Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projekty praktyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-491/IIIst Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Projekty praktyczne
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: III rok studia stacjonarne - PLAN STUDIÓW
III rok, semestr letni, studia stacjonarne - przedmioty obowiązkowe
Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 4 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Wykład, 2 godzin, 164 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Florek
Prowadzący grup: Stefan Florek, Martyna Sekulak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

WIEDZA

K_W10 Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego (kulturowych, prawnych,

ekonomicznych, politycznych) oraz o zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu widzenia psychologii.

K_W16 Posiada uporządkowaną wiedzę o funkcjonowaniu człowieka w środowisku pracy, zna zasady zarządzania zasobami ludzkimi.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U21 Potrafi pracować w zespole praktyków i badaczy; umie wyznaczać oraz przyjmować zadania oraz wspólne cele działania; potrafi

przyjąć rolę lidera w zespole, posiada pogłębione umiejętności organizacyjne i kompetencje społeczne oraz komunikacyjne.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K08 Wykazuje przywództwo, przedsiębiorczość oraz umiejętność pracy w zespole; potrafi współdziałać i pełnić różne role w grupie.

K_K11 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; umie rozplanować pracę

indywidualną i w grupie.


Forma i warunki zaliczenia:

Prezentacja projektu zgodnie z wytycznymi,

złożenie projektu w formie pisemnej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne - przygotowanie oraz prezentacja spójnego, logicznego, nakierowanego na realizację celu

projektu praktycznego.


Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami prezentacji multimedialnej.

Analiza "dobrych praktyk" w zakresie planowania i zarządzania projektami

Przygotowanie projektów praktycznych.

Bilans punktów ECTS:

6 godzin - udział w wykładach i warsztatach

24 godziny - zapoznanie się z literaturą oraz analiza przykładów "dobrych praktyk"

30 godzin - przygotowanie projektu praktycznego, odpowiadającego na realne zapotrzebowanie

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Pełny opis:

W ramach wykładów studenci dowiedzą się czym jest projekt, zapoznają się z podstawowym i najbardziej rozpowszechnionym podejściem

do planowania i realizowania projektów - podejściem tradycyjnym (zwanym tez kaskadowym lub Metodyką Waterfall). Podejście to

zostanie skonfrontowane z innowacyjnym, i w wielu obszarach skutecznym, podejściem "zwinnym" (Agile).

W ramach warsztatów uczestnicy nabędą kompetencje jasnego definiowania celów projektu oraz ustalania wskaźników ich realizacji i

ewaluacji.

Udział w zajęciach umożliwi studentom nabycie umiejętności w zakresie samodzielnego planowania działań projektowych w odpowiedzi

na realny, zidentyfikowany w środowisku lokalnym problem

Literatura:

Michniewicz, I., & Michniewicz, R. (2010). Małe projekty społeczne: praktyczny poradnik. Kalisz: Dangraf

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.