Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychopatologia w biegu życia Część II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-490/IIIs/psnn Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychopatologia w biegu życia Część II
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: III rok studia stacjonarne - PLAN STUDIÓW
III rok studia stacjonarne, specjalność: NEUROPSYCHOLOGIA I NEUROKOGNITYWISTYKA - PLAN STUDIÓW
III rok, semestr letni, studia stacjonarne - przedmioty obowiązkowe
Przedmioty dla programu WZKS-069-2-MD-10, neuropsychologia i neurokogniwistyka
Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadetta Izydorczyk, Małgorzata Kuleta-Krzyszkowiak
Prowadzący grup: Kaja Głomb, Bernadetta Izydorczyk, Małgorzata Kuleta-Krzyszkowiak, Piotr Passowicz, Katarzyna Sitnik-Warchulska, Jolanta Starosta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Przedmiot ma zapoznać studentów z podstawami psychopatologii - z etiologią, diagnozą nozologiczną i funkcjonalną oraz leczeniem zaburzeń psychicznych.

Efekty kształcenia:

K_WO1

Zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w psychologii i dyscyplinach pokrewnych oraz związaną z praktyką pracy psychologa w różnych sferach działań

K_W19

Rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, przystosowania i nieprzystosowania, normy i patologii w kontekście zachowania jednostki

K_W27

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania; zna objawy i przyczyny zaburzeń i zmian chorobowych, a także dysfunkcji społecznych oraz metody ich oceny i leczenia w zakresie niezbędnym dla psychologa; zna w sposób pogłębiony wybrane sposoby klasyfikacji zaburzeń, metody ich diagnozy oraz opisu odpowiednie dla psychopatologii oraz psychologii zaburzeń

K_U01

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, selekcjonowania, przetwarzania oraz integracji informacji na temat zjawisk psychologicznych i społecznych, przy użyciu różnych źródeł oraz ich interpretowania; potrafi formułować na ich podstawie krytyczne sądy

K_U09

Potrafi przeprowadzić badanie diagnostyczne jednostki, grupy, społeczności dla różnych celów oraz zintegrować wyniki badania psychologicznego i sformułować orzeczenie na potrzeby różnych odbiorców

K_U28

Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności

K_K09

Okazuje bezwzględny szacunek wobec pacjenta, klienta, grup społecznych oraz troskę o ich dobro; cechuje go postawa zrozumienia i akceptacji wobec odmienności drugiego człowieka, którego traktuje podmiotowo

K_K08

Wykazuje przywództwo, przedsiębiorczość oraz umiejętność pracy w zespole; potrafi współdziałać i pełnić różne role w grupie


Wiedza:

Student zdobywa wiedzę z zakresu psychopatologii jednostki w ramach prowadzonego wykładu oraz ćwiczeń. Przedmiot ma zapoznać studentów z podstawami tzw. psychopatologii ogólnej(definiowania objawów psychopatologicznych, zaburzeń procesów poznawczych: spostrzegania, myślenia uwagi, pamięci) oraz tzw. psychopatologii poszczególnych zaburzeń. Przedmiotem jest tutaj poznanie przez studenta naukowej wiedzy na temat zaburzeń psychopatologicznych występujących u osób dorosłych: z problematyką granicy pomiędzy normą a patologią, z etiologią, diagnozą, objawami, leczeniem i mechanizmami powstawania zaburzeń psychicznych. Student zapoznaje się z teorią dotyczącą normy i patologii oraz występujących zaburzeń u osób dorosłych. Zapoznaje się z klasyfikacjami poszczególnych zaburzeń, definiowaniem ich, opisem zaburzeń, poznawaniem genezy oraz mechanizmów psychologicznych leżących u podłoża powstawania zaburzeń psychicznych.

Konkretne zaburzenia, których student się uczy są zamieszczone w tematyce treści modułu kształcenia(wykłady i ćwiczenia)

Student uczy się podstawowych metod leczenia osób chorych i zaburzonych psychicznie.

Zapoznaje się on z szeroką literaturą naukową dotyczącą omawianych zagadnień.


Umiejętności:

Student uczy się rozróżniać normę (różne ujęcia normy) od różnych zaburzeń psychopatologicznych. Uczy się rozpoznawać różne zaburzenia psychiczne oraz konkretne jednostki chorobowe (konkretne zaburzenia zamieszczone w tematyce treści kształcenia). Uczy się opisywać i rozumieć poszczególne zaburzenia psychiczne. Uczy się także diagnozować oraz porównywać i różnicować poszczególne zaburzenia psychiczne. Analizuje poszczególne przypadki osób z zaburzeniami psychicznymi i stawia hipotezy diagnostyczne.


Postawy (kompetencje społeczne):

Student uczy się postawy zrozumienia, akceptacji i tolerancji wobec odmienności (osób zaburzonych, chorych, niepełnosprawnych, odmiennej orientacji seksualnej). Uczy się prawidłowego kontaktu z drugą osobą a zwłaszcza z osobą zaburzoną (poprzez jej zrozumienie i chęci pomocy takiej osobie).

Uczy się także ogólnej współpracy i dobrej komunikacji z innymi osobami w grupie oraz szacunku dla drugiego człowieka.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie II roku studiów na kierunku psychologia. Przedmiot powinien być realizowany po zaliczeniu przedmiotu Psychopatologia w biegu życia, część I. Jednak dopuszcza się za zgodą Dyrekcji ds dydaktycznych i koordynatora przedmiotu realizację cz. II Psychopatologia w biegu życia (ćwiczenia i wykład) bez bezwzględnej konieczności wcześniejszego zaliczenia cz.I. (dotyczy to szczególnie studentów uczestniczących w programie Erasmus + oraz w innych sytuacjach losowych).

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny testowy.

Egzamin poprawkowy w formie ustnej lub pisemnej.

Zaliczenie ćwiczeń: całosemestralna praca (obecność na zajęciach), aktywność, znajomość lektury, kolokwium. Zaliczenie na ocenę jako suma ocen z kolokwium i z aktywności na zajęciach.

Szczegółowe kryteria oceny zostaną przedstawione studentom podczas pierwszych zajęć.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Weryfikacja wiedzy – kolokwia i egzamin pisemny

Weryfikacja umiejętności – obserwacja aktywności studenta podczas zajęć dydaktycznych

Weryfikacja kompetencji społecznych – jw.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykłady (2 godz. w tygodniu) - prezentacja mulimedialna, wykład informacyjny, wykład problemowy, elementy wykładu konwersatoryjnego.


Ćwiczenia (2 godz. w tygodniu) - studium przypadku, wykład konwersatoryjny, dyskusja seminaryjna, burza mózgów, film, praca z książką (analiza literatury), wypowiadanie się studentów, odwoływanie się do przykładów praktycznych.


Bilans punktów ECTS:

7 pkt

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

Przedmiot ma zapoznać studentów z podstawami zaburzeń psychicznych występujących w cyklu życia - z problematyką mechanizmów powstawania objawów, ich rozwoju i konsekwencji .

Pełny opis:

W II części omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami nastroju i psychozami oraz zaburzeniami seksualnymi, jedzenia i uzależnieniami. Podjęte zostaną też tematy dotyczące dysfunkcji charakterystycznych dla wieku podeszłego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Butcher , Hooley , Mineka (2020) Psychologia zaburzeń DSM-5,

GWP, Gdańsk

Literatura uzupełniająca:

Cierpiałkowska L. (2020). Psychopatologia. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar

Gabbard G.(2009) Psychiatria psychodynamiczna w praktyce klinicznej. Kraków, Wyd. UJ

Grabski B.(2015). Podstawy badania psychiatrycznego. Kraków, Wyd. UJ

McWilliams N. (2009) Diagnoza psychoanalityczna. Gdańsk Wyd. GWP

Morrison J. (2012), Diagnoza psychiatryczna, Kraków, Wyd. UJ

Seligman, Walker, Rosenhan (2020) Psychopatologia. Poznań. Wydawnictwo Zysk I s-ka

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.