Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie kadrami w organizacjach publicznych i obywatelskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP-04.14-W.101s Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie kadrami w organizacjach publicznych i obywatelskich
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy: Zarządzanie, II stopnia, stacjonarne, 2 rok, sem. letni, przedmioty fakultatywne dla 2 roku
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioleta Karna
Prowadzący grup: Wioleta Karna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Problematyka kursu koncentrować się będzie wokół klasycznych i współczesnych narzędzi i instrumentów wykorzystywanych w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych i obywatelskich

Efekty kształcenia:

KW_08 - zna częściowo współczesny dorobek związany z zarządzaniem zasobami ludzkimi i funkcjonowaniem pracowników w organizacjach publicznych i obywatelskich i możliwości jego odniesienia do realnych problemów zarządzania

KW_09 - zna podstawowe współczesne zasady działania pracy zespołowej

KW_15 - posiada wiedzę dotyczącą podstaw i znaczenia procesów restrukturyzacyjnych i zmian strategii w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych i obywatelskich

KW_16 - zna podstawowe strategie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i podejścia ludzi do pracy (w szczególności na poziomie organizacji)

KW_17 - zna podstawowe strategie negocjacyjne możliwe do zastosowania w działaniach realizowanych w ZZL

KU_01 - posiada umiejętność stosowania w pracy lub nauce zaawansowanej wyspecjalizowanej wiedzy z określonego obszaru nauk o zarządzaniu w szczególności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na poziomie specjalistycznego słownictwa jak i metod, technik.

KU_04 - posiada umiejętności pogłębionej obserwacji zjawisk i procesów kadrowych w organizacji publicznej i obywatelskiej oraz ich analizy i interpretacji przy zastosowaniu niektórych zaawansowanych ujęć teoretycznych i metodycznych

KU_06 - potrafi dokonać doboru odpowiednich metod i narzędzi do opisu oraz analizy problemów i obszarów działalności kadrowej organizacji i jej otoczenia oraz oceny ich przydatności i skuteczności

KU_10 - potrafi uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji strategicznych w obszarze personalnym oraz proponować niektóre procedury rozstrzygnięć z wykorzystaniem wybranych zaawansowanych metod i narzędzi wspomagających procesy podejmowania decyzji

KU_11 - posiada umiejętność dokonywania diagnozy sytuacji i krytycznej oceny możliwych wariantów działania organizacji w obszarze zasobów ludzkich

KU_14 - posiada umiejętność posługiwania się przepisami prawa krajowego (głównie kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawa o pracownikach samorządowych czy ustawa o wolontariacie) oraz europejskiego w zakresie działalności personalnej w celu uzasadniania konkretnych działań i decyzji

KU_15 - posiada umiejętności projektowania wybranych zmian w organizacji publicznej i obywatelskiej w obszarze zarządzania pracownikami

KU_18 - posiada umiejętność doboru i zarządzania zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu skutecznego i efektywnego wykonania zadań menedżerskich w obszarze pracowników

KK_07 - jest świadomy potrzeby działania w sposób etyczny i posiadania wrażliwości społecznej na problemy innych ludzi.

KK_08 - jest świadomy specyfiki podejmowania decyzji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych i obywatelskich w sytuacjach kryzysowych na poziomie gminy, województwa czy centralnym

Wymagania wstępne:

Uzyskanie zaliczenia z przedmiotów: podstawy zarządzania, nauka o organizacji, koncepcje zarządzania

Student powinien już rozumieć na czym polega zarządzanie organizacją w zmiennym otoczeniu, znać podstawowe pojęć z zakresu organizacji i procesu zarządzania nią, posiadać podstawowe umiejętności niezbędne do rozwiązywania praktycznych problemów pojawiających się w zarządzaniu organizacjami.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.

Praca pisemna zaliczeniowa i zaprezentowanie na zajęciach na ocenę o problematyce bezpośrednio związanej z zarządzaniem kadrami w wybranej organizacji publicznej lub pozarządowej. Kryteria oceny i zawartości pracy zostanie przedstawione na pierwszym wykładzie.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat; ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Wykład, samodzielna, ukierunkowana przez wykładowcę praca studenta z wykorzystaniem dostępnej literatury przedmiotu, studium literatury przedmiotu, zastosowanie interaktywnych technik nauczania, prezentacje multimedialne, studium przypadku, zadania projektowe, dyskusja

Bilans punktów ECTS:

udział w wykładach 30 godzin


zbieranie materiałów do projektu 17 godzin


przygotowanie prezentacji x.ppt 3 godziny


zapoznanie się z literaturą przedmiotu 15 godzin


samodzielne studiowanie tematyki przedmiotu 25 godzin


Punkty ECTS za moduł 3


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

-

Skrócony opis:

-

Pełny opis:

Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście przeobrażeń historycznych. Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi. Pojęcie kadr. Praca w sektorze budżetowym, w tym w administracji, pozarządowym - implikacje. Służba cywilna w procesie integracji europejskiej. Podstawowe prawa i obowiązki urzędnika. Odpowiedzialność urzędników. Planowanie i pozyskiwanie zasobów ludzkich w organizacji. Formy zatrudniania pracowników. Uczestnictwo w organizacji – adaptacja i integracja pracownicza. Ocena, motywowanie i wynagradzanie kadr. Rozwój zasobów ludzkich. Odejścia pracowników z organizacji. Etyka w administracji publicznej. Korupcja – zagrożenia i metody jej zwalczania.

Literatura:

Podręcznik zalecany:

Bogacz-Wojtanowska E., Rymsza M., Nie tylko społecznie. Zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarządowych, Fundacja ISP, Warszawa 2009

Kudrycka B., Peters B.G., Suwaj P.J., Nauka administracji, Oficyna, Warszawa 2009

Potoczek A., Stępień J., Kadry i zarządzanie w administracji, Wyd. „Prodruk”, Poznań-Toruń 2005

Podręczniki do wyboru:

Czaputowicz J., Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, PWN, Warszawa 2008

Dębicka A., Dmochowski M., Kudrycka B., Profesjonalizm w administracji publicznej, Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej, Białystok 2004

Syguła L., Sługocka I., Pierwsza ocena i ocena okresowa członków korpusu służby cywilnej. Indywidualny program rozwoju zawodowego, CeDeWu, Warszawa 2010

Wołoszyn D., Zatrudnianie pracowników samorządowych na nowych zasadach w 2009 r., Beck InfoBiznes, Warszawa 2009

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.