Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia ewolucyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-513/IIIs/psnn Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychologia ewolucyjna
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: III rok studia stacjonarne - PLAN STUDIÓW
III rok studia stacjonarne, specjalność: NEUROPSYCHOLOGIA I NEUROKOGNITYWISTYKA - PLAN STUDIÓW
III rok, semestr letni, studia stacjonarne - przedmioty obowiązkowe
Przedmioty dla programu WZKS-069-2-MD-10, neuropsychologia i neurokogniwistyka
Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin, 204 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Florek
Prowadzący grup: Stefan Florek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z podstawowymi teoriami i wynikami badań psychologii ewolucyjnej.


Rozwinięcie umiejętności odnoszenia teorii z zakresu psychologii ewolucyjnej do wyjaśniania, przewidywania oraz modyfikowania zachowania.

Efekty kształcenia:

Wiedza: Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą różnych działów psychologii, opcjonalnie rozszerza wiedzę szczegółową w wybranym zakresie obejmującą zaawansowane teorie, metodologię, procedury postępowania (KW40)

Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o uczestnikach działalności psychoedukacyjnej, psychoprofilaktycznej, pomocowej i terapeutycznej, pogłębioną w wybranych zakresach (KW48)


Umiejętności: Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności profesjonalne oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do kierowania własną karierą zawodową (KU23)


Kompetencje społeczne: Dba o wszechstronny rozwój osobisty, stale doskonali własny warsztat pracy profesjonalnej (KK12)

Wymagania wstępne:

brak wymagań

Forma i warunki zaliczenia:

Pozytywny wynik egzaminu pisemnego.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin - test jednokrotnego wyboru (na platformie Pegaz-Egzaminy)

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Bilans punktów ECTS:

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i treściami wykładu: 90 godzin


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z psychologią ewolucyjną jako relatywnie nową dyscypliną integrującą psychologię i biologię ewolucyjną.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze specyfiką metodologiczną psychologii ewolucyjnej, najważniejszymi teoriami i koncepcjami formułowanymi na jej gruncie oraz wybranymi wynikami badań empirycznych. W trakcie zajęć omawiane będą następujące zagadnienia: ewolucjonizm przed Darwinem; klasyczny darwinizm; syntetyczna teoria ewolucji; etologia i socjobiologia; teorie w biologii ewolucyjnej drugiej połowy XX wieku i tzw. rewolucja kognitywna; psychologia ewolucyjna - synteza ustaleń biologii ewolucyjnej i psychologii poznawczej; metody badawcze w psychologii ewolucyjnej – testowanie hipotez ewolucyjnych; problemy adaptacyjne Homo sapiens i mechanizmy psychiczne wykształcone w celu ich rozwiązywania; adaptacje wykształcone z uwagi na problemy związane ze zdobywaniem terytorium, schronienia, pożywienia i zagrożeniami dla życia; kobiece i męskie strategie doboru partnera, podtrzymywania związku oraz „konflikt płci”; teoria dostosowania łącznego a relacje między krewnymi; współpraca i rywalizacja a altruizm odwzajemniony i dobór płciowy, ewolucyjne źródła agresywnego zachowania, mechanizmy psychiczne związane z hierarchią w grupie społecznej, ewolucja świadomości, języka i kultury; perspektywy integracji podstawowych gałęzi psychologii na gruncie ewolucjonizmu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Oniszczenko Włodzimierz (2003) Elementy genetyki zachowania (w:) Psychologia. Podstawy Psychologii, T.1, red. Jan Strelau, s. 205-226

- Buss D. (2001). Psychologia ewolucyjna. Gdańsk: GWP /wybrane rozdziały: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13/

Literatura uzupełniająca:

- Roberts, S. Craig (ed.) Applied evolutionary psychology. Oxford: Oxford University Press

- Pisula Wojciech (2003) Psychologia ewolucyjna (w:) Psychologia. Podstawy Psychologii, T.1, red. Jan Strelau, s. 179-203.

oraz wybrane rozdziały następujących monografii:

- Buss David M. (2003) Ewolucja pożądania, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

- Dawkins Richard (2003) Fenotyp rozszerzony, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa.

- Dennett Daniel C. (1991) Consciousness Explained, Little, Brown and Company, Boston, Toronto, London.

- Klawiter Andrzej, red. (2009) Formy aktywności umysłu. Ujęcia kognitywistyczne. Tom 2, Ewolucja i złożone struktury poznawcze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

- Lorenz Konrad (1963) Tak zwane zło, PIW, Warszawa.

- Miller Geoffrey (2004) Umysł w zalotach. Jak wybory seksualne kształtowały naturę człowieka, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.

- Pinker Steven (2005) Tabula rasa. Spory o naturę ludzką. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

- Pinker Steven (2002) Jak działa umysł, Książka i Wiedza, Warszawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.