Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychopatologia w biegu życia Część II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-490/IIIs/psnn Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychopatologia w biegu życia Część II
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: III rok studia stacjonarne - PLAN STUDIÓW
III rok studia stacjonarne, specjalność: NEUROPSYCHOLOGIA I NEUROKOGNITYWISTYKA - PLAN STUDIÓW
III rok, semestr letni, studia stacjonarne - przedmioty obowiązkowe
Przedmioty dla programu WZKS-069-2-MD-10, neuropsychologia i neurokogniwistyka
Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kuleta-Krzyszkowiak
Prowadzący grup: Kaja Głomb, Bernadetta Izydorczyk, Małgorzata Kuleta-Krzyszkowiak, Piotr Passowicz, Katarzyna Sitnik-Warchulska, Jolanta Starosta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Przedmiot ma zapoznać studentów z podstawami psychopatologii - z etiologią, diagnozą nozologiczną i funkcjonalną oraz leczeniem zaburzeń psychicznych.

Efekty kształcenia:

K_WO1

Zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w psychologii i dyscyplinach pokrewnych oraz związaną z praktyką pracy psychologa w różnych sferach działań

K_W19

Rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, przystosowania i nieprzystosowania, normy i patologii w kontekście zachowania jednostki

K_W27

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania; zna objawy i przyczyny zaburzeń i zmian chorobowych, a także dysfunkcji społecznych oraz metody ich oceny i leczenia w zakresie niezbędnym dla psychologa; zna w sposób pogłębiony wybrane sposoby klasyfikacji zaburzeń, metody ich diagnozy oraz opisu odpowiednie dla psychopatologii oraz psychologii zaburzeń

K_U01

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, selekcjonowania, przetwarzania oraz integracji informacji na temat zjawisk psychologicznych i społecznych, przy użyciu różnych źródeł oraz ich interpretowania; potrafi formułować na ich podstawie krytyczne sądy

K_U09

Potrafi przeprowadzić badanie diagnostyczne jednostki, grupy, społeczności dla różnych celów oraz zintegrować wyniki badania psychologicznego i sformułować orzeczenie na potrzeby różnych odbiorców

K_U28

Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności

K_K09

Okazuje bezwzględny szacunek wobec pacjenta, klienta, grup społecznych oraz troskę o ich dobro; cechuje go postawa zrozumienia i akceptacji wobec odmienności drugiego człowieka, którego traktuje podmiotowo

K_K08

Wykazuje przywództwo, przedsiębiorczość oraz umiejętność pracy w zespole; potrafi współdziałać i pełnić różne role w grupie


Wiedza:

Student zdobywa wiedzę z zakresu psychopatologii jednostki w ramach prowadzonego wykładu oraz ćwiczeń. Przedmiot ma zapoznać studentów z podstawami tzw. psychopatologii ogólnej(definiowania objawów psychopatologicznych, zaburzeń procesów poznawczych: spostrzegania, myślenia uwagi, pamięci) oraz tzw. psychopatologii poszczególnych zaburzeń. Przedmiotem jest tutaj poznanie przez studenta naukowej wiedzy na temat zaburzeń psychopatologicznych występujących u osób dorosłych: z problematyką granicy pomiędzy normą a patologią, z etiologią, diagnozą, objawami, leczeniem i mechanizmami powstawania zaburzeń psychicznych. Student zapoznaje się z teorią dotyczącą normy i patologii oraz występujących zaburzeń u osób dorosłych. Zapoznaje się z klasyfikacjami poszczególnych zaburzeń, definiowaniem ich, opisem zaburzeń, poznawaniem genezy oraz mechanizmów psychologicznych leżących u podłoża powstawania zaburzeń psychicznych.

Konkretne zaburzenia, których student się uczy są zamieszczone w tematyce treści modułu kształcenia(wykłady i ćwiczenia)

Student uczy się podstawowych metod leczenia osób chorych i zaburzonych psychicznie.

Zapoznaje się on z szeroką literaturą naukową dotyczącą omawianych zagadnień.


Umiejętności:

Student uczy się rozróżniać normę (różne ujęcia normy) od różnych zaburzeń psychopatologicznych. Uczy się rozpoznawać różne zaburzenia psychiczne oraz konkretne jednostki chorobowe (konkretne zaburzenia zamieszczone w tematyce treści kształcenia). Uczy się opisywać i rozumieć poszczególne zaburzenia psychiczne. Uczy się także diagnozować oraz porównywać i różnicować poszczególne zaburzenia psychiczne. Analizuje poszczególne przypadki osób z zaburzeniami psychicznymi i stawia hipotezy diagnostyczne.


Postawy (kompetencje społeczne):

Student uczy się postawy zrozumienia, akceptacji i tolerancji wobec odmienności (osób zaburzonych, chorych, niepełnosprawnych, odmiennej orientacji seksualnej). Uczy się prawidłowego kontaktu z drugą osobą a zwłaszcza z osobą zaburzoną (poprzez jej zrozumienie i chęci pomocy takiej osobie).

Uczy się także ogólnej współpracy i dobrej komunikacji z innymi osobami w grupie oraz szacunku dla drugiego człowieka.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie II roku studiów na kierunku psychologia. Przedmiot powinien być realizowany po zaliczeniu przedmiotu Psychopatologia w biegu życia, część I. Jednak dopuszcza się za zgodą Dyrekcji ds dydaktycznych i koordynatora przedmiotu realizację cz. II Psychopatologia w biegu życia (ćwiczenia i wykład) bez bezwzględnej konieczności wcześniejszego zaliczenia cz.I. (dotyczy to szczególnie studentów uczestniczących w programie Erasmus + oraz w innych sytuacjach losowych).

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny.

Egzamin poprawkowy w formie ustnej lub pisemnej

Zaliczenie ćwiczeń: całosemestralna praca (obecność na zajęciach), aktywność, znajomość lektury, kolokwium w każdym semestrze. Zaliczenie na ocenę, jako suma wszystkich kolokwiów i oceny aktywności na zajęciach.

Szczegółowe kryteria oceny zostaną przedstawione studentom podczas pierwszych zajęć.


Obecność

Wykłady: Wymagane jest, aby student był obecny na co najmniej 10 wykładach (tj 20 godzin) w ciągu semestru.


Ćwiczenia: Dopuszczalna jest jedna nieobecność bez usprawiedliwienia w ciągu semestru. W przypadku większej ilości nieobecności (do trzech nieobecności) student pisze pracę semestralną w sesji poprawkowej. Nieobecność na więcej niż trzech zajęciach uniemożliwia otrzymanie zaliczenia z przedmiotu. W przypadku, gdy student ma więcej niż cztery nieobecności usprawiedliwione w semestrze, może nie zostać dopuszczony do egzaminu.


Niezaliczenie ćwiczeń lub wykładu skutkuje brakiem zaliczenia przedmiotu. Studentowi, który nie zaliczył ćwiczeń w 1. terminie, przysługują dwa terminy poprawkowe, wyznaczane przez prowadzącego zajęcia w porozumieniu ze studentem. Terminy 1 i 2 kolokwium zaliczeniowego wyznaczane są przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.


Ocena końcowa z przedmiotu może stanowić wypadkową oceny z ćwiczeń i egzaminu (na wniosek Kierownika Przedmiotu). Szczegóły zostaną przedstawione studentom na pierwszych zajęciach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Weryfikacja wiedzy – kolokwia i egzamin pisemny

Weryfikacja umiejętności – obserwacja aktywności studenta podczas zajęć dydaktycznych

Weryfikacja kompetencji społecznych – jw.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykłady (2 godz. w tygodniu) - prezentacja mulimedialna, wykład informacyjny, wykład problemowy, elementy wykładu konwersatoryjnego.


Ćwiczenia (2 godz. w tygodniu) - studium przypadku, wykład konwersatoryjny, dyskusja seminaryjna, burza mózgów, film, praca z książką (analiza literatury), wypowiadanie się studentów, odwoływanie się do przykładów praktycznych.


Bilans punktów ECTS:

7 pkt

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

Przedmiot ma zapoznać studentów z podstawami zaburzeń psychicznych występujących w cyklu życia - z problematyką mechanizmów powstawania objawów, ich rozwoju i konsekwencji .

Pełny opis:

W II części omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami nastroju i psychozami oraz zaburzeniami seksualnymi, jedzenia i uzależnieniami. Podjęte zostaną też tematy dotyczące dysfunkcji charakterystycznych dla wczesnego okresu rozwoju i wieku podeszłego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Seligman, Walker, Rosenhan (2003/2017). Psychopatologia. Wyd. Zysk I S-KA, Poznań

2. Cierpiałkowska (2007). Psychopatologia. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

1. Butcher , Hooley , Mineka (2018) Psychologia zaburzeń DSM-5,

GWP, Gdańsk

2. McWilliams (2009) Diagnoza psychoanalityczna. GWP, Gdańsk

3. Gabbard (2009) Psychiatria psychodynamiczna w praktyce klinicznej. Wyd. UJ, Kraków

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.