania i krytycznego osądu pojęciowych, meta-teoretycznych oraz normatywnych aspektów praktyki medycznej zarówno w medycynie somatycznej, jak i w psychiatrii,

(3) akceptować konieczność analizy oraz otwartej dyskusji, których przedmiotem byłyby filozoficzne (w tym meta-teoretyczne oraz normatywne) założenia rozmaitych form praktyki medycznej.

Wymagania wstępne:

Ukończony III rok studiów oraz znajomość języka angielskiego pozwalająca na uczestnictwo w wykładach

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie:

(1) egzaminu pisemnego w formie testowej - egzamin obejmuje zagadnienia omawiane na wykładach, a także treść literatury obowiązkowej

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza studentów sprawdzona zostanie podczas egzaminu końcowego.

Jeżeli chodzi natomiast o oczekiwane umiejętności i postawy, to będą one sprawdzane i – gdy okaże się to potrzebne – odpowiednio korygowane dzięki zastosowaniu metod problemowych takich jak wykład konwersatoryjny i wykład problemowy. W miarę możliwości właściwych dla tej formy zostaną one także zweryfikowane w trakcie egzaminu końcowego.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Podstawowymi metodami dydaktycznymi stosowanymi podczas wykładu są metody podające (wyjaśnienie, opis, prelekcja, prezentacja multimedialna, wykład informacyjny) uzupełniane o metody problemowe (wykład konwersatoryjny, wykład problemowy) oraz eksponujące (film).

Bilans punktów ECTS:

1 punkt ECTS – udział w wykładzie (30 godzin)

2,5 punktów ECTS – zapoznanie się z literaturą (75 godzin)

2,5 punktów ECTS – przygotowanie się do egzaminu (75 godzin)

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Psychologia stosowana
Psychologia stosowana

Skrócony opis:

Kurs będzie miał charakter interdyscyplinarny. Poświęcony będzie historycznej oraz systematycznej analizie problematyki, która właściwa jest dla każdej formy leczenia, zarówno somatycznego, jak i tego o charakterze psychologicznym. W obrębie tego wątku, odpowiednio, prezentowane będą podstawowe kwestie związane z: (1) rolą teorii w leczeniu, (2) pojęciami zdrowia i choroby, (3) związkiem sposobu leczenia z etyczną i osobowościową kompetencją leczącego, a także (4) możliwymi modelami relacji lekarz-pacjent. Zarówno sama prezentacja, jak i wychodzące od niej bardziej szczegółowe analizy odnoszone będą do podstawowych sporów współczesnej filozofii medycyny i psychiatrii.

Pełny opis:

Kurs będzie miał charakter interdyscyplinarny. Poświęcony będzie historycznej oraz systematycznej analizie problematyki, która właściwa jest dla każdej formy leczenia, zarówno somatycznego, jak i tego o charakterze psychologicznym. W obrębie tego wątku, odpowiednio, prezentowane będą podstawowe kwestie związane z: (1) rolą teorii w leczeniu, (2) pojęciami zdrowia i choroby, (3) związkiem sposobu leczenia z etyczną i osobowościową kompetencją leczącego, a także (4) możliwymi modelami relacji lekarz-pacjent. Zarówno sama prezentacja, jak i wychodzące od niej bardziej szczegółowe analizy odnoszone będą do podstawowych sporów współczesnej filozofii medycyny i psychiatrii.

Omawiane tematy:

1. Rola teorii w praktyce medycznej

2. Zdrowie i choroba (1) - ujęcie biomedyczne (Boorse)

3. Zdrowie i choroba (2) - ujęcie normatywne (Nordenfelt)

4. Zdrowie i choroba (3) - ujęcie fenomenologiczne (Carel)

5. Od medycyny jako 'techne' do kompetencji leczącego. Etyka medyczna a bioetyka.

6. Etyka medyczna. Propozycja etyki cnót

7. Relacja pacjent-lekarz w medycynie

8. Psychiatria jako dyscyplina medyczna (1) - specyfika pojęcia choroby psychicznej, model biomedyczny w psychiatrii

9. Psychiatria jako dyscyplina medyczna (2) - dychotomie psychiatrii (diagnoza vs antydiagnoza, rozumienie vs wyjaśnianie, redukcjonizm vs antyredukcjonizm, fakt vs wartość)

10. Psychiatria jako dyscyplina medyczna (3) - DSM i problemy klasyfikacji psychiatrycznej

11. Psychiatria jako dyscyplina medyczna (4) - pojęcie zaburzenia osobowości i związane z nim problemy

12. Psychoterapia, czyli leczenie duszy w odczarowanym świecie

13. Psychoterapia psychodynamiczna - analiza filozoficzna

14. Psychoterapia poznawczo-behawioralna - analiza filozoficzna

15. Mądrość praktyczna w praktyce klinicznej

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

(1) Bynum, W. (2008). The History of Medicine. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. Chapters 1, 3 & 5.

(2) Porter, R. (2002). Madness. A Brief History. Oxford: Oxford University Press. Chapters 2, 3, 5, 6 & 8.

(3) Fulford, B. (2007). Facts / Values: Ten Principles of Values-based Medicine. In: J. Radden (Ed.). The Philosophy of Psychiatry. A Companion (pp. 205-234). Oxford: Oxford University Press.

(4) Carel, H. (2008). Illness: The Cry of the Flesh (Introduction + Chapter 1: The body in illness). Routledge.

(5) Charland, L. (2007). Moral Treatment and the Personality Disorders. In: J. Radden (Ed.). The Philosophy of Psychiatry. A Companion (pp. 64-77). Oxford: Oxford University Press.

Literatura uzupełniająca:

(1) Banicki, K. (2014). Naturalism, normativism and Havi Carel's phenomenological approach to health and illness. [In:] T. M. Ostrowski & I. Sikorska (Eds.), Health and Resilience (pp. 25-38). Kraków: Wydawnictwo UJ.

(2) Banicki, K. (w druku). From personality disorders to the fact-value distinction. Philosophical Psychology.

(3) Banicki, K. (w druku). Personality disorders and thick concepts. Theory & Psychology.

(4) Carel, H. (2008). Illness: the Cry of the Flesh. Durham: Acumen.

(5) Fulford, K. W. M. (1989). Moral Theory and Medical Practice. Cambridge: Cambridge University Press.

(6) Fulford, K. W. M. & Davies, M. (Eds.) (2013). Oxford Handbook of Philosophy and Psychiatry. Oxford: Oxford University Press.

(7) Pellegrino, E. D. & Thomasma, D. C. (1993). The Virtues in Medical Practice. Oxford: Oxford University Press.

(8) Radden, J. (Ed.) (2007). The Philosophy of Psychiatry. A Companion. Oxford. Oxford University Press.

(9) Radden, J. & Sadler, J. Z. (2010). The Virtuous Psychiatrist. Character Ethics in Psychiatric Practice. Oxford: Oxford University Press.

(10) Woolfolk, R. L. (1998). The Cure of Souls. Science, Values, and Psychotherapy. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.