Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projekt praktyczny - okulografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-521/IIIst/nn Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Projekt praktyczny - okulografia
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: III rok studia stacjonarne, specjalność: NEUROPSYCHOLOGIA I NEUROKOGNITYWISTYKA - PLAN STUDIÓW
Przedmioty dla programu WZKS-069-2-MD-10, neuropsychologia i neurokogniwistyka
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Sikora-Wachowicz
Prowadzący grup: Barbara Sikora-Wachowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie studenta z praktyką badań eyetrackingowych poprzez zaprojektowanie i przeprowadzenie krótkiego eksperymentu oraz analizę uzyskanych danych.

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu student:

- zna i rozumie terminologię używaną w odniesieniu do badań eyetrackingowych (K_W06);

- ma wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat metodologii badań eyetrackingowych (K_W06);

- potrafi zaprojektować i przeprowadzić badanie eyetrackingowe (K_U29);

- potrafi dokonać podstawowej analizy i interpretacji wyników (K_U25) ;

- współpracuje z innymi osobami w grupie podczas realizacji projektu badawczego (K_K20) ;

- podejmuje refleksję na tematy związane z działalnością naukowo-badawczą, w tym dotyczącą etycznych aspektów prowadzenia badań (K_K04)


Prerekwizyt:

Metodologia w badaniach neuropsychologicznych - okulografia (eye-tracking) WZ.IPS-520/IIIst/nn

Forma i warunki zaliczenia:

Warunki otrzymania zaliczenia: obecność i aktywność na zajęciach, pozytywna ocena z projektu zaliczeniowego


Forma zaliczenia: przedstawienie projektu zaliczeniowego, wymagającego zaprojektowania i przeprowadzenia badania z zastosowaniem eyetrackera oraz analizy wyników.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena ciągła w trakcie zajęć (aktywność podczas zajęć, przygotowanie zadanych zagadnień, znajomość literatury), ocena projektu zaliczeniowego (przygotowanie eksperymentu, przeprowadzenie badania, analiza i interpretacja wyników).

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

laboratorium – 15h


Praca własna studenta:

• przygotowanie projektu zaliczeniowego – 30 h

• zapoznanie się z literaturą przedmiotu – 15 h


w sumie: 60 h = 2 pkt ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Zajęcia w laboratorium:

1. Wprowadzenie – demonstracja eyetrackera, omówienie pomysłów na badanie

2. Przygotowanie procedury eksperymentalnej w dedykowanym do tego programie

3. Przeprowadzenie eksperymentu

4. Analiza danych uzyskanych w eksperymencie

5. Prezentacja projektu zaliczeniowego, omówienie przeprowadzonego badania i uzyskanych wyników

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jardanowski, P., & Chojnacki, W. (2009). Obszary zainteresowań ( ang . area of interest - AOI ) jako metoda analizy wyników badania eye tracking. Proceedings of the Conference: Interfejs użytkownika - Kansei w praktyce (pp. 107–118). Warsaw: Wydawnictwo PJWSTK

2. Bałaj B. (2012) Analizy ilościowe i jakościowe danych okoruchowych w psychologii poznawczej. StatSoft Polska

3. EyeWorksTM 3 User Manual Rev.3.0.09 (2010) EyeTracking, Inc.

4. FaceLABTM User Manual (2009) Seeing Machines, Inc.

+ materiały dostarczane na zajęciach

Literatura uzupełniająca:

1. Statystyczny drogowskaz. Tom 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Red. S. Bedyńska, M. Cypryańska, Wyd. Akademickie SEDNO, Warszawa 2012.

2. Statystyczny drogowskaz. Tom 2. Praktyczne wprowadzenie do analizy wariancji. Red. S. Bedyńska, M. Cypryańska, Wyd. Akademickie SEDNO, Warszawa 2013.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.