Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISA-MO7-116.1/2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii
Jednostka: Instytut Sztuk Audiowizualnych
Grupy: Obowiązkowe na I roku studiów stacjonarnych filmoznawstwa i wiedzy... (dwusemestralne)
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Frąc
Prowadzący grup: Waldemar Frąc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zapoznanie z historią i teraźniejszością zachodniej myśli filozoficznej. Uświadomienie jej wpływu na współczesne metody myślenia.

Efekty kształcenia:

Wiedza

1. Student ma podstawową wiedzę dotyczącą przedmiotu, działów, metodologii, historii i współczesności filozofii.

2. Student definiuje podstawowe kategorie związane z zagadnieniami z zakresu historii filozofii.

3. Student poznaje dzieła i sylwetki wybranych, istotnych filozofów.

4. Student ma wiedzę z zakresu najważniejszych problemów filozoficznych; jest świadomy złożoności tej problematyki.

5. Student zna różnice i podobieństwa między poszczególnymi nurtami lub prądami.


Umiejętności

1. Student ocenia krytycznie proces wnioskowania i możliwości pogłębionej refleksji filozoficznej.

2. Student potrafi łączyć wybrane zagadnienia filozoficzne z wiedzą filmoznawczą/medioznawczą

3. Student potrafi zestawić poszczególne prądy filozoficzne i wpisać je w szeroki kontekst praktyk kulturowych.

4. Student samodzielnie definiuje, analizuje i interpretuje wybrane problemy filozoficzne.

5. Student potrafi osadzić zasadnicze problemy filozoficzne w szerszym kontekście społeczno-kulturowym.


Kompetencje społeczne (postawy)

1. Student akceptuje konieczność stałego, samodzielnego uaktualniania wiedzy i umiejętności.

2. Student jest świadomy istotności stawiania pytań problemowych i krytycznej dyskusji.

3. Student rozpoznaje znaczenie i rolę najważniejszych nurtów/prądów filozoficznych w historii kultury.

4. Student potrafi dostrzegać zależności między ewolucją myśli filozoficznej i zmianami społeczno-kulturowymi.

5. Student jest świadomy prymarnego miejsca filozofii w pejzażu kulturowym.


Wymagania wstępne:

Bez wymagań.

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na wykładach. Aktywny udział w zajęciach, zaangażowanie w dyskusjach problemowych. Znajomość treści wykładów oraz literatury. Egzamin w 1. terminie pisemny, a w 2. terminie ustny.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin weryfikujący nie tylko wiedzę, ale także kompetencje i umiejętności - stąd formuła pytań problemowych. Szczegółowe zasady punktacji oraz kryteria oceny zaprezentowane będą podczas pierwszych zajęć (i odpowiednio przed sesją przypominane).

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykłady o charakterze problemowym, konwersatoryjnym, uwzględniające aktywne uczestnictwo słuchaczy.

Problemowe prezentacje idei na tle systemów filozoficznych, otwarte na ujawniające się w procesach rozumienia pytania.

Krytyczna analiza odwołująca się do zasady problemów otwartych.

Elementy konwersatoryjne ilustrowane fragmentami filmowymi i prezentacjami multimedialnymi.

Dyskusja krytyczna.

Bilans punktów ECTS:

6

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Bez praktyk.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Skrócony opis:

Przedmiot filozofii, jej prymarne podziały i sposoby rozumienia. Podstawowe etapy w krystalizacji i rozwoju myśli filozoficznej (szkoły i stanowiska). Filozofia w perspektywie historycznej: od starożytności po współczesność. Fundamentalne znaczenie filozofii dla rozumienia zjawisk kulturowych - szczególnie w perspektywie współczesnej kultury ikonicznej.

Pełny opis:

Wykaz tematów i zagadnień:

1. czym jest filozofia? - wokół jej myślowych ufundowań: filozofia a mit, źródłowe pytanie;

2. podstawowe działy w perspektywie różnych sposobów rozumienia filozofii pierwszej;

3. filozofia presokratejska (Tales, jońscy filozofowie przyrody, Heraklit, szkoła eleacka, pitagoreizm, pluraliści - Empedokles, Anaksagoras, materializm atomistyczny);

4. Sokrates a sofiści, szkoły sokratejskie;

5. Platon;

6. Arystoteles;

7. systemy hellenistyczne (stoicyzm, epikureizm, sceptycyzm);

8. Filon Aleksandryjski (judaizm i myśl grecka);

9. Plotyn – system neoplatoński;

10. św. Augustyn (filozofia chrześcijańska wobec myśli gnostyckiej);

11. filozofia średniowieczna (św. Anzelm, św. Tomasz, Duns Szkot), główne zagadnienia epoki (scholastyka, spór o uniwersalia, dowody na istnienie Boga);

12. filozofia nowożytna (Bacon, Hobbes, Kartezjusz, Pascal, Spinoza, Malebranche, Leibniz);

13. problem psycho-fizyczny;

14. empiryści brytyjscy (Locke, Berkeley, Hume);

15. oświecenie francuskie (Wolter, La Mettrie, Rousseau);

16. Kant;

17. filozofia XIX wieku (Hegel, Schopenhauer, Kierkegaard, Marks, Nietzsche);

18. główne nurty filozofii współczesnej (fenomenologia, fil. dialogu, hermeneutyka, egzystencjalizm, fil. analityczna).

W całym wykładzie znajdą się filozoficzne odniesienia do zjawisk współczesnej kultury (szczególnie w aspekcie ikonicznym).

Literatura:

Ajdukiewicz K, Zagadnienia i kierunki filozofii, Kęty 2004.

Albert K., Studia o historii filozofii, Warszawa 2006.

Anzenbacher A., Wprowadzenie do filozofii, Kraków 1987.

Augustyn św., Wyznania, ks. XI, Warszawa 1987.

Coreth E., Ehlen P., Schmidt J., Filozofia XIX wieku, Kęty 2006.

Copleston F., Historia filozofii, t. I-XI, Warszawa 2004-2009.

Dąmbska I, Zarys historii filozofii greckiej, Lublin 1993.

Descartes R., Medytacje o pierwszej filozofii, med. I-III, Kęty 2001.

Filozofia XX wieku, t. 1-2, red. Z. Kuderowicz, Warszawa 2002.

Gadacz T., Historia filozofii XX wieku, t. I-II, Kraków 2009.

Hadot P., Czym jest filozofia starożytna?, Warszawa 2000.

Kuderowicz, Filozofia nowożytnej Europy, Warszawa 1989.

Platon, Obrona Sokratesa, Warszawa 1984.

Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. I-V, Lublin 1997-2005.

Seńko W., Jak rozumieć filozofię średniowieczną?, Kęty 2001.

Swieżawski S., Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa- Wrocław 2000.

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. I-III, Warszawa 2005 (lub inne wydanie).

Tyburski W., Wachowiak A., Wiśniewski R., Historia filozofii i etyki do współczesności. Źródła i komentarze, Toruń 2002.

Weischedel W., Do filozofii kuchennymi schodami, Warszawa 2002.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.