Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

New Media Art 2 - Sztuka nowych mediów 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISA-MO3-S106.2/4 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: New Media Art 2 - Sztuka nowych mediów 2
Jednostka: Instytut Sztuk Audiowizualnych
Grupy: Obowiązkowe na II r. studiów stac. II st. w II sem.(letnim)-Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 0.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pitrus
Prowadzący grup: Andrzej Pitrus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Pokazanie relacji między sztuką a technologią w ich wzajemnych, historycznie zmiennych związkach; wskazanie ciągłości i zerwań między pionierskim okresem rozwoju sztuki komputerowej oraz współczesnymi nurtami i tendencjami, charakterystycznymi dla społeczeństwa postcyfrowegoEfekty kształcenia:

Wiedza


Student posiada pogłębioną wiedzę w zakresie wczesnej sztuki komputerowej i wyrosłej z niej sztuki generatywnej, a także sztuki postinternetowej;

Student zna terminologię opisu kultury audiowizualnej w zmiennym technologicznie środowisku;

- Student zna metodologie badania relacji między kulturą a najnowszymi technologiami medialnymi;


Umiejętności

- Student potrafi objaśniać złożone zależności między mediami tradycyjnymi (analogowymi) i cyfrowymi;

- Student potrafi identyfikować i interpretować zasadnicze kwestie społeczne i kulturowe reprezentowane w najnowszej sztuce mediów;

- Student potrafi samodzielnie zanalizować nowe zjawiska sztuki generatywnej, net art i sztuki postinernetowej;

- Student ocenia przydatność podejść badawczych i metod stosowanych we własnej pracy analitycznej i krytycznej;

Student potrafi zorganizować dyskusję merytoryczną o zjawiskach sztuki generatywnej.Kompetencje społeczne (Postawy)

- Student jest świadomy technik i konieczności stałego samokształcenia w obszarze refleksji nad kulturą audiowizualną (sztuką interaktywną, hybrydową i bioartem);

- Student potrafi komunikować się w sposób pozbawiony znamion dyskryminacji ze względu na płeć, orientację, kolor skóry i pochodzenie etniczne;
Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach (udział w dyskusjach, wykazywanie się wykonaną pracą własną), realizacja projektu w grupie według ustalonych zasad (na stronie kursu na platformie Pegaz).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Dyskusje na zajęciach, bieżąca ocena prowadzonych projektów grupowych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami konwersatorium

ProjektyBilans punktów ECTS:

4

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Skrócony opis:

Prezentacja wczesnej sztuki komputerowej i początków sztuki interaktywnej w perspektywie aktualnych form sztuki generatywnej, net artu i sztuki postinternetowej, wraz z szerokim kontekstem kulturowo-społecznym towarzyszącym dynamicznemu rozwojowi technologii komputerowej, w tym także w krajach poza euroemarykańskim centrum.

Pełny opis:

Prezentacja działalności najważniejszych ośrodków, artystów i wystaw wczesnej sztuki komputerowej i interaktywnej, na tle dzisiejszych form sztuki generatywnej i net artu. Omawiany będzie dorobek takich artystów i grup jak: Vera Molnar, Max Bense i ośrodek sztutgarcki, Manfred Mohr, Bell Laboratories, Michael A. Noll, New Tendencies / Nove Tendencije i BiT International i kuratorska działalność Jasi Reichardt. W kontekście rekonfiguracji wczesnych form zaprezentowane zostaną współczesne tendencji rozwojowe sztuki generatywnej, net artu i sztuki kodu - od net.artu lat 90. po Caseya Reasa i niektóre zjawiska sztuki postinternetowej (Artie Vierkant, Alexandra Domanović, Marisa Olson).

Bloki tematyczne:

1. Początki sztuki komputerowej a tzw. "mainframe experimentalism";

2. Estetyka informacyjna Maxa Bense

3. Ważne wystawy wczesnej sztuki komputerowej i interaktywnej: Howard Wiese GAllery, Ośrodek w Stuttgarcie, Cybernetic Serendipity

4. James Tenney: początki muzyki komputerowej

5. Pionierki sztuki komputerowej: Vera Molnar

6: Pionierki sztuki komputerowej: Alison Knowles

7. Informacja powinna być wolna? Net art

8. współczesna sztuka generatywna: Casey Reas i Processing

9. Narzędzia sztuki generatywnej

10. Sztuka postinternetowa a neoliberalny prekaryzm i tzw. gig economy.

Literatura:

A. Broeckmann, Machine Art in the Twentieth Century, MIT Press 2016;

P. Brown, Ch. Gere, N. Lambert, and C. Mason, White Heat, Cold Logic. British Computer Art 1960-1980, MIT Press 2008;

M. Hicks, Programmed Inequality. How Britain Discarded Women Technologists and Lost Its Edge in Computing, MIT Press 2017;

D. Kahn, H.B. Higgins eds., Mainframe Experimentalism. Early Computing and the Foundation of the Digital Arts, University of California Press 2012;

O. Kholeif, You Are Here. Art After the Internet, Cornerhouse 2014;

A. Mendosch, New Tendencies: Art at the Threshold of the Information Revolution (1961-1978), MIT Press 2016;

M. Rosen ed., A Little-Known Story about a Movement, a MAgazine, and the Computer's Arrival in Art. New Tendencies and Bit International, 1961-1973, ZKM Karlsruhe 2011;

G.D. Taylor, When the Machine Made Art. The Troubled History of Computer Art, Bloomsbury Academic 2014

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.