Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Special lecture. Introduction to the Philosophy of Psychiatry

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.IPS-590/IV-V/st Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Special lecture. Introduction to the Philosophy of Psychiatry
Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej
Grupy: IV i V rok, studia stacjonarne - wykłady monograficzne do wyboru
Przedmioty dla programu WZKS-n069-1-MD-10
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Banicki
Prowadzący grup: Konrad Banicki
Strona przedmiotu: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/3/1/7/9/129
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami filozofii medycyny oraz psychiatrii, w tym zwłaszcza z tymi, które mogą okazać się istotne dla pracy terapeutycznej prowadzonej przez psychologa.

Efekty kształcenia:

K_W01

Zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w psychologii i dyscyplinach pokrewnych oraz związaną z praktyką pracy psychologa w różnych sferach działań

K_W06

Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin i specjalizacji psychologii, obejmującą terminologię, teorię i metodologię – zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności psychologicznej

K_W40

Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą różnych działów psychologii, opcjonalnie rozszerza wiedzę szczegółową w wybranym zakresie obejmującą zaawansowane teorie, metodologię, procedury postępowania

K_W49

Nabywa wiedzę z zakresu studiowanej specjalności

K_U02

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy przyczyn i przebiegu procesów psychicznych, zachowania jednostek oraz zjawisk społecznych

K_U29

Nabywa umiejętności z zakresu studiowanej specjalności

K_K10

Realizuje zadania zawodowe w sposób rozważny i ostrożny, zapewniając bezpieczeństwo sobie, klientom i współpracownikom

K_K11

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; umie rozplanować pracę indywidualną i w grupie

K_K12

Dba o wszechstronny rozwój osobisty, stale doskonali własny warsztat pracy profesjonalnej

K_K20

Rozwija kompetencje niezbędne dla studiowanej specjalności

K_K16

Kształtuje postawę akceptacji i przestrzegania praw człowieka oraz wrażliwości na problemy i zjawiska społeczne; rozwija możliwości wpływu społecznego z poszanowaniem integralności i autonomii jednostek

K_K19

Rozumie znaczenie refleksji psychologicznej dla praktyki życia społecznego; ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego i historycznego dla psychologicznego rozumienia jednostki i społeczności

K_K04

Jest przekonany o konieczności i wadze przestrzegania zasad etyki zawodowej; podejmuje refleksję na tematy związane z etyką działania, prawidłowo identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; właściwie rozstrzyga dylematy związane z praktyką zawodową i działalnością naukowo-badawczą


W wyniku odbycia zajęć student powinien:

(1) znać podstawowe zagadnienia dyskutowane w obrębie filozofii medycyny, a także rozumieć, jak w/w zagadnienia przekładają się na praktykę medyczną,

(2) posiąść umiejętność rozpoznawania i krytycznego osądu pojęciowych, meta-teoretycznych oraz normatywnych aspektów praktyki medycznej zarówno w medycynie somatycznej, jak i w psychiatrii,

(3) akceptować konieczność analizy oraz otwartej dyskusji, których przedmiotem byłyby filozoficzne (w tym meta-teoretyczne oraz normatywne) założenia rozmaitych form praktyki medycznej.

Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego pozwalająca na uczestnictwo w wykładach, a także lekturę literatury obowiązkowej.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie:


(1) egzaminu w formie testowej - egzamin obejmuje zagadnienia omawiane na wykładach, a także treść literatury obowiązkowej

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza studentów sprawdzona zostanie podczas egzaminu końcowego.

Jeżeli chodzi natomiast o oczekiwane umiejętności i postawy, to będą one sprawdzane i – gdy okaże się to potrzebne – odpowiednio korygowane dzięki zastosowaniu metod problemowych takich jak wykład konwersatoryjny i wykład problemowy. W miarę możliwości właściwych dla tej formy zostaną one także zweryfikowane w trakcie egzaminu końcowego.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Podstawowymi metodami dydaktycznymi stosowanymi podczas wykładu są metody podające (wyjaśnienie, opis, prelekcja, prezentacja multimedialna, wykład informacyjny) uzupełniane o metody problemowe (wykład konwersatoryjny, wykład problemowy) oraz eksponujące (film).

Bilans punktów ECTS:

1 punkt ECTS – udział w wykładzie (30 godzin)

2,5 punktów ECTS – zapoznanie się z literaturą (75 godzin)

2,5 punktów ECTS – przygotowanie się do egzaminu (75 godzin)


6 punktów ECTS - suma (180 godzin)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

n/d

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

https://sylabus.uj.edu.pl/pl/3/1/7/9/129

Skrócony opis:

1. Theory in medical practice

2. Health, disease & mental disease (1) – the biomedical approach (Boorse)

3. Health, disease & mental disease (2) – the normative approach (Nordenfelt & Fulford) and the hybrid approach (Wakefield)

4. Health, disease & mental disease (3) – phenomenological approach (Carel & Stanghellini)

5. Medical ethics and bioethics. The four basic principles of Beauchamp and Childress

6. A virtue ethical approach to medical ethics and psychiatry

7. The physician-patient relationship

8. Psychiatry as a medical discipline (1) – the specificity of the mental illness concept, biomedical model in psychiatry

9. Psychiatry as a medical discipline (2) – DSM and the problems of psychiatric classification

10. Psychiatry as a medical discipline (3) – dichotomies of psychiatry and the values-based practice (Fulford)

11. Psychiatry as a medical discipline (4) – the notion of personality disorders and its problems

12. Psychotherapy or the cure of souls in the disenchanted world

13. Psychoanalysis – a philosophical analysis

14. Cognitive-behavioural therapy (CBT) – a philosophical analysis

15. Practical wisdom in clinical practice

Pełny opis:

1. Theory in medical practice

2. Health, disease & mental disease (1) – the biomedical approach (Boorse)

3. Health, disease & mental disease (2) – the normative approach (Nordenfelt & Fulford) and the hybrid approach (Wakefield)

4. Health, disease & mental disease (3) – phenomenological approach (Carel & Stanghellini)

5. Medical ethics and bioethics. The four basic principles of Beauchamp and Childress

6. A virtue ethical approach to medical ethics and psychiatry

7. The physician-patient relationship

8. Psychiatry as a medical discipline (1) – the specificity of the mental illness concept, biomedical model in psychiatry

9. Psychiatry as a medical discipline (2) – DSM and the problems of psychiatric classification

10. Psychiatry as a medical discipline (3) – dichotomies of psychiatry and the values-based practice (Fulford)

11. Psychiatry as a medical discipline (4) – the notion of personality disorders and its problems

12. Psychotherapy or the cure of souls in the disenchanted world

13. Psychoanalysis – a philosophical analysis

14. Cognitive-behavioural therapy (CBT) – a philosophical analysis

15. Practical wisdom in clinical practice

Literatura:

(1) Bynum, W. (2008). The History of Medicine. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. Chapter 1.

(2) Porter, R. (2002). Madness. A Brief History. Oxford: Oxford University Press. Chapters 2, 3, 5, 6 & 8.

(3) Bentall R. B. (2004). Madness Explained. Psychosis and Human Nature. London: Penguin Books. Chapter 1.

(4) Charland, L. (2007). Moral Treatment and the Personality Disorders. In: J. Radden (Ed.). The Philosophy of Psychiatry. A Companion (pp. 64-77). Oxford: Oxford University Press.

(5) Frances, A. (2013). Saving normal: An insider’s revolt against out-of-control psychiatric diagnosis. DSM-5, big pharma, and the medicalization of ordinary life. William Morrow Paperbacks. Chapter 1.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.