Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza w polityce społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP-04.14.-W141s Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza w polityce społecznej
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Freund, Wioleta Karna
Prowadzący grup: Bożena Freund, Wioleta Karna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z pozyskiwaniem informacji dotyczących problemów społecznych oraz wykształcenie umiejętności ich wykorzystywania w opracowywaniu programów społecznych.

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu przedmiotu student(ka):

• ma podstawową wiedzę na temat źródeł informacji o problemach społecznych

• ma wiedzę o sposobach pozyskiwania i opracowywania danych nt. poziomu życia, jakości życia, rozwoju społecznego i problemów społecznych

• na podstawie dostępnych danych potrafi interpretować problemy społeczne

• podstawie danych zastanych potrafi zaproponować wskaźniki diagnostyczne i ewaluacyjne

• potrafi współpracować w małej grupie przygotowując opracowanie diagnostyczne

• potrafi zaprojektować proste badanie społeczne z wykorzystaniem źródeł zastanych

• umie dobrać dane potrzebne do opracowania programu społecznego w wybranej dziedzinie

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie ćwiczeń:

• obecność (możliwa 1 nieusprawiedliwiona nieobecność na 7 spotkań)

• opracowana w zespołach praca analityczna przygotowana na podstawie danych zastanych, tzn. przeprowadzenie diagnozy danego problemu społecznego oraz zaproponowanie możliwości rozwiązania lub przynajmniej polepszenia sytuacji (prezentacja na ćwiczeniach)

• aktywność na zajęciach


Cykl wykładów kończy się egzaminem przeprowadzonym w trakcie sesji egzaminacyjnej. Możliwość ustalenia terminu egzaminu zerowego przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.

Egzamin jest pisemny w postaci testu zawierającego pytania otwarte i zamknięte. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 60% całkowitej liczby punktów. Ocena końcowa może być podwyższona dzięki wyróżniającej się aktywności studentów w trakcie zajęć


Test pisemny sprawdzający poziom wiedzy - wykład

60% - dst

68% - dst plus

76% - db

84% - db plus

90% - bdb

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Podczas ćwiczeń:

• lista obecności

• ocena studium przypadku podczas prezentacji na zajęciach

• ocena ciągła bieżącej aktywności na zajęciach

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład: 15 h = 0,5 ECTS

ćwiczenia: 15 h = 0,5 ECTS


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć: 30 h = 1 ECTS

• przygotowanie do zaliczenia: 60 h = 2 ECTS

• lektura wskazanych przez prowadzących publikacji: 30 h = 1 ECTS


Łącznie: 5 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

-

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/5a482a36-45eb-48c0-bafd-6bf43a2bc655.pdf

Pełny opis:

Diagnoza społeczna.

Wskaźniki społeczne jako narzędzia pomiaru w polityce społecznej.

Syntetyczne wskaźniki społeczne.

Systemy wskaźników społecznych.

Wskaźniki rozwoju społecznego.

Badanie aktywności ekonomicznej ludności i rynku pracy. Badania poziomu życia.

Miary ubóstwa.

Badania jakości życia.

Badania wykluczenia społecznego i społecznej integracji. Diagnozowanie kapitału ludzkiego i kapitału

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Szatur-Jaworska, Diagnozowanie w polityce społecznej - metody i problemy, Warszawa 2014

• A. Kurowska, Wskaźniki społeczne w polityce społecznej. Historia, teoria i zastosowanie w praktyce, Warszawa 2011

• S. Rychliński, Lustracje społeczne, Warszawa 2001.

• T. Panek, A.Szulc (red.), Statystyka społeczna. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca:

• Publikacje (w formie elektronicznej) GUS, Eurostat, OECD, ONZ z wynikami badań (dostępne na stronach www).

• Raporty z badań sondażowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.