Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Performatyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISA-MF6-S130.2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Performatyka
Jednostka: Instytut Sztuk Audiowizualnych
Grupy: Fakultatywne na II roku studiów stac. II st. w II sem.(letnim)-Filmozn. i wiedza o nowych mediach
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pitrus
Prowadzący grup: Andrzej Pitrus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat performatyki, jako specyficznej dziedziny badań humanistycznych, ze szczególnym naciskiem na jej interdyscyplinarny charakter oraz zaznajomienie się z uwarunkowaniami sztuki performansu.

Efekty kształcenia:

WIEDZA:

- Student ma wiedzę na temat interdyscyplinarnego charakteru performatyki

- Student ma wiedzę historyczną i estetyczną na temat sztuki performansu

UMIEJĘTNOŚCI:

- Student definiuje i prawidłowo interpretuje praktyki i działania artystyczne z obszaru sztuki performansu

- Student potrafi rozpoznać performatywne aspekty w obszarze komunikacji społecznej i medialnej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- Student potrafi współdziałać w zespole przy realizacji projektów z zakresu performatyki


Wymagania wstępne:

Nie dotyczy

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest:

- aktywna obecność na zajęciach,

- przygotowanie prezentacji wybranego zagadnienia teoretycznego z obszaru performatyki,

- przygotowanie prezentacji i poszerzonej interpretacji samodzielnie wybranego przykładu sztuki performansu.

Warunkiem zaliczenia egzaminu jest:

- dyskusja wokół przygotowanego w trakcie zajęć projektu,

- znajomość wskazanych lektur.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Uzyskiwane efekty kształcenia będą oceniane na bieżąco w trakcie trwania kursu oraz w czasie egzaminu.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- Metody podające - prezentacja multimedialna

- Metody praktyczne - metoda projektów

- Metody praktyczne - pokaz

- Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

3 pkt ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, rok 2

Skrócony opis:

Podstawowy cel zajęć - to ukazanie złożoności problematyki performansu i performatyki z wielu punktów widzenia: antropologii kulturowej, językoznawstwa, teatrologii, medioznawstwa i innych dyscyplin humanistycznych. W trakcie zajęć studenci zapoznają się nie tylko z ważniejszymi koncepcjami teoretycznymi, ale również analizować będą wybrane przykłady sztuki performansu (szczególnie te, które można uznać za reprezentatywne dla sztuk audiowizualnych).

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć są wybrane, istotne z punktu widzenia refleksji nad audiowizualnością, problemy lokujące się w ramach intensywnie uprawianych obecnie badań z zakresu performatyki (performance studies). Przewidziane zostały następujące bloki tematyczne:

- Johna L. Austina koncepcja wypowiedzi performatywnych,

- Tzw. zwrot performatywny w badaniach kulturoznawczych,

- Performans kulturowy. Liminalność. Subwersywność norm kulturowych.

- Performatywność przedstawień i tekstów.

- Performatywny wymiar widowisk kultury popularnej (koncerty muzyczne, widowiska sportowe)

- Performatywność przestrzeni miejskiej. Architektura performatywna.

- Performans społeczny.

- Sztuka performansu - spojrzenie historyczne.

- Sztuka performansu - film, nowe media.

- Performatywny wymiar gier wideo.

Literatura:

- Richard Schechner, Performatyka. Wstęp. Wrocław 2006.

- Marvin Carlson, Performans, Warszawa 2007.

- Erika Fischer-Lichte, Estetyka performatywności, Kraków 2008.

- Jacek Wachowski, Performans, Gdańsk 2011.

- Doris Bachmann-Medick, Cultural turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze, Warszawa 2012.

- RoseLee Goldberg, Parformance Art. From Futurism to the Present, London 2011.

- Philip Auslander, Liveness. Performance in A Mediatized Culture, New York 2008,

- Chris Meigh-Andrews, A History of Video Art. The Development of Form and Function, Oxford - New York 2006.

- Expanded Cinema. Art, Performance, Film, red. A.L.Rees [i inni], London 2011.

- Christiane Paul, Digital Art, London 2003.

- Artur Duda, Performans na żywo jako medium i obiekt mediatyzacji, Toruń 2011.

- Tomasz Z. Majkowski, Języki gropowieści. Studia o różnojęzyczności gier cyfrowych, Kraków 2019.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.