Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISA-MF6-139.1/1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia mediów
Jednostka: Instytut Sztuk Audiowizualnych
Grupy: Fakultatywne w I semestrze I roku studiów stacjonarnych filmoznawstwa i wiedzy o nowych mediach
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Zdrodowska
Prowadzący grup: Magdalena Zdrodowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student zna i stosuje pojęcia i definicje za pomocą których opisu poszczególne media i teksty medialne.

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu historii mediów oraz strategii interpretacji i analizy przekazów medialnych.

Student jest w stanie prześledzić rozwój poszczególnych mediów.

Student identyfikuje gatunki medialne wskazując na ich rozwój i cechy dystynktywne.


Umiejętności:

Student analizuje rolę sposobów reprezentacji, konwencji estetycznych, technologii i gatunków medialnych w tworzeniu wiedzy o świecie.

Student znajduje reguły określające specyfikę procesów komunikowania werbalnego i niewerbalnego, bezpośredniego i zapośredniczonego medialnie w zróżnicowanym środowisku technologicznym.

Student dokonuje analizy i interpretacji dowolnego przekazu medialnego.

Student lokuje materiały medialne w kontekście historycznym, społecznym i kulturowym.

Student krytycznie omawia proces rozwoju poszczególnych form medialnych.

Student ilustruje przykładami proces rozwoju platform medialnych, jakie pojawiły się w nowożytnej kulturze Zachodu.


Kompetencje społeczne (postawy):

Student świadomy jest ciągłości praktyk kulturowych realizowanych w ramach różnych platform medialnych.

Student świadomie i krytycznie uczestniczy w przestrzeni medialnej.

Student świadomy jest różnorodności sposobów komunikowania w przestrzeni publicznej.
Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia kursu są:


- obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności, w razie większej liczby nieobecności prowadząca zajęcia wskaże formę ich zaliczenia)


- mikro analiza źródła historycznego (ikonograficznego przedstawienia jednego z omawianych wynalazków lub zjawisk)


- zaliczenie pisemnego egzaminu końcowego; uwaga: kurs nie jest prowadzony z użyciem podręcznika; podstawą do przygotowań do egzaminu będzie analizowana w toku zajęć literatura oraz notatki z wykładówNa ocenę końcową złożą się ocena z egzaminu oraz mikro-analiz, wpływ będzie miała także aktywność w czasie zajęć.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

dyskusje prowadzone w czasie zajęć, jak również analizy materiałów źródłowych

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody praktyczne - seminarium

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Pełny opis:

Zajęcia zorganizowane będą w bloki tematyczne w toku których rozważać będziemy (także na podstawie materiałów źródłowych) poszczególne, znaczące z dzisiejszego punktu widzenia przemiany techniczne i medialne oraz ich społeczne i kulturowe konsekwencje

1. Piśmienność i oralność ich kulturowe konsekwencje

2. Kolej: prędkość, nowoczesność i unifikacja

3. Początki nowoczesności, jaką znamy: elektryczność

4. Pierwsze sieci: telegraf

5. Technologie dźwięku: telefon

6. Technologie dźwięku: fonograf

7. Narodziny telewizji i jej polska specyfika w XX wieku

8. Komputer, internet - nowe media?

Wszystkim wymienionym wyżej wynalazkom i zjawiskom przyglądać będziemy się w ich pierwotnych fazach, by wskazać na podobieństwa związane ze społecznymi oczekiwaniami wobec nowinek technicznych oraz społecznymi i kulturowymi ich konsekwencjami. W przypadku każdego z nich analizie poddawać będziemy historyczne ikonograficzne, jak i literackie przedstawienia.

Literatura:

Wybrane fragmenty z literatury przedmiotu, literatury pięknej lub dział wizualnych wskazywane będą przez prowadzącą do każdych zajęć.

Korzystać będziemy z internetowych źródeł historycznych materiałów wizualnych, przede wszystkim bez Polona, Europeana i repozytoriów prasowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.