Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia myśli filmowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISA-MF2-125.1/2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia myśli filmowej
Jednostka: Instytut Sztuk Audiowizualnych
Grupy: Fakultatywne w II semestrze I roku studiów stacjonarnych filmoznwstwa i wiedzy o nowych mediach
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Ostaszewski
Prowadzący grup: Jacek Ostaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Przedstawienie historii teoretycznej refleksji nad kinem i jej determinacji odbioru dzieła filmowego.

Efekty kształcenia:

Wiedza

• Student posiada pogłębioną wiedzę z zakresu historii myśli filmowej.

• Student rozumie specyfikę podejścia analitycznego wobec filmu.


Umiejętności

• Student potrafi operować abstrakcyjnymi konstruktami teoretycznymi.

• Student wykorzystuje znajomość kategorii analitycznych i koncepcji teoretycznych przy analizie wybranego filmu oraz rozpoznaje właściwe konteksty analityczne.


Kompetencje społeczne

• Student zdobywa podstawy metodologiczne, niezbędne przy naukowej pracy nad filmem, ukierunkowanej na refleksję teoretyczną.

• Student wykazuje gotowość wykorzystania wiedzy i umiejętności w procesie propagowania pogłębionej wiedzy na temat kina.

• Student zdobywa kompetencje do pracy wydawniczej i dziennikarskiej, zorientowanej na pogłębioną refleksję nad kinem

Wymagania wstępne:

Brak.

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na wykładach. Aktywny udział w zajęciach. Znajomość treści wykładów oraz literatury. Zaliczenie na ocenę po 1 semestrze zajęć pisemne (w terminie pierwszym lub zerowym)l albo ustne (w drugim terminie).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Aktywność na zajęciach, referaty, kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prelekcja
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Skrócony opis:

Wykład nastawiony na prezentację najważniejszych etapów rozwoju myśli filmowej w ujęciu historyczno-przedmiotowym (teorie klasyczne, teorie systemowe i teorie "fragmentaryczne").

Pełny opis:

1. Przełomowe metafory w historii myśli filmowej.

2. Pierwsi teoretycy filmu. Henri Bergson, Bolesław Matuszewski, Ricciotto Canudo, Vaclav Tille, Vachel Lindsay.

3. Estetyka kina Karola Irzykowskiego - film i teatr.

4. Psychologia i estetyka kina H. Munsterberga.

5. "Film jako sztuka" Rudolfa Arnheima.

6. Teoria montażu Siergieja Eisensteina.

7. Wczesne teorie filmu dokumentalnego. Robert Flaherty i Dżiga Wiertow.

8. Erwin Panofsky.

9. Filmologia francuska.

10. Pojęcie widma i projekcji -identyfikacji w teorii Edgara Morin.

11. Antropologiczne podstawy języka filmu.

12. Ontologia fotografii i filmu Andre Bazina.

13. Teoria filmu Siegfrieda Kracauera.

15. Semiotyczna teoria filmu.

16. Psychoanaliza i film.

17. Krytyka ideologiczna.

18. Feministyczna krytyka filmowa.

19. Kognitywna teoria filmu.

20. Teorie zmysłowe.

Literatura:

Helman A., Ostaszewski J., Historia myśli filmowej. Podręcznik, Gdańsk 2007.

Andrew D. J., Główne teorie filmu, Łódź 1995.

Europejskie manifesty kina. Antologia, red. A. Gwóźdź, Warszawa 2002 (Matuszewski, Canudo, Wiertow, Eisenstein).

Bocheńska J., Polska myśl filmowa do roku 1939, Wrocław 1974 (K. Irzykowski, Śmierć kinematografu?, T. Dąbrowski, Kinematograf i kinetofon, ewentualnie B. Matuszewski, Nowe źródło historii - ten sam tekst znajduje się w Europejskich manifestach kina).

Munsterberg H., Dramat kinowy. Studium psychologiczne, Łódź 1990 (rozdz. Głębia i ruch, Cel sztuki, Środki różnych dziedzin sztuki, Środki dramatu kinowego).

Arnheim R., Film jako sztuka, Warszawa 1961 (rozdz. Film i rzeczywistość, Film pełny).

Eichenbaum Borys, Problemy stylistyki filmowej, [w:] Helman A. (red.), Estetyka i film, Warszawa 1972.

Eisenstein Siergiej, Dickens Griffith i my i Film czwartego wymiaru, [w:] tegoż, Wybór pism, Warszawa 1959.

Panofsky E., Styl i medium w filmie, tłum. J. Mach [w:] A. Helman (red.), Estetyka i film, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1972.

Morin E., Kino i wyobraźnia, Warszawa 1975 (rozdz. Czar obrazu, Dusza kina)

Rek J., Między filmowym analfabetyzmem a kompetencją (w:) Film faktów i film fikcji, pod red. A. Helman i W. Godzica, Katowice 1982.

Bazin A., Film i rzeczywistość, Warszawa 1963 (Ontologia obrazu fotograficznego, Ewolucja języka filmu).

Kracauer S., Teoria filmu, Warszawa 1975.

Barthes Roland, Problem znaczenia w filmie, [w:] Helman A. & Ostaszewski J. (red.), FILM: Język-Rzeczywistość-Osoba, Warszawa 1992, s. 17-23.

Eco Umberto, Spojrzenie nieciągłe [w:] tegoż, Nieobecna struktura, W-wa 1996, s. 123-171.

Worth Sol, Poznawcze aspekty sekwencji w komunikacji wizualnej, „Kino”, 1977, nr 4.

Metz Christian, Pragnienie i jego brak, „Film na świecie”, 1989/369, s. 18-24.

Baudry Jean-Louis, Ideologiczne skutki funkcjonowania aparatu filmowego, „Powiększenie”, 1985, nr 1, s. 5-12.

Johnson Claire, Kino kobiece jako kino buntu, „Film na świecie”, 1991/384, s. 13-20.

Mulvey Laura, Przyjemność wzrokowa a kino narracyjne [w:] Helman A. (red.), Panorama współczesnej myśli filmowej, Kraków 1992, s. 95-107.

Casetti Francesco, W poszukiwaniu widza [w:] Helman A. (red.), Pan. współ. myśli film., Kraków 1992, s. 171-184.

Bordwell David, Procesy poznawcze a rozumienie. Widzenie i zapominanie w “Mildred Pierce”, „Kwartalnik Filmowy”, 1995/11, s. 22-39.

Smith Murray, Zaangażowanie widza w postać [w:] Ostaszewski J. (red.), Kognitywna teoria filmu, Kraków 1999, s. 210-247.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.