Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ergonomia z elementami BHP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ.ISP.PS.1.1.EzEBHP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ergonomia z elementami BHP
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych
Grupy: Polityka społeczna, I stopnia, stacjonarne, 1 rok, sem. letni, przedmioty obowiązkowe dla 1 roku
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Morgan
Prowadzący grup: Agata Morgan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

1. przekazanie wiedzy z zakresu ergonomii

2. przekazanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

3. zapoznanie studenta z elementami prawa pracyEfekty kształcenia:

Student posiada wiedzę z zakresu ergonomii i BHP w rożnych aspektach działalności gospodarczo-społecznej. Student ma umiejętności zarządzania procesem przygotowania stanowiska pracy. Student zna najważniejsze dokumenty i akty prawne z zakresu ergonomii i BHP.

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność )

Przygotowanie prezentacji grupowej .Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

odpowiedz ustna,


W zakresie umiejętności:

odpowiedź ustna,

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe (wykład problemowy, wykład konwersatoryjny),

Metody aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna, gry dydaktyczne, seminarium, dyskusja dydaktyczna),

Metody eksponujące (film, ekspozycja, pokaz),

Metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia laboratoryjne, rachunkowe, produkcyjne, metoda projektów, symulacja).

E-learning

Bilans punktów ECTS:

2

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

polityka społeczna, rok 1

Pełny opis:

Ergonomia - pojęcia podstawowe i geneza idei ochrony pracy; Choroby zawodowe - przyczyny występowania i skutki; Ryzyko zawodowe i ocena ryzyka zawodowego; Obowiązki pracodawcy i pracownika. Nadzór nad warunkami pracy, akty normatywne dotyczące BHP; Podstawowe wymagania dotyczące wyposażenia stanowiska pracy; Ergonomiczne stanowisko komputerowe; Dobór i szkolenie pracowników; Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Audyt wewnętrzny i zewnętrzny; Praca jako czynnik obciążający fizyczni i psychicznie organizm człowieka. Zmęczenie i zapobieganie zmęczeniu, profilaktyka, warunki środowiska pracy, oddziaływanie na człowieka; Wypadki przy pracy. Definicja, warunki klasyfikacji zdarzenia jako wypadek przy pracy; Równouprawnienie w miejscu pracy/nauki.

Realizacja zajęć w oparciu o kompetencje zdobyte w ramach projektu „Wsparcie proinnowacyjnego rozwoju pracowników dydaktycznych Instytutów Kultury i Spraw Publicznych UJ”. Zajęcia będą realizowane w oparciu o (1) innowacyjne metody dydaktyczne, w tym: oparte o nauczanie problemowe (problem-based learning), design-thinking, metody tutoringu akademickiego oraz z wykorzystaniem metod wsparcia procesów kreowania i dzielenia się wiedzą; (2) w zakresie umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, w tym: analizy studium przypadku ilustrujących omawiane zagadnienia, wykorzystanie narzędzi informatycznych (w tym nauczanie na odległość, aplikacje mobilne, narzędzia do prezentacji i wizualizacji danych); (3) innowacyjne metody zarządzania informacją, w tym: profesjonalnego opracowania i zarządzania informacją, big data oraz data mining.

Literatura:

Kodeks pracy

Górska E., Tytyk E.: Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy. Podstawy teoretyczne. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 1998.

Olszewski J.: Podstawy ergonomii i fizjologii pracy. Poznań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 1997.

Materiał opracowany na podstawie pakietu edukacyjnego dla szkól wyższych „NAUKA O PRACY - BEZPIECZEŃSTWO, HIGIENA, ERGONOMIA „ CIOP -BIP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.