Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Demografia i polityka senioralna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.PS.1.1.DiPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Demografia i polityka senioralna
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy: Polityka społeczna, I stopnia, stacjonarne, 1 rok, sem. letni, przedmioty obowiązkowe dla 1 roku
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szczudlińska-Kanoś
Prowadzący grup: Agnieszka Szczudlińska-Kanoś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Dodatkowe strony WWW:

---

Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami demografii i polityki senioralnej. Umożliwienie zrozumienia zjawisk i procesów ludnościowych, ich dynamiki oraz społeczno - ekonomicznych następstw. Ważnym aspektem jest zapoznanie studentów ze zjawiskiem starzenia sie społeczeństwa, jego konsekwencjami oraz zagadnieniami polityki senioralnej jako ważnego wymiaru polityki społecznej.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy student:

- ma podstawową wiedzę z zakresu demografii i zjawisk ludnościowych;

- zna podstawowe źródła danych demograficznych oraz metody badań i analiz zjawisk ludnościowych;

- zna podstawowe kryteria i metody strukturyzacji ludności;

- ma podstawową wiedzę na temat dynamiki zjawisk ludnościowych, procesów ruchliwości naturalnej i procesów migracyjnych;

- zna podstawowe zagadnienia polityki ludnościowej;

- zna przyczyny i następstwa procesów starzenia się społeczeństwa;

- zna podstawy i zasady prowadzenia polityki senioralnej;

- zna polski system aktywizacji i pomocy ludziom starym.


W zakresie umiejętności student:

- potrafi poprawnie posługiwać się słownictwem i podstawowymi metodami badań stosowanymi w demografii;

- posiada umiejętność diagnozowania uwarunkowań i następstw społecznych zjawisk i procesów demograficznych;

- posiada umiejętność korzystania z danych demograficznych w analizie różnych sfer polityki społecznej;

- posiada podstawowe umiejętności oceny prawidłowości i efektywności polityki ludnościowej i senioralnej;

- posiada umiejętność diagnozowania zjawisk związanych z procesami starzenia się społeczeństwa.


W zakresie kompetencji student:

- jest przygotowany do ujmowania zjawisk społecznych i gospodarczych z perspektywy zjawisk i procesów demograficznych;

- jest świadomy społecznych, gospodarczych i politycznych konsekwencji zjawisk demograficznych;

- posiada społeczną wrażliwość na zjawiska związane z procesami starzenia się i rozumie problemy polityki senioralnej;

- posiada zdolność kształtowania nowoczesnego światopoglądu i budowania świadomości oraz wrażliwości społecznej.

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie w formie testu pisemnego.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Test pisemny na zakończenie zajęć, ocena aktywności na zajęciach (ćwiczenia), przygotowanie prezentacji z pracy w terenie (opracowania tematycznego) w ramach ćwiczeń.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Podstawowa metoda wykładu jest problemowy wykład konwersatoryjny, natomiast ćwiczeń prezentacja multimedialna samodzielnych opracowań studentów.

Bilans punktów ECTS:

15 godz. - udział w wykładzie;

15 godz. udział w ćwiczeniach;

20 godz. przygotowanie wystąpienia i prezentacji;

20 godz. przygotowanie do testu;

10 godz. studia nad literaturą przedmiotu.


Suma - 80 godz. - 4 ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

polityka społeczna, rok 1

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia demografii w szczególności specyfikę i metodologię analizy źródeł, badań i opracowań demograficznych, ich użyteczność w procesach zarządzania i podejmowania decyzji w sektorze publicznym, zagadnienia struktury ludności i procesów ludnościowych, dynamiki zjawisk ludnościowych i jej uwarunkowań, polityki ludnościowej. Ważnym działem zagadnień jest problematyka senioralna, procesy starzenia się ludności, ich społeczne i ekonomiczne konsekwencje, polityka senioralna i organizacja oraz funkcjonowanie systemu aktywizacji, pomocy i opieki nad osobami starymi.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia demografii i zjawisk ludnościowych oraz procesów starzenia się społeczeństwa i problemy szeroko rozumianej polityki senioralnej.

Przedmiot i istota demografii jako nauki o zjawiskach i procesach ludnościowych;

Badania demograficzne, metody gromadzenia danych i analiz demograficznych, współczynniki i prognozy demograficzne;

Struktura ludności i jej parametry;

Teorie ludnościowe;

Procesy demograficzne, dynamika zjawisk ludnościowych;

Polityka ludnościowa;

Procesy starzenia się ludności i ich konsekwencje społeczno – ekonomiczne;

Polityka senioralna w Polsce ;

Rola osób starszych w społeczeństwie;

System opieki oraz wsparcia nad osobami starszymi w Polsce;

Usługi dla osób starszych;

Rola organizacji pozarządowych we wspomaganiu polityki senioralnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

F. Stokowski, Demografia, Warszawa 2015.

A.Szczudlińska-Kanoś, M. Marzec, Zaufanie jako wartość w polityce społecznej wobec osób starszych, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018;

E.Trafiałek: Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku. Między ageizmem, bezpieczeństwem socjalnym i active ageing , Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń: 2016;

B.Urbaniak, A.Gładzicka-Janowska, J.M.Żyra, L. M.Kaliszczak, A. Piekutowska, Socjoekonomika starzenia się współczesnych społeczeństw. CeDeWu, Warszawa 2018.

J. Wawrzyniak, Starość człowieka - szanse i zagrożenia. Warszawa 2017.

Strony internetowe MRPIPS, www.senior.gov.pl;

„Polityka senioralna”

Literatura uzupełniająca:

J. Halik (red.), Starzy ludzie w Polsce. Społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa. Warszawa 2002.

M. H. Herudzińska, I.Błaszczak (red.), Znane i nieznane oblicza starości jako obszar wyzwań dla społeczeństw XXI wieku, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016.

J. Holzer, Demografia, Warszawa 2004.

R. Iwański, Opieka długoterminowa nad osobami starszymi. Warszawa 2016.

J.Podgórska-Rykała, M. Mikrut-Majeranek, A. Andruszkiewicz, Polityka senioralna w jednostkach samorządu terytorialnego, Sosnowiec 2016.

Andrzej Rączaszek (red.), Demograficzne uwarunkowania rozwoju społecznego, Katowice 2012.

Z. Szweda - Lewandowska, Opieka nad osobami starszymi, Łódź 2017.

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.