Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategiczne zarządzanie projektami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP-04.14-W140s Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Strategiczne zarządzanie projektami
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbysław Dobrowolski
Prowadzący grup: Zbysław Dobrowolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest umożliwienie studentom opanowania przez nich podstawowej wiedzy z zakresu strategicznego zarządzania projektami w organizacjach publicznych. Ogólne przygotowanie do działalności praktycznej oraz ogólny rozwój zdolności poznawczych.

Efekty kształcenia:

WIEDZA

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu zarządzania projektami w ujęciu strategicznym w organizacjach publicznych. Zna podstawowe metody rozwiązywania problemów w zarządzaniu projektami.

UMIEJĘTNOŚCI

student potrafi zastosować w praktyce wybrane elementy wiedzy związanej z zarządzaniem projektami. Potrafi formułować i analizować proste problemy badawcze w celu rozwiązywania praktycznych problemów związanych z zarządzaniem projektami. Posługuje się kluczowymi normami i standardami dotyczącymi organizacji publicznych.

KOMPETENCJE

Student jest przygotowany do komunikowania się z ludźmi oraz przekazywania swojej wiedzy przy wykorzystaniu różnych środków przekazu.

Ma umiejętność przestrzegania i propagowania etycznej postawy i wrażliwości społecznej.


Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza z zakresu finansów publicznych oraz funkcjonowania organizacji publicznych.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń oraz zdanie testu z wykładów.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie aktywnego uczestnictwa, realizacji zadań wyznaczonych przez prowadzącego. Zaliczenia kolokwium.

Test z wykładów w formie pisemnej. Przewiduje się pytania otwarte i zamknięte. Warunkiem zaliczenia sprawdzianu jest uzyskanie 51 całkowitej liczby punktów. Obowiązuje następująca skala ocen (1-100 pkt.):

• 0-50 pkt. – ocena ndst

• 51-60 pkt. – ocena dst

• 61-70 pkt. – ocena + dst

• 71-82 pkt. – ocena db

• 83-93 pkt. – ocena + db

• 94-100 pkt. – ocena bdb

II termin. Test badający wiedzę z zakresu objętego programem przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu takie jak w I terminie.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji zadań wyznaczonych przez prowadzącego. Dodatkowymi kryteriami oceny są: terminowość wykonania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącego zajęcia.

Wiedza teoretyczna sprawdzana jest w trakcie kolokwium z ćwiczeń i testu z wykładów. Umiejętności sprawdzane są podczas realizacji zadań. Uczestnictwo w ćwiczeniach i wykładach konwersatoryjnych wyrabia kompetencje społeczne.


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody praktyczne - metoda projektów

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody problemowe - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody problemowe - wykład problemowy

Możliwość realizacji do 10 % wykładów w formie e-leariningu

Bilans punktów ECTS:

5 punktów ETCS. 15 godzin wykładów, 30 godzin ćwiczeń. 105 godzin pracy własnej studenta związane z przygotowaniem się do ćwiczeń oraz zaliczeniem przedmiotu.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot przedstawia najważniejsze aspekty fstrategicznego zarządzania projektami w organizacjach publicznych zarówno w wymiarze teoretycznym jak i praktycznym. Wyjaśnia najważniejsze pojęcia.

Pełny opis:

Strategia i zarządzanie strategiczne.

Planowanie strategiczne: istota, cechy, funkcje.

Analiza strategiczna otoczenia organizacji

Analiza potencjału strategicznego organizacji

Zarządzanie projektami: pojęcia projektów i środowiska projektowego, problemy zarządzania projektami.

Model procesowy projektów

Inicjowanie i definiowanie projektu

planowanie, realizacja projektu i jego ocena

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Trocki (red.), Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2012

T. Gołębiowski, Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001

M. Trocki, E. Sońta-Drączkowska (red.), Strategiczne zarządzanie projektami, Deloitte, Bizarre, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

A.K. Koźmiński, D. Jemielniak, D. Latusek-Jurczak, Zasady zarządzania, Officyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014

M.J. Hatch, Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

A.K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004

M. Czerska, A. Szpitter (red.), Koncepcje zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010

J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012

B.R. Kuc, J.M. Moczydłowska, Zachowania organizacyjne, Difin, Warszawa 2009

J. Hausner, Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008

J. Hausner (red.), Administracja publiczna, Wydawnictwo Naukowe PWM, Warszawa 2005

J.M. Buchanan, R.A. Musgrave, Finanse publiczne a wybór publiczny. Dwie odmienne wizje państwa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005

Z. Dobrowolski, Korupcja w państwie. Przyczyny, skutki, kierunki przeciwdziałania, PWSZ Sulechów 2005

Z. Dobrowolski, J. Kościelniak, Audyt śledczy w spółkach Skarbu Państwa i spółkach komunalnych, ISP, UJ, Kraków 2018.

Akty prawne:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1402)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233)

Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (M.P. z 2012 r., poz. 252)

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1302.)

Dobrowolski Z., Kowalski T., Zarządzanie wizerunkiem pracodawcy samorządowego, Wydawnictwo UJ, Kraków 2019

Dobrowolski, Z.; Sułkowski, Ł. Implementing a Sustainable Model for Anti-Money Laundering in the United Nations Development Goals. Sustainability 2020, 12(1). https://doi.org/10.3390/su12010244

Dobrowolski, Z.; Szejner, T. Enhancing Innovation Through Implementation of the Comprehensive Approach to Nurturing the Compliance Culture of the Worldwide Innovation Ecosystem. Journal of Intercultural Management 2019, 11(2). DOI 10.2478/joim-2019-0008

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.