Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISA-MF4-130.1/1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki
Jednostka: Instytut Sztuk Audiowizualnych
Grupy: Fakultatywne w I semestrze I roku studiów stacjonarnych filmoznawstwa i wiedzy o nowych mediach
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Kalbarczyk
Prowadzący grup: Kamil Kalbarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza:


Student ma ogólną wiedzę z zakresu historii sztuki od antyku do końca XVIII wieku.

Student rozumie związki między sztukami plastycznymi a przemianami ogólnokulturowymi.

Student rozpoznaje najważniejsze dzieła sztuk plastycznych, główne style i formy w sztuce oraz potrafi je umieścić we właściwych kontekstach.

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu sztuk plastycznych.


Umiejętności:


Student potrafi dostrzec związki pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami sztuk i ich wzajemne oddziaływanie.

Student przy pomocy odpowiednich narzędzi badawczych i właściwej terminologii potrafi opisać dzieło plastyczne, odczytać jego treść w kontekście danej epoki oraz dokonać jego głębszej interpretacji.

Student potrafi poprawnie stosować wiedzę z zakresu historii sztuki do analizy i interpretacji innych zjawisk w obrębie kultury audiowizualnej.


Kompetencje społeczne


Student docenia rolę sztuki dawnej w kształtowaniu współczesnego dziedzictwa kulturowego oraz akceptuje potrzebę daleszego pogłębiania wiedzy w tym zakresie (zwłaszcza poprzez bezpośredni, świadomy kontakt ze sztuką).

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Forma i warunki zaliczenia:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, pisemna analiza dzieła sztuki w połowie semestru oraz egzamin pisemny w sesji zimowej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin obejmujący otwarte i zamknięte pytania testowe (znajomość omawianych i zadanych tekstów, a także materiału omawianego podczas zajęć) oraz analizę dzieła sztuki.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Kurs poświęcony jest najważniejszym zjawiskom z dziejów sztuki (powszechnej i polskiej) od antyku do ok. końca XVIII wieku (przełom klasycystyczny). Narracja chronologiczna wzbogacona zostanie o tematy podejmujące: ewolucję sposobów widzenia i obrazowania w sztuce dawnej, historię technik artystycznych (architektura, malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne) oraz zagadnienia związane z teorią sztuki i analizą dzieła sztuki.

Pełny opis:

Tematy realizowane podczas semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019:

1. Podstawy teorii sztuki: definicje sztuki, piękna, stylu i arcydzieła; funkcje sztuki.

2. Sposoby widzenia: patrzenie, czytanie i odczuwanie dzieł sztuki. Obraz jako widok i system znaków. Zmiany w sposobach widzenia.

3. Wprowadzenie do historii architektury i rzeźby: podstawowe pojęcia i techniki.

4. Wprowadzenie do historii malarstwa: podstawowe pojęcia i techniki. Przemiany w sztuce a ewolucja technik artystycznych.

5. Gatunki malarskie, ich ikonografia i przemiany: malarstwo historyczne (stricte historyczne, religijne, mitologiczne).

6. Gatunki malarskie, ich ikonografia i przemiany: akt, portret, pejzaż, malarstwo rodzajowe, martwa natura, animalistyka.

7. Podstawy analizy dzieła sztuki: warsztat. Opis, analiza, interpretacja, epifania.

8. Wielkie piękno i wielkie imperium – wybrane zagadnienia z historii sztuki starożytnej Grecji i Rzymu.

9. Złote cesarstwo chrześcijańskie – wybrane zagadnienia z historii sztuki bizantyńskiej.

10. Ku chwale Boga – wybrane zagadnienia z historii sztuki średniowiecznej.

11. Tradycja i nowatorstwo: dawni mistrzowie– wybrane zagadnienia z historii sztuki renesansowej.

12. Tradycja i nowatorstwo: dawni mistrzowie – wybrane zagadnienia z historii sztuki manierystycznej i barokowej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

D. Arasse, „Kobieta w kufrze” w: tegoż, „Nie widać nic. Opowiadanie obrazów”, Kraków 2012, s. 90-127.

W. Bałus, „Czytać czy wiedzieć?” w: tegoż, „Efekt widzialności”, Kraków 2013, s. 11-24.

J. Berger, „Sposoby widzenia”, tłum. M. Bryl, Warszawa 2008 (rozdziały: I, III, V).

E. H. Gombrich, „Obraz wizualny” w: M. Głowiński (red), „Symbole i symbolika”, Warszawa 1991, s. 312-338.

E. H. Gombrich, „O sztuce”, Warszawa 1997 (wszystkie wydania) ¬– wybrane rozdziały.

E. Panofsky, „Ikonografia i ikonologia” w: tegoż, „Studia z historii sztuki”, Warszawa 1971, s. 11-32.

Literatura dodatkowa:

E. H. Gombrich, "Sztuka i złudzenie", Warszawa 1981.

M. Levey, „Od Giotta do Cézanne’a. Zarys historii malarstwa zachodnioeuropejskiego”, Warszawa 1972.

Słownik terminologiczny sztuk pięknych. Wydanie nowe, Warszawa 1996.

Uwagi:

"Sztuka przynosi nam dowód, że istnieje coś innego niż nicość" Marcel Proust

Zapraszam na zajęcia :)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Kalbarczyk
Prowadzący grup: Kamil Kalbarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza:


Student ma ogólną wiedzę z zakresu historii sztuki od antyku do końca XVIII wieku.

Student rozumie związki między sztukami plastycznymi a przemianami ogólnokulturowymi.

Student rozpoznaje najważniejsze dzieła sztuk plastycznych, główne style i formy w sztuce oraz potrafi je umieścić we właściwych kontekstach.

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu sztuk plastycznych.


Umiejętności:


Student potrafi dostrzec związki pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami sztuk i ich wzajemne oddziaływanie.

Student przy pomocy odpowiednich narzędzi badawczych i właściwej terminologii potrafi opisać dzieło plastyczne, odczytać jego treść w kontekście danej epoki oraz dokonać jego głębszej interpretacji.

Student potrafi poprawnie stosować wiedzę z zakresu historii sztuki do analizy i interpretacji innych zjawisk w obrębie kultury audiowizualnej.


Kompetencje społeczne


Student docenia rolę sztuki dawnej w kształtowaniu współczesnego dziedzictwa kulturowego oraz akceptuje potrzebę daleszego pogłębiania wiedzy w tym zakresie (zwłaszcza poprzez bezpośredni, świadomy kontakt ze sztuką).

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Forma i warunki zaliczenia:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, pisemna analiza dzieła sztuki w połowie semestru oraz egzamin pisemny w sesji zimowej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin obejmujący otwarte i zamknięte pytania testowe (znajomość omawianych i zadanych tekstów, a także materiału omawianego podczas zajęć) oraz analizę dzieła sztuki.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Kurs poświęcony jest najważniejszym zjawiskom z dziejów sztuki (powszechnej i polskiej) od antyku do ok. końca XVIII wieku (przełom klasycystyczny). Narracja chronologiczna wzbogacona zostanie o tematy podejmujące: ewolucję sposobów widzenia i obrazowania w sztuce dawnej, historię technik artystycznych (architektura, malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne) oraz zagadnienia związane z teorią sztuki i analizą dzieła sztuki.

Pełny opis:

Tematy realizowane podczas semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019:

1. Podstawy teorii sztuki: definicje sztuki, piękna, stylu i arcydzieła; funkcje sztuki.

2. Sposoby widzenia: patrzenie, czytanie i odczuwanie dzieł sztuki. Obraz jako widok i system znaków. Zmiany w sposobach widzenia.

3. Wprowadzenie do historii architektury i rzeźby: podstawowe pojęcia i techniki.

4. Wprowadzenie do historii malarstwa: podstawowe pojęcia i techniki. Przemiany w sztuce a ewolucja technik artystycznych.

5. Gatunki malarskie, ich ikonografia i przemiany: malarstwo historyczne (stricte historyczne, religijne, mitologiczne).

6. Gatunki malarskie, ich ikonografia i przemiany: akt, portret, pejzaż, malarstwo rodzajowe, martwa natura, animalistyka.

7. Podstawy analizy dzieła sztuki: warsztat. Opis, analiza, interpretacja, epifania.

8. Wielkie piękno i wielkie imperium – wybrane zagadnienia z historii sztuki starożytnej Grecji i Rzymu.

9. Złote cesarstwo chrześcijańskie – wybrane zagadnienia z historii sztuki bizantyńskiej.

10. Ku chwale Boga – wybrane zagadnienia z historii sztuki średniowiecznej.

11. Tradycja i nowatorstwo: dawni mistrzowie– wybrane zagadnienia z historii sztuki renesansowej.

12. Tradycja i nowatorstwo: dawni mistrzowie – wybrane zagadnienia z historii sztuki manierystycznej i barokowej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

D. Arasse, „Kobieta w kufrze” w: tegoż, „Nie widać nic. Opowiadanie obrazów”, Kraków 2012, s. 90-127.

W. Bałus, „Czytać czy wiedzieć?” w: tegoż, „Efekt widzialności”, Kraków 2013, s. 11-24.

J. Berger, „Sposoby widzenia”, tłum. M. Bryl, Warszawa 2008 (rozdziały: I, III, V).

E. H. Gombrich, „Obraz wizualny” w: M. Głowiński (red), „Symbole i symbolika”, Warszawa 1991, s. 312-338.

E. H. Gombrich, „O sztuce”, Warszawa 1997 (wszystkie wydania) ¬– wybrane rozdziały.

E. Panofsky, „Ikonografia i ikonologia” w: tegoż, „Studia z historii sztuki”, Warszawa 1971, s. 11-32.

Literatura dodatkowa:

E. H. Gombrich, "Sztuka i złudzenie", Warszawa 1981.

M. Levey, „Od Giotta do Cézanne’a. Zarys historii malarstwa zachodnioeuropejskiego”, Warszawa 1972.

Słownik terminologiczny sztuk pięknych. Wydanie nowe, Warszawa 1996.

Uwagi:

"Sztuka przynosi nam dowód, że istnieje coś innego niż nicość" Marcel Proust

Zapraszam na zajęcia :)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.