Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Moduł specjalizacyjny: Kliniczna psychologia zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-571/IV-Vst Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Moduł specjalizacyjny: Kliniczna psychologia zdrowia
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: IV i V rok, studia stacjonarne - moduły specjalizacyjne do wyboru
Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
Punkty ECTS i inne: 14.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 70 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Warsztat, 30 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Wykład, 25 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Majkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Bartczak, Dagmara Darczuk, Łukasz Dutka, Magdalena Kazana, Piotr Kazana, Magdalena Kępisty, Natalia Majkowska, Jolanta Starosta, Zbigniew Wajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Forma i warunki zaliczenia:

Wykład: egzamin ustny na platformie Microsoft Teams

Warsztat: zaliczenie w oparciu o przedstawione prace pisemne i udział w spotkaniach na platformie Microsoft Teams

Ćwiczenia terenowe: zaliczenie na podstawie obecności podczas spotkań na platformie Microsoft Teams

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Weryfikacja wiedzy: egzamin ustny na platformie Microsoft Teams

Weryfikacja umiejętności: prace zaliczeniowe w postaci opisu i analizy sześciu wybranych zagadnień dotyczących problematyki osoby chorej somatycznie

Kompetencje i postawy: oceniane podczas spotkań z psychologami i lekarzami różnych specjalności na platformie Microsoft Teams

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Pełny opis:

Problematyka WYKŁADU:

15 godzin dr N. Majkowska

1. Osoba chora somatycznie - wprowadzenie w problematykę.

2. Choroba somatyczna jako źródło stresu, reakcje poznawcze i emocjonalne.

3. Sposoby radzenia sobie ze stresem choroby somatycznej.

4. Jakość życia i adaptacja do choroby somatycznej.

5. Sytuacja psychologiczna pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów.

6. Problemy psychiczne w chorobach somatycznych.

7. Godność osoby chorej somatycznie w procesie leczenia.

8. Pomoc psychologiczna osobom chorym somatycznie.

Problematyka WARSZTATU:

12 godzin mgr A. Bartczak

1. Możliwości i ograniczenia w nawiązywaniu kontaktu z pacjentem – wpływ czynników sytuacyjnych, środowiskowych i osobowych. Techniki wsparcia z elementami interwencji kryzysowej.

2. Komunikacja na linii pacjent – lekarz/ratownik/inne służby – rodzina/opiekunowie. Tradycyjne i alternatywne formy komunikacji.

3. Dziecko chore somatycznie

4. Pacjentki na oddziałach ginekologicznym i położniczym

5. Pacjent z chorobą zakaźną / HBV i HCV, HIV/AIDS

6. Pacjent ze stwardnieniem rozsianym

18 godzin dr N. Majkowska

7. Pacjent z chorobą nowotworową

8. Pacjent z chorobą niedokrwienną serca / transplantologia

9. Pacjent z przewlekłą niewydolnością nerek

10. Pacjent z chorobą płuc / astma, pochp, gruźlica

11. Pacjent z chorobą metaboliczną / cukrzyca

12. Pacjent z chorobami skóry / med. estetyczna

13. Pacjent w wieku podeszłym

14. Pacjent umierający / opieka paliatywna

15. Podsumowanie i zaliczenie

Problematyka ĆWICZEŃ TERENOWYCH:

Cykl spotkań z psychologami i lekarzami różnych specjalności

1. Psycholog/psychoterapeuta pracującą z osobami chorymi somatycznie i ich rodzinami

2. Psycholog/psychoonkolog pracującą z osobami chorymi onkologicznie i ich rodzinami

3. Psycholog/psychoterapeuta w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej pracujący na oddziale Psychiatrii

4. Neuropsycholog/psychoterapeuta w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej pracująca na oddziale Neurologii i Udarów Mózgu

5. Lekarz kardiolog

6. Lekarz psychiatra

Literatura:

Literatura WARSZTAT:

cz. I.

Motyka M. Znaczenie komunikacji terapeutycznej z pacjentem. Sztuka Leczenia 2013, nr 3-4 str. 17-24

Makara-Studzińska M. Komunikacja z pacjentem, wyd. Czelej, Lublin 2012 str. 9-29; 31-62

Zabłocka-Żytka, L. (2015). Poradnictwo psychologiczne dla osób chorych somatycznie. W: Cz. Czabała, S. Kluczyńska (red.). Poradnictwo psychologiczne. Warszawa: PWN str. 323-349

Ziółkowska B. Dziecko chore w domu, szkole i u lekarza” wyd. GPW, Gdańsk, 2010; str. 91-107 oraz 172-187

Bubiak A., Bartnicki J., Knihinicka-Mercik Z. Psychologiczne aspekty utraty dziecka w okresie prenatalnym. Piel. Zdr. Publ. 2014, 4, 1,str. 69–78

Sobieralska-Michalak K., Kowalska J., Tudorowska M., Rodzaj zabiegu a lęk, depresja i przystosowanie do choroby u kobiet z rozpoznanym rakiem piersi. Polskie Forum Psychologiczne 2016 nr 3, t. XI str 432-446

Basińska,B. (2000). Strategie radzenia sobie z zagrożeniem kobiet z zaawansowana chorobą nowotworową narządów rodnych.Unpublished doctoral dissertations. Faculty of Social Sciences, The University of Gdańsk, Poland str. 55-79 https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/1260/Basinska_unpublished%20manuscript.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kossakowska M., Zielazny P. Obraz choroby i korzyści psychospołeczne u osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS Postępy Psychiatrii i Neurologii 2013; 22(3): 177–185

Raciborski F., Gujski M., Kłak a., Gierczyński J., HCV in Poland - strategy to solve the health problem and actions in perspective 2015 - 2016. HCV w Polsce strategia rozwiązania problemu zdrowotnego oraz działania w perspektywie 2015 – 2016 file:///C:/Users/J/Downloads/raport_hcv_w_polsce.pdf str. 35-42

Neustein J., Pawik M., Rymaszewska J. Stres i obraz siebie wśród osób chorujących na stwardnienie rozsiane oraz wybrane pozytywne aspekty zmagania się z chorobą Aktualn. Neurol. 2018, 18(1) str. 34-39

https://neurologia-praktyczna.pl/a1833/Komunikacja-z-pacjentem-ze-stwardnieniem-rozsianym.html

cz.II.

Chojnacka-Szawłowska, G. (2012). Psychologiczne aspekty przewlekłych chorób somatycznych. Warszawa: VIZJA. (Chorzy na nowotwory złośliwe – wspólne i odmienne zagrożenia i wyzwania s. 113-147)

Będkowska-Korpała, B., Gierowski, J. (2007). Psychologia lekarska w leczeniu chorych somatycznie. Kraków: Wydawnictwo UJ. (Psychologiczne aspekty pacjenta z chorobą nowotworową s. 67-82)

Chojnacka-Szawłowska, G. (2012). Psychologiczne aspekty przewlekłych chorób somatycznych. Warszawa: VIZJA. (Funkcjonowanie psychiczne w chorobie niedokrwiennej serca s. 85-111)

Będkowska-Korpała, B., Gierowski, J. (2007). Psychologia lekarska w leczeniu chorych somatycznie. Kraków: Wydawnictwo UJ. (Psychologia chorych ze schorzeniami kardiologicznymi s. 83-100)

Gulla, B. (2006). Psychologiczne aspekty transplantacji serca. Psychiatria Polska, 40 (2), 323-334.

Chojnacka-Szawłowska, G. (2012). Psychologiczne aspekty przewlekłych chorób somatycznych. Warszawa: VIZJA. (Przewlekła niewydolność nerek - implikacje psychiczne s. 173-178)

Będkowska-Korpała, B., Gierowski, J. (2007). Psychologia lekarska w leczeniu chorych somatycznie. Kraków: Wydawnictwo UJ. (Psychologiczne problemy chorych nefrologicznie s. 101-117)

Zawadzka, B., Byrczek, M., Zawadzka, S. (2014). Perspektywa temporalna i inne czynniki psychologiczne utrudniające adaptację do wymogów leczenia u chorych przewlekle dializowanych. Psychiatria Polska, 48(5), 961-974.

Chojnacka-Szawłowska, G. (2012). Psychologiczne aspekty przewlekłych chorób somatycznych. Warszawa: VIZJA. (Chorzy na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc s. 159-170)

Jarosz, M. (1978). Psychologia lekarska. Warszawa: PZWL. (Psychologiczne problemy ftyzjatrii s. 405-408)

Gierus, J. Popielski, K. (2011). Astma oskrzelowa – perspektywa psychologiczno egzystencjalna. Warszawa: Difin. (Psychosomatyczne i somatopsychiczne aspekty astmy oskrzelowej s. 26-37)

Chojnacka-Szawłowska, G. (2012). Psychologiczne aspekty przewlekłych chorób somatycznych. Warszawa: VIZJA. (Psychologiczne problemy chorych na cukrzycę s. 151-157)

Starowicz, A. (2009). Rola poznawczego obrazu własnej choroby w adaptacji do cukrzycy – charakterystyka zagadnienia i przegląd badań. Diabetologia, 10 (3), 92-100.

Cyranka, K. (2012). Psychologiczne aspekty funkcjonowania rodziny dziecka chorego na cukrzycę typu 1. Psychoterapia, 1 (160), 51-63.

Uwagi:

Uwaga! Przedmiot realizowany w semestrze letnim, dedykowany dla studentów IV roku.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.