Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Moduł specjalizacyjny: Psychologia pieniądza, inwestycji i gospodarki.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-465/IV-V/st Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Moduł specjalizacyjny: Psychologia pieniądza, inwestycji i gospodarki.
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: IV i V rok, studia stacjonarne - moduły specjalizacyjne do wyboru
Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
Punkty ECTS i inne: 14.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 70 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Warsztat, 30 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Wykład, 25 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Polak
Prowadzący grup: Agnieszka Duda, Mateusz Polak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

K_W01

Zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w psychologii i dyscyplinach pokrewnych oraz związaną z praktyką pracy psychologa w różnych sferach działań

K_W06

Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin i specjalizacji psychologii, obejmującą terminologię, teorię i metodologię – zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności psychologicznej

K_W40

Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą różnych działów psychologii, opcjonalnie rozszerza wiedzę szczegółową w wybranym zakresie obejmującą zaawansowane teorie, metodologię, procedury postępowania

K_W49

Nabywa wiedzę z zakresu studiowanej specjalności

K_U23

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności profesjonalne oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do kierowania własną karierą zawodową

K_U02

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy przyczyn i przebiegu procesów psychicznych, zachowania jednostek oraz zjawisk społecznych

K_U29

Nabywa umiejętności z zakresu studiowanej specjalności

K_U23

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności profesjonalne oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do kierowania własną karierą zawodową

K_K10

Realizuje zadania zawodowe w sposób rozważny i ostrożny, zapewniając bezpieczeństwo sobie, klientom i współpracownikom

K_K11

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; umie rozplanować pracę indywidualną i w grupie

K_K12

Dba o wszechstronny rozwój osobisty, stale doskonali własny warsztat pracy profesjonalnej

K_K20

Rozwija kompetencje niezbędne dla studiowanej specjalności

K_K14

Uczestniczy aktywnie w życiu społecznym, przyjmuje postawę zaangażowania; jest otwarty na problemy innych osób oraz występujące w konkretnym środowisku

K_K16

Kształtuje postawę akceptacji i przestrzegania praw człowieka oraz wrażliwości na problemy i zjawiska społeczne; rozwija możliwości wpływu społecznego z poszanowaniem integralności i autonomii jednostek

K_K18

Potrafi określić priorytety w pracy zawodowej i działaniach profesjonalnych oraz w sposób przedsiębiorczy organizować własne działania profesjonalne

K_K19

Rozumie znaczenie refleksji psychologicznej dla praktyki życia społecznego; ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego i historycznego dla psychologicznego rozumienia jednostki i społeczności

K_K04

Jest przekonany o konieczności i wadze przestrzegania zasad etyki zawodowej; podejmuje refleksję na tematy związane z etyką działania, prawidłowo identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; właściwie rozstrzyga dylematy związane z praktyką zawodową i działalnością naukowo-badawcząWiedza: Studenci znają poznawczo-psychologiczną specyfikę inwestowania, zachowań ekonomicznych oraz decyzji podejmowanych w warunkach ryzyka. Studenci rozumieją tendencyjności poznawcze i błędy myślenia pojawiające się podczas podejmowania decyzji o znaczeniu finansowym, oraz wpływ tych zjawisk psychologicznych na jakość podejmowanych decyzji. Studenci rozumieją podstawowe prawa ekonomii oraz racjonalne modele podejmowania decyzji. Studenci mają wiedzę na temat rodzajów instrumentów finansowych oraz sposobów zarządzania ryzykiem. Studenci rozumieją emocjonalne i psychologiczne koszty ponoszenia strat finansowych, a także rozumieją problematykę uzależnienia od hazardu.

Umiejętności: Studenci potrafią wykrywać błędy poznawcze obecne podczas podejmowania decyzji ekonomicznych oraz redukować ich wpływ na dokonywane wybory. Studenci potrafią tworzyć i stosować metody psychologiczne i edukacyjne, poprawiające jakość decyzji ekonomicznych podejmowanych przez innych. Studenci potrafią zastosować techniki psychologiczne do zarządzania ryzykiem oraz problemów gospodarczych. Studenci potrafią udzielić pomocy psychologicznej wobec problemów finansowych oraz nadmiernego hazardu.

Kompetencje: Studenci rozumieją etyczne aspekty sprzedaży i reklamy instrumentów finansowych, gier losowych oraz ubezpieczeń, oraz konsekwencje nieetycznego oferowania ryzykownych instrumentów. Studenci potrafią komunikować się w języku ekonomii i finansów, a także przekazywać podstawową wiedzę psychologiczno-ekonomiczną osobom nie będącym specjalistami w tej dziedzinie.


Wymagania wstępne:

Zaliczenie pierwszych 3 lat studiów

Forma i warunki zaliczenia:

-Obecność na zajęciach

-Wykonanie i prezentacja projektów zaliczeniowych z zajęć terenowych

-Ocenianie ciągłe

-Egzamin pisemny, sesja letnia


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W-Egzamin pisemny sprawdzający opanowaną wiedzę


U-Wykonywanie zadań w ramach warsztatów i zajęć terenowych, sprawdzających opanowanie założonych umiejętności


K-Pytania podczas zajęć i egzaminu, oraz dyskusja w ramach ćwiczeń i praktyk, dotycząca znaczenia etycznych zachowań w zakresie doradztwa inwestycyjnego i sprzedaży ryzykownych instrumentów, gier losowych oraz ubezpieczeń.


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - ekspozycja
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody programowane - z użyciem komputera

Bilans punktów ECTS:

Zajęcia dydaktyczne: 135 godzin

Praca własna związana z zajęciami terenowymi (prowadzenie dziennika, przygotowywanie pracy opartej o doświadczenie zdobyte w terenie): 90 godzin

Studiowanie literatury i przygotowanie do egzaminu: 140 godzin


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Zajęcia terenowe w wymiarze 70 godzin, odbywane we współpracy z instytucjami rynku finansowego; symulacje inwestycyjne z wykorzystaniem platformy transakcyjnej BossaFX

Skrócony opis:

Celem modułu jest kompleksowe i interdyscyplinarne zaprezentowanie behawioralnych aspektów kontaktu człowieka z pieniądzem, finansami i ekonomią – codziennych decyzji finansowych, oszczędzania i wydawania pieniędzy, podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności, decyzji menedżerskich, inwestowania na giełdzie i innych rynkach, poszukiwania i oferowania pracy, a także hazardu. Problematyka modułu przedstawiana jest w interdyscyplinarnym ujęciu psychologii ekonomicznej z elementami ekonomii behawioralnej, pozwalającym na zrozumienie różnic między racjonalnym światem ekonomii a niedoskonałościami umysłu osób podejmujących w nim decyzje.

Pełny opis:

I. Wprowadzenie do psychologii ekonomicznej.

a. Na styku człowiek-pieniądz: psychologia ekonomiczna, ekonomia behawioralna, finanse behawioralne.

b. Ekonomia klasyczna a ekonomia behawioralna. Podstawy klasycznych teorii z ekonomii.

c. Homo economicus a zjawiska psychologiczne. Tendencyjności poznawcze, błędy i heurystyki odbiegające od racjonalności.

II. Podejmowanie decyzji i ich racjonalność.

a. Modele normatywne. Jak powinniśmy decydować, a jak naprawdę decydujemy?

b. Modele procesualne. Jak przebiega podejmowanie decyzji?

III. Psychologia pieniądza i codziennych zachowań ekonomicznych

IV. Psychologia giełdy i inwestowania.

V. Ubezpieczenia i gry hazardowe. Różnice indywidualne w psychologii ekonomicznej.

Preferencje wobec ryzyka. Uzależnienie od hazardu.

VI. Teoria gier – wprowadzenie i zastosowania w psychologii ekonomicznej.

VII. Równość, wzajemność i współpraca w ujęciu ekonomii behawioralnej.

VIII. Ekonomia behawioralna a rynek pracy.

IX. Ekonomia behawioralna a polityka i prawo.

X. Ekonomia behawioralna a decyzje menedżerskie.

XI. Interwencja psychologiczna w problemach finansowych. Edukacja ekonomiczna. Terapia inwestorów.

Literatura:

Zaleśkiewicz, T. (2011). Psychologia ekonomiczna. W-wa: PWN

Tyszka, T. (2010). Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna. W-wa: Scholar

Tyszka, T. i Zaleśkiewicz, T. (2001). Racjonalność decyzji. W-wa: PWE

Kahneman, D. (2012). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Poznań: Media Rodzina

Czerwonka, M. i Gorlewski, B. (2012). Finanse behawioralne. Zachowania inwestorów i rynku. W-Wa: SGH

Gajdka, J. (2014). Behawioralne finanse przedsiębiorstw. Podstawowe podejścia i koncepcje. Łódź: Wydawnictwo UŁ

Uwagi:

Uwaga! Przedmiot zasadniczo realizowany w semestrze zimowym, jednak z uwagi na charakter zajęć wprowadzony jako całoroczny, gdyż część zajęć z przyczyn niezależnych - organizacyjnych może przedłużyć się na semestr letni.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.